30.9.2021 15.57
Lukijan juttu
 

140-vuotias Euran VPK on Suomen vanhimpia maalais­pa­lo­kuntia

image

Eu­ra | Eu­ran VPK saa­vut­ti kun­ni­ak­kaan 140 vuo­den iän tou­ko­kuus­sa 2020 ja kuu­luu näin ol­len Suo­men van­him­piin maa­lais­pa­lo­kun­tiin.

– Pa­lo­kun­nan pe­rus­ta­mi­seen tar­vit­tiin lupa Ve­nä­jän kei­sa­ril­ta Suo­men suu­ri­ruh­ti­naal­ta, sil­lä pel­ko­na oli pa­lo­kun­nan kään­ty­mi­nen kei­sa­ri­val­taa vas­taan, juh­la­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Pert­ti Ros­tedt ker­toi.

Yh­dis­tyk­sen pit­kää ikää piti juh­lis­taa näyt­tä­väs­ti vuo­si sit­ten ke­säl­lä, mut­ta ko­ro­na sot­ki suun­ni­tel­mat. An­si­o­mi­ta­lit ja­et­tiin 18. syys­kuu­ta juh­lal­li­sin me­noin ja ko­ro­na­tur­val­li­ses­ti Py­hä­jär­vi-Te­at­te­rin te­at­te­ri­mä­el­lä.

Yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Ee­ro Män­ty­lä to­te­si pa­lo­kun­nan on­nis­tu­neen ko­ro­nan vas­tai­ses­sa tais­te­lus­sa hy­vin.

– Jouk­kom­me ovat ol­leet ka­sas­sa ja val­mius­ky­kyi­se­nä koko ajan, hän sa­noi.

– So­pi­mus­pa­lo­kun­ta­työ­tä ar­vos­te­taan. On erit­täin tär­ke­ää, et­tä se on ar­vos­tet­tua tu­le­vai­suu­des­sa­kin. On­kin syy­tä pi­tää yl­lä hy­vää ja myön­teis­tä vuo­ro­pu­he­lua kaik­kien osa­puol­ten kes­ken. Eu­ran VPK on ai­na en­nen­kin näyt­tä­nyt vah­vaa osaa­mis­ta ja esi­merk­kiä omal­la alu­eel­laan ja vä­hän kau­em­pa­na­kin. Yh­des­sä meil­lä on kaik­ki mah­dol­li­suu­det jat­kos­sa­kin, Ee­ro Män­ty­lä ko­ros­ti.

Ter­veh­dys­pu­heen piti Eu­ran pa­lo­a­se­man uu­si ase­ma­mes­ta­ri Pet­ri Ran­ta­la, joka sa­mal­la esit­täy­tyi nais-. ve­te­raa­ni- ja hä­ly­ty­so­sas­tol­le.

Län­si-Suo­men Pe­las­tu­sa­lan Lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Kai Vai­nio ja­koi an­si­o­mer­kit yh­des­sä Eu­ran VPK:n ja Suo­men So­pi­mus­pa­lo­kun­tien Lii­ton sih­tee­ri Aki Uk­ko­sen kans­sa.

Juh­las­sa to­det­tiin, et­tä so­pi­mus­pa­lo­kun­ta­toi­min­nan yti­mes­sä eli hä­ly­tys­ten, har­joi­tus­ten, kurs­sien, ko­kous­ten tai muo­ni­tus­ten het­kil­lä tus­kin ke­nel­lä­kään on mie­les­sä mah­dol­li­set saa­vu­tet­ta­vat mi­ta­lit, vaan syyt mie­len­kiin­toon jopa koko elä­män mit­tai­seen har­ras­tuk­seen ovat pal­jon sy­vem­mäl­lä.

Ansiomerkit

Suo­men Pa­lo­pääl­lys­tö­liit­to: an­si­o­ris­ti Juha Vin­ho, an­si­o­mi­ta­li Jou­ni Vin­ho.

Suo­men Pe­las­tu­sa­lan Kes­kus­jär­jes­tö: an­si­o­ris­ti Kim­mo Hir­ve­lä, Pek­ka Nie­mi­nen, Jaak­ko Nuo­ran­ne, Aki Uk­ko­nen, 1. Luo­kan an­si­o­mi­ta­li Juu­so Rau­ha­nen, an­si­o­mi­ta­li Mat­ti Nuo­ran­ne.

Suo­men So­pi­mus­pa­lo­kun­tien Liit­to: prons­si­nen an­si­o­mi­ta­li Ee­ro Män­ty­lä, Rami Sa­ran­pää.

Län­si-Suo­men Pe­las­tu­sa­lan Liit­to: kul­tai­nen an­si­o­mi­ta­li Jari Tuo­mi­nen, ho­pei­nen an­si­o­mi­ta­li Tui­ja Mä­ke­lä, Mik­ko Nuo­ran­ne, Yr­jö Rau­ha­nen, Pert­ti Ros­tedt, prons­si­nen an­si­o­mi­ta­li Tyt­ti Kal­lio, Ol­li Uk­ko­nen.

Suur­luo­kan har­ras­tus­tun­ti­merk­ki (5 000 h): Sami Huh­ta­vaa­ra, Pek­ka Nie­mi­nen, Juu­so Rau­ha­nen, Aki Uk­ko­nen, Ol­li Uk­ko­nen.

Mari Hir­ve­lä

Ota kantaa