2.5.2022 10.14
Lukijan juttu
 

Vuoden 1962 Euran ylioppilaat istuttivat jo kolmannen kerran itsenäisyyden juhlavuoden kuusen

Yhteiskuva otettiin samassa paikassa kuin 60 vuotta sittenkin. Miehet takana vasemmalta: Pentti Anttila, Kalevi Salmi, Jorma Kivimaa, Ilkka Järvenpää, Matti Ilmari, Hannu Routama, Juhani Korpela, Tapani Santala. Naiset vasemmalta Leena Tiitola, Ritva Zilliacus, Raija Hulkko, Ulla Koivula, Sirkka-Liisa Westerholm, Sirkka Helenius, Tuula Read, Marja-Liisa Jortikka, Marja-Leena Crämer, Anneli Lönnberg.

Yhteiskuva otettiin samassa paikassa kuin 60 vuotta sittenkin. Miehet takana vasemmalta: Pentti Anttila, Kalevi Salmi, Jorma Kivimaa, Ilkka Järvenpää, Matti Ilmari, Hannu Routama, Juhani Korpela, Tapani Santala. Naiset vasemmalta Leena Tiitola, Ritva Zilliacus, Raija Hulkko, Ulla Koivula, Sirkka-Liisa Westerholm, Sirkka Helenius, Tuula Read, Marja-Liisa Jortikka, Marja-Leena Crämer, Anneli Lönnberg.

Tarmo Malinen

image

Eu­ra | Kaik­ki­aan 18 Eu­ran yh­teis­kou­lun vuo­den 1962 yli­op­pi­las­ta ko­koon­tui 21. huh­ti­kuu­ta yh­teis­kou­lun pi­hal­le muis­te­le­maan 60 vuo­den ta­kais­ta ai­kaa. Mu­ka­na muis­te­lu­ti­lai­suu­des­sa oli myös 9 ave­cia. Yli­op­pi­las­luok­ka­lai­sia vuon­na 1962 oli 44, jois­ta elos­sa on edel­leen 34.

Kou­lus­sa reh­to­ri Juk­ka Pirt­ti­mä­ki ker­toi kou­lun vai­heis­ta ja myös ny­kyi­ses­tä opis­ke­lus­ta. Saim­me mais­taa kou­lu­ruo­kaa, jon­ka mo­ni­puo­li­suut­ta ja her­kul­li­suut­ta jak­soim­me päi­vi­tel­lä. Ryh­mä­ku­va­kin pää­tet­tiin ot­taa sa­mas­sa pai­kas­sa, jos­sa yli­op­pi­las­ku­va 1962 ikuis­tet­tiin.

Olim­me is­tut­ta­neet vuon­na 2017 kou­lu­ra­ken­nuk­sen taak­se Suo­men it­se­näi­syy­den juh­la­vuo­den kuu­sen, joka oli jo kah­des­ti tätä en­nen run­nel­tu kuo­li­aak­si. Nyt is­tu­tim­me sen kol­man­nen ker­ran sen ko­koi­se­na kuin tuo­na vuon­na 2017 is­tu­te­tun kuu­sen nyt oli­si pi­tä­nyt­kin ol­la. Täl­lä ker­ral­la sitä ym­pä­röi­vät tu­ke­vat suo­ja­pyl­väät ja uu­si laat­ta ker­too, mis­tä kuu­ses­ta ja ke­nen kuu­ses­ta on kyse. Mar­ja-Lii­sa Jor­tik­ka sai kun­ni­an pal­jas­taa kuu­sen laa­tan ar­vo­vie­rai­den näh­tä­väk­si.

Päi­vä jat­kui Kaut­tu­an Ruu­kin­kar­ta­non ti­lois­sa, jos­sa Sa­ta­kun­nan mu­se­on ar­ke­o­lo­gi Lee­na Koi­vis­to ker­toi Eu­ran yh­teis­kou­lun opis­ke­li­joi­den sil­lois­ten ko­ti­kun­tien ar­ke­o­lo­gi­as­ta.

Vuo­den 1962 yli­op­pi­laat tu­li­vat Eu­ran li­säk­si Hin­ner­jo­el­ta, Kiu­kai­sis­ta, Köy­li­ös­tä ja Sä­ky­läs­tä. Ka­le­vi Sal­mi oli myös laa­ti­nut ta­paa­mi­seen vir­tu­aa­li­nen kou­lu­mat­ka -kier­rok­set ja nii­den avul­la sel­vit­te­lim­me kun­kin kou­lu­mat­ko­ja ja ko­tien si­jain­te­ja.

Mo­net heis­tä, jot­ka ei­vät nyt pääs­seet ta­paa­mi­seem­me, oli­vat lä­het­tä­neet ter­veh­dyk­sen­sä. Tar­ja Pa­lin, joka teki työ­u­ran­sa mu­sii­kin leh­to­ri­na, ter­veh­ti mei­tä CD-le­vyn vä­li­tyk­sel­lä.

En­nen Ruu­kin­kar­ta­non Si­ni­ses­sä Sa­lon­gis­sa nau­tit­tua il­lal­lis­ta esiin­tyi Huit­tis­ten mu­siik­ki­o­pis­toa käy­vä 8-vuo­ti­as hui­lis­ti Jo­nat­han Saa­ri­sa­lo.

Il­lal­li­sen ai­ka­na suun­nat­tiin myös koh­ti tu­le­vai­suut­ta ja pää­tet­tiin osal­lis­tua mah­dol­li­sim­man suu­rel­la osal­lis­tu­ja­mää­räl­lä vuon­na 2024 Eu­ran yh­teis­kou­lun 80-vuo­tis­juh­laan.

Lo­puk­si Jor­ma Ki­vi­maa joh­dat­ti yh­tei­ses­ti lau­let­tuun Sa­ta­kun­ta­lais­ten lau­luun. Il­ta oli vie­lä nuo­ri ja Vil­lan Aal­lon yh­tei­nen oles­ke­lu­ti­la odot­ti kut­su­va­na. Muu­ta­ma vas­ta­si kut­suun, mut­ta tiet­tä­väs­ti ko­vin moni ei val­vo­nut pit­käl­le aa­mu­tun­neil­le.

Yli­op­pi­laat 60 vuo­den ta­kaa

Näköislehti

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram