Ti­laus si­säl­tää täy­den lu­kuo­i­keu­den kaik­kiin verk­ko­si­vu­jen päi­vit­täi­siin uu­ti­siin, nä­köis­leh­den

ja nä­köis­leh­ti­ar­kis­ton. Etu on käy­tet­tä­vis­sä vain ker­ran.

Ti­laus jat­kuu tar­jous­jak­son jäl­keen au­to­maat­ti­ses­ti edul­li­ses­ti jat­ku­va­na ti­lauk­se­na kol­men kuu­kau­den jak­so vain 35 €, el­lei sitä erik­seen ir­ti­sa­no­ta tar­jous­jak­son ai­ka­na.

Huom. Uu­des­ta jak­sos­ta saat las­kun erik­seen.

Käyt­tä­jä­tun­nuk­se­na toi­mii säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­si. Voit la­da­ta apin so­vel­lus­kau­pas­ta.

Mak­sun jäl­keen sa­la­sa­na lä­he­te­tään an­ta­maa­si säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­seen.