Kolumnit
Pertti
 
Huitu
Säkyläläinen ex-vienninedistäjä, joka seuraa innolla kansainvälisiä ilmiöitä.
30.1.2020 8.00

Terveysmietteitä

Vauhdikkaasti on vuosi jälleen vaihtunut. Kaiken sanotaan olevan murroksessa, tuntuuko tutulta. Seesteisimpinä hetkinä on mieltäni kuitenkin jäänyt askarruttamaan moni asia.

En­sik­si­kin olen miet­ti­nyt, et­tä mik­si kun­nat ot­ta­vat ikään kuin an­net­tui­na kun­ta­yh­ty­mien ter­veys­me­no­jen jat­ku­van kas­vun vuo­des­ta toi­seen. Bud­je­tit pauk­ku­vat sään­nön­mu­kai­ses­ti. Pul­ma on val­ta­kun­nal­li­nen. Koos­tu­vat­han yh­ty­mien hal­li­tuk­set juu­ri kun­tien edus­ta­jis­ta. Ei­vät­kö he ky­ke­ne val­vo­maan oman kun­tan­sa etua? Vai ei­vät­kö kun­nat osaa aset­taa tiuk­kaan ta­lou­teen vel­voit­ta­via toi­min­ta­oh­jei­ta. Hei­lut­taa­ko hän­tä koi­raa vai koi­ra hän­tää?

Sem­mois­ta­kin olen miet­ti­nyt, et­tä il­mi­sel­väs­ti pe­rus­ter­vey­den­hoi­to vuo­taa eri­kois­ter­vey­den­hoi­don pää­hän. Käy­tet­tä­vis­sä ole­vat ra­hal­li­set re­surs­sit ei­vät jous­ta, pu­hu­taan nol­la­sum­ma­ti­lan­tees­ta. Yh­ty­mien tiuk­ka ta­lou­den­pi­to, sel­lais­ta­kin on, on sit­ten joh­ta­nut pa­him­mil­laan yt-neu­vot­te­lui­hin ja hen­ki­lös­tön vä­hen­nyk­siin. Tuo­re Kun­ta­lii­ton sel­vi­tys ker­too val­ta­vas­ta pal­ve­lu­tar­peit­ten kas­vus­ta lä­hi­vuo­si­na. Esi­mer­kik­si yli 75-vuo­ti­ait­ten mää­rä kas­vaa maas­sam­me 280 000:lla, ja ikään­ty­vä vä­es­tö tar­vit­see li­sää 15 000 hoi­ta­jaa vuo­teen 2030 men­nes­sä. Ta­lou­del­lis­ten ja hen­ki­lö­re­surs­sien vä­li­nen ris­ti­rii­ta on jär­kyt­tä­vä.

Sik­si­pä on mie­tit­tä­nyt, mik­si vii­me vuo­sien suu­res­ti mels­ka­tun sote-uu­dis­tus­hank­keen ete­ne­mi­ses­tä ei nyt­tem­min kuu­lu juu­ri mi­tään. Hiu­kan sa­lai­suu­den ver­hoa ra­o­tet­tiin, kun ker­rot­tiin, et­tä lain­sää­dän­tö tar­vit­tai­siin tänä vuon­na, jot­ta edes te­o­ri­as­sa sote saa­tai­siin täl­lä vaa­li­kau­del­la val­miik­si. Kuka us­koo? Kun­ta­kent­tä on kui­ten­kin he­rää­mäs­sä, ja siel­lä tääl­lä pul­pah­te­lee­kin omin­ta­kei­sia raik­kaan oloi­sia ide­a­ke­hi­tel­miä pe­rus­ter­vey­den­huol­lon te­hos­ta­mi­sek­si. Ilah­dut­ta­vaa, et­tä ovat ihan to­sis­saan.

Sitä olen­kin yhä use­am­min al­ka­nut miet­tiä, voi­si­ko ai­van en­sik­si pe­rus­ter­vey­den­hoi­don kun­toon lait­to ol­la avain um­pi­sol­mun avaa­mi­seen. Ta­lou­del­li­set puit­teet ja laa­du­kas hen­ki­lös­tö on mi­toi­tet­ta­va riit­tä­vik­si ja pal­ve­luit­ten saa­ta­vuus pa­rem­min koh­taa­maan nii­den ky­syn­tää. Us­kon tosi van­kas­ti, et­tä pa­nos­tus en­nal­ta­eh­käi­se­vään ja pe­rus­ter­vey­den­hoi­toon tuo mit­ta­via sääs­tö­jä eri­kois­sai­raan­hoi­toon.

Sik­si epäi­len vah­vas­ti, on­ko joku ihan to­sis­saan kuun­nel­lut kan­sa­lais­ta, kun so­tea suun­ni­tel­laan hal­lin­to edel­lä. Ei kait siel­tä him­me­lis­tä sitä hy­vää hoi­toa saa, it­se neu­voi­sin kyl­lä terk­ka­riin.

Ota kantaa