29.7.2022 15.55
Urheilu
 

Tarkkana ratissa – pyöräilijöitä on viikonloppuna liikkeellä Pyhäjärveä kiertävillä maanteillä

image

Sä­ky­lä, Eu­ra, Pöy­tyä, Ylä­ne

Tour de Py­hä­jär­vi -pyö­räi­ly­ta­pah­tu­ma tuo tu­le­va­na lau­an­tai­na 30. hei­nä­kuu­ta noin 200 pyö­räi­li­jää pol­kai­se­maan suo­si­tun ke­sä­pyö­rä­rei­tin Py­hä­jär­ven ym­pä­ri. Hei­tä on liik­kel­lä muun mu­as­sa seu­tu­tiel­lä 204 Sä­ky­län ja­Y­lä­neen vä­lil­lä, Hin­ner­jo­en­tiel­lä Ylä­neen ja Hon­ki­lah­den vä­lil­lä sekä Lai­ti­lan­tiel­lä Hon­ki­lah­den­tien ris­teyk­sen ja Myl­ly­o­jan­lah­den vä­lil­lä.

Jär­jes­tä­jät Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ris­ta ve­to­a­vat, et­tä lau­an­tai­na liik­keel­lä ole­vat au­toi­li­jat ot­ta­vat pyö­räi­li­jät huo­mi­oon ja ohit­ta­vat vain eri­tyis­tä va­ro­vai­suut­ta nou­dat­ta­en. Lii­ken­ne­sään­tö­jen mu­kaan myös pyö­räi­li­jän saa ohit­taa vain tur­val­li­ses­sa pai­kas­sa – eli sil­loin, kun nä­ky­mä on riit­tä­vä, vas­taan­tu­li­joi­ta ei ole ei­kä aje­ta ohi­tus­kiel­to­a­lu­eel­la. Etäi­syy­den pyö­räi­li­jään on ol­ta­va riit­tä­vä sekä en­nen et­tä jäl­keen ohi­tuk­sen. Myös rei­lu si­vu­suun­tai­nen tur­va­vä­li on tär­keä.

Sel­kein­tä on suo­rit­taa ohit­ta­mi­nen siir­ty­mäl­lä ko­ko­naan vas­taan­tu­le­vien kais­tal­le. Jos ohi­tus­ta ei voi teh­dä tur­val­li­ses­ti, on jää­tä­vä aja­maan pyö­räi­li­jän taak­se riit­tä­vän etääl­le. Pyö­räi­li­jöi­den tu­lee maan­tiel­lä pol­kea pien­ta­reel­la tai niin lä­hel­lä oi­ke­a­ta reu­naa kuin mah­dol­lis­ta, mut­ta ai­na pien­nar­ta ei ole tai se on ajo­kel­vo­ton.

Lou­nais-Suo­men po­lii­si tie­dot­ti tiis­tai­na, et­tä alu­een lii­ken­ne­viik­ko on ol­lut ää­rim­mäi­sen mur­heel­li­nen ja osas­sa va­ka­vis­ta on­net­to­muuk­sis­ta ol­leen mu­ka­na myös pyö­räi­li­jöi­tä. Va­ro­vai­suu­del­la ja toi­set huo­mi­oon ot­ta­en lii­ken­tee­seen mah­tu­vat kui­ten­kin kaik­ki.

Ota kantaa