7.3.2018 8.00
Pääkirjoitukset
 
Liisa Nykänen

Edessä huikea menneisyys

image

Esihistoriaa elävöittämällä Eurassa on osattu kääntää huikea menneisyys eläväksi osaksi kunnan nykyisyyttä ja tulevaa.

Eu­ra on rik­kaan esi­his­to­ri­an­sa an­si­os­ta kiis­tat­ta yk­si Suo­men tär­keim­piä ja mie­len­kiin­toi­sim­pia paik­ka­kun­tia. Sitä to­dis­tel­tiin taas lau­an­tai­na useis­sa pu­heen­vuo­rois­sa, kun sa­ta­kun­ta am­mat­ti­ar­ke­o­lo­gia ja men­nei­syy­den har­ras­ta­jaa ko­koon­tui Eu­ras­sa pi­det­tyyn esi­his­to­ri­a­se­mi­naa­riin. Niil­lä­kin on jo pit­kä men­nei­syys, sil­lä en­sim­mäi­nen esi­his­to­ri­a­se­mi­naa­ri pi­det­tiin 1999, ja 15 vuot­ta nii­tä on jär­jes­tet­ty vuo­sit­tain. Eu­ra on ai­noi­ta paik­ko­ja koko maas­sa, mis­sä vas­taa­van­lai­sia se­mi­naa­re­ja on vuo­sit­tain.

Hy­väl­tä näyt­tää esi­his­to­ri­a­se­mi­naa­rien tu­le­vai­suus­kin, sil­lä ai­hei­ta riit­tää. En­si vuon­na se­mi­naa­ri­tee­ma­na on Luis­ta­ri, tu­lee­han sil­loin ku­lu­neek­si 50 vuot­ta sii­tä, kun Luis­ta­rin kai­vauk­sis­sa löy­det­tiin hau­ta nu­me­ro 56, se, jon­ka koru- ja teks­tii­li­löy­tö­jen pe­rus­teel­la voi­tiin val­mis­taa kuu­lui­sa Eu­ran emän­nän mui­nais­pu­ku.

Luis­ta­riin liit­ty­en on par­hail­laan­kin työn al­la kol­me han­ket­ta, jois­sa tut­ki­taan muun mu­as­sa kal­mis­tos­ta löy­ty­nei­tä lui­ta ja ham­pai­ta sekä mui­naisd­na:ta ja di­gi­toi­daan tut­ki­mu­sai­neis­toa.

His­to­ri­an tuo­mi­nen ny­ky­päi­vään vaa­tii te­ki­jöil­tään raik­kai­ta ide­oi­ta ja asi­al­le omis­tau­tu­mis­ta. Eu­ras­ta tuol­lai­sia te­ki­jöi­tä on on­nek­si löy­ty­nyt. Här­kä­num­men vii­kin­ki­ky­lä, Luis­ta­rin mui­nais­puis­to lam­pai­neen, kou­lu­lais­ten vii­kin­ki­tai­to­ki­sat, mui­nais­lei­ri­kou­lut ja Poh­jo­lan Mui­nai­se­lä­myk­sen jär­jes­tä­mät elä­mys­mat­kat rau­ta­kau­teen ovat vain osa sii­tä kai­kes­ta, mi­ten his­to­ri­aa tuo­daan kun­nas­sa tu­tuk­si tä­män päi­vän ih­mi­sil­le. Kai­ken ko­ko­a­va­na yti­me­nä on esi­his­to­ri­an opas­tus­kes­kus Nau­ra­va lo­hi­käär­me, ja näh­tä­vää riit­tää ym­pä­ri kun­taa.

Men­nei­syys on Eu­ral­le valt­ti, jota kan­nat­taa hyö­dyn­tää jat­kos­sa­kin. Sii­tä löy­tyy tä­män ajan kun­ta­ke­hit­tä­jil­le ja mark­ki­noi­jil­le asi­oi­ta, joil­la Eu­ra erot­tuu oma­lei­mai­suu­del­laan ja eduk­seen.

Ota kantaa