27.5.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Aina on parannettavaa

Yrittäjäkyselyyn vastasi Säkylästä 79 ja Eurasta 95 yrittäjää. Edelliseen kyselyyn vastaajia oli 58 ja 39.

Yrittäjäkyselyyn vastasi Säkylästä 79 ja Eurasta 95 yrittäjää. Edelliseen kyselyyn vastaajia oli 58 ja 39.

arkisto / Veera Reko

image

Äskettäin julkaistun yrittäjäkyselyn tuloksen perusteella voisi sanoa, että aina voi parantaa. Eura oli satakun­ta­lai­sittain kuntarankingin hännillä, Säkylä kuudes.

Kah­den vuo­den vä­lein tois­tu­va yrit­tä­jä­ky­se­ly sai täl­lä kier­rok­sel­la si­kä­li hy­vän vas­taa­no­ton, et­tä sii­hen vas­ta­si taas isom­pi mää­rä yri­tyk­siä kuin vii­mek­si. Vas­tau­sak­tii­vi­suus on ol­lut ker­ta ker­ral­ta kas­vus­sa. Se ker­too sii­tä, et­tä yri­tyk­sis­sä ar­vos­te­taan ky­se­lyä. Sitä ar­vos­te­taan myös kun­nis­sa – ky­se­ly näyt­tää ke­hi­tys­koh­tei­ta. Sen pai­no­ar­vo kas­vaa eri­tyi­ses­ti nyt, kun vas­taus­mää­rät­kin kas­va­vat.

Yrit­tä­jien Kun­ta­ba­ro­met­ri -ky­se­lyn to­teut­ti IRO­Re­se­arch ke­vät­tal­vel­la. Yri­tyk­sil­tä ky­syt­tiin mie­li­pi­det­tä ko­ti­kun­nan toi­min­nas­ta. Sitä ar­vi­oi­tiin kuu­del­la osa-alu­eel­la: kun­nan pää­tök­sen­te­on yrit­tä­jä­läh­töi­syys, elin­kei­no­po­li­tii­kan ase­ma, yri­ty­sal­ve­lut, han­kin­ta­po­li­tiik­ka, inf­rast­ruk­tuu­ri sekä kou­lu­tus ja osaa­mi­nen.

Par­hai­ten Sa­ta­kun­nas­sa pär­jä­si­vät ko­ko­luo­kas­saan Me­ri­kar­via ja Ko­ke­mä­ki. Sä­ky­län pis­teet pu­to­si­vat vii­me ker­ras­ta, Eu­ran hie­man nou­si­vat.

Ky­se­lyn mu­kaan yrit­tä­jät ar­vos­ta­vat eri­tyi­ses­ti pää­tök­sen­te­on yri­tys­läh­töi­syyt­tä, hy­vää elin­kei­no­po­li­tii­kaa ja aloit­ta­van yrit­tä­jän pal­ve­lui­ta sekä su­ju­via lu­pa­pal­ve­lu­ja. Näi­den eteen kun­nis­sa­kin pi­tää pon­nis­tel­la: kun­ta tar­vit­see yri­tyk­siä ja yri­tyk­set kun­taa. Me­nes­ty­vät yri­tyk­set hyö­dyt­tä­vät kun­ta­ta­lout­ta ja sitä kaut­ta kun­ta­lais­ten pal­ve­lu­ja.

Sä­ky­lä on vii­mek­si ku­lu­nei­na vuo­si­na saa­nut yrit­tä­jä­po­li­tii­kal­laan uu­si­a­kin yri­tyk­siä kun­taan. Eu­ras­sa tu­le­vai­suu­teen us­ko­taan esi­mer­kik­si Neit­syt­mä­en te­ol­li­suu­sa­lu­een laa­jen­nu­so­san tont­ti­tar­jon­nan, pa­lo­au­ke­an ke­hit­tä­mi­sen ja Soup­paan tu­le­van lii­ke­a­lu­een ta­kia. Yrit­tä­jä­pal­ve­lu­ja han­ki­taan muun mu­as­sa Uu­sy­ri­tys­kes­ken En­te­rin kaut­ta.

Kun­tien teh­tä­vä­kent­tä muut­tuu koh­ta ra­jus­ti, kun so­te­pal­ve­lut läh­te­vät. Yri­tyk­sis­sä var­mas­ti toi­vo­taan, et­tä ve­to­voi­mai­sel­le elin­kei­no­po­li­tii­kal­le tu­lee enem­män ti­laa.