Ti­laus si­säl­tää täy­den lu­kuo­i­keu­den kaik­kiin verk­ko­si­vu­jen päi­vit­täi­siin uu­ti­siin, nä­köis­leh­den ja nä­köis­leh­den ar­kis­ton. Etu on käy­tet­tä­vis­sä vain ker­ran.

Ti­laus jat­kuu tar­jous­jak­son jäl­keen au­to­maat­ti­ses­ti jat­ku­va­na ti­lauk­se­na 4 kuu­kau­den las­ku­tus­vä­lein voi­mas­sa ole­van hin­nas­ton mu­kai­ses­ti el­lei sitä erik­seen ir­ti­sa­no­ta tar­jous­jak­son ai­ka­na.

Käyt­tä­jä­tun­nuk­se­na toi­mii säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­si.

Mak­sun jäl­keen sa­la­sa­na lä­he­te­tään an­ta­maa­si säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­seen.