Ti­laus si­säl­tää täy­den lu­kuo­i­keu­den kaik­kiin verk­ko­si­vu­jen päi­vit­täi­siin uu­ti­siin.
Ti­lauk­seen kuu­luu myös nä­köis­leh­ti ja nä­köis­leh­ti­ar­kis­to. Voit la­da­ta apin so­vel­lus­kau­pas­ta.

Etu on käy­tet­tä­vis­sä vain ker­ran.

Ti­laus jat­kuu tar­jous­jak­so­jen jäl­keen jat­ku­va­na ti­lauk­se­na kol­men kuu­kau­den jak­sois­sa (44 €), el­lei sitä erik­seen ir­ti­sa­no­ta.

En­sim­mäi­sen tar­jous­jak­son jäl­keen al­ka­vis­ta ti­laus­jak­sois­ta lä­he­täm­me las­kun.

Käyt­tä­jä­tun­nuk­se­na toi­mii säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­si.

Mak­sun jäl­keen sa­la­sa­na lä­he­te­tään an­ta­maa­si säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­seen.