30.6.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Paikallista elinvoimaa tukemassa

Säkylän hieno padel-kenttä on yksi tämän kevään Leader-tukea saaneista hankkeista.

Säkylän hieno padel-kenttä on yksi tämän kevään Leader-tukea saaneista hankkeista.

Hertta Wallenius

image

Leader Pyhäjärviseutu on 25 vuoden ajan tukenut Euran ja Säkylän seudun hankkeita, jotka ovat tuoneet elinvoimaa ja positiivisuutta niin kyliin kuin keskustoihinkin.

Kaut­tu­an nuor­ten tai­de­pen­kit, Py­hä­jär­vi­seu­dun ul­koi­lu­rei­tit, Man­ni­lan lin­ja-au­to­ka­tok­set, Sä­ky­län pa­del­kent­tä, Eu­ran mo­ni­toi­mi­pal­loi­lu­hal­li, Eu­ran kou­lu­jen fris­bee­ko­rit, nuor­ten lii­ken­ne­tur­vail­ta, nuor­ten vai­kut­ta­jail­ta. Mitä nämä ovat ja mikä nii­tä yh­dis­tää?

Ne ovat Ala­sa­ta­kun­nan run­saan puo­len vuo­den ai­ka­na uu­ti­soi­mia hank­kei­ta, joi­hin on ra­hoi­tus­ta saa­tu Le­a­der Py­hä­jär­vi­seu­dul­ta. Hank­kei­ta on ol­lut toki pal­jon mui­ta­kin, ja siis pel­käs­tään vii­me syk­syn jäl­keen. Sii­tä voi jo­ten­kin ar­vi­oi­da, pal­jon­ko nii­tä on ol­lut koko sen 25 vuo­den ai­ka­na, min­kä Le­a­der-or­ga­ni­saa­tio on tääl­lä ol­lut.

Ny­ky­ään pu­hu­taan pal­jon ve­to­voi­mas­ta ja pi­to­voi­mas­ta var­sin­kin alu­eil­la, joil­la kär­si­tään vä­ki­lu­vun vä­he­ne­mi­ses­tä. Le­a­der Py­hä­jär­vi­seu­tu on vas­tan­nut muun mu­as­sa tä­hän hank­keil­laan, joil­la on ku­vaa­vat ni­met: Kul­ma­kun­nat kun­toon ja Pi­to­voi­maa Py­hä­jär­vi­seu­dul­le. Näi­den pää­ot­si­koi­den al­la on voi­tu an­taa tu­kea yh­dis­tys­ten, yh­tei­sö­jen ja yri­tys­ten kai­ken­lai­sil­le uu­sil­le ide­oil­le li­sä­tä ih­mis­ten ak­tii­vi­suut­ta ja viih­ty­vyyt­tä. Val­ta­vas­ti oli­si jää­nyt te­ke­mät­tä il­man pai­kal­lis­ke­hit­tä­jä Le­a­de­ria, joka nyt siis juh­lii nel­jän­nes­vuo­si­sa­taan­sa.

Le­a­der-toi­min­ta pe­rus­tuu sii­hen yk­sin­ker­tai­seen vii­sau­teen, et­tä pai­kal­li­set ih­mi­set tie­tä­vät it­se par­hai­ten, mi­ten omaa ko­ti­seu­tua pi­tää ke­hit­tää. Kun ide­at ovat ole­mas­sa, ka­na­voi­tuu tu­kea EU:n, val­ti­on ja kun­tien ra­hoit­ta­ma­na­na. Le­a­der-ryh­miä on Suo­mes­sa yli 50. Py­hä­jär­vi­seu­dun ryh­mä on yk­si pie­nim­mis­tä, mut­ta ei suin­kaan vaa­ti­mat­to­mim­mis­ta. Vii­me oh­jel­ma­kau­del­la se myön­si ra­hoi­tus­ta yli vii­si mil­joo­naa eu­roa tä­män seu­dun ke­hit­tä­mi­seen.

Toi­vot­ta­vas­ti työ jat­kuu vie­lä en­tis­tä vah­vem­pa­na nyt kun ryh­mään liit­tyy kol­man­te­na myös Eu­ra­jo­ki.

Ota kantaa