6.7.2022 14.28
Uutiset
 

ATTR: Koronaepidemia on Satakunnassa edelleen aktiivinen – rajattujen riskiryhmien varhaiseen hoitoon on tullut uusia keinoja

image

Sa­ta­kun­nan alu­eel­li­nen tar­tun­ta­tau­tien tor­jun­nan työ­ryh­mä (AT­TR) ko­koon­tui vii­me per­jan­tai­na kä­sit­te­le­mään alu­een epi­de­mi­a­ti­lan­net­ta ja sen vaa­ti­mia toi­men­pi­tei­tä sekä so­pi­maan ris­ki­ryh­mien var­hai­sen lää­ke­hoi­don to­teu­tuk­ses­ta.

AT­TR:n tie­dot­teen mu­kaan tar­tun­to­ja on pal­jon, mut­ta tau­din va­ka­vuus on vä­hen­ty­nyt ro­ko­tus­ten myö­tä.

Po­si­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus on nous­sut. Kuu­kau­si sit­ten po­si­tii­vi­sia näyt­tei­tä oli noin 25 %, nyt 36 %.

Sai­raa­la­kuor­mi­tus on mal­til­lis­ta, mut­ta hie­man nou­sus­sa – hel­teet to­den­nä­köi­ses­ti osal­taan li­sä­si­vät iäk­käi­den hen­ki­löi­den sai­raa­laan jou­tu­mis­ta.

Ko­ro­nain­fek­ti­oon liit­ty­viä kuo­le­mia on Sa­ta­kun­nas­sa kir­jat­tu kaik­ki­aan 152 kap­pa­let­ta, jois­ta 123 pe­rus­ter­vey­den­huol­lon osas­tol­la tai pit­kä­ai­kais­hoi­dos­sa.

Alueelliset suositukset

Sa­ta­kun­nan alu­eel­la jat­ke­taan mas­kien käy­tön suo­si­tus­ta so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon toi­mi­pis­teis­sä työs­ken­nel­tä­es­sä ja asi­oi­des­sa. Vii­me vii­kon ai­ka­na Sa­ta­kun­nas­sa on to­det­tu ai­na­kin kak­si osas­to­e­pi­de­mi­aa, jot­ka ovat hy­vin to­den­nä­köi­ses­ti syn­ty­neet suo­jau­tu­mat­to­man vie­rai­li­jan tuo­tua in­fek­ti­on osas­tol­le.

Sai­raa­loi­den ja hoi­to­paik­ko­jen ul­ko­puo­lel­la ylei­nen mas­ki­suo­si­tus ei ole voi­mas­sa ja jo­kai­nen voi it­se päät­tää, ha­lu­aa­ko suo­ja­ta it­se­ään tar­tun­nal­ta hen­gi­tyk­sen­suo­jain­ta käyt­tä­en. Jos eri­tyi­siä ris­ki­te­ki­jöi­tä ei ole ja ro­ko­tuk­set ovat kun­nos­sa, mas­kil­le ei ole tar­vet­ta.

Mi­kä­li so­si­aa­li- tai ter­vey­den­huol­lon yk­si­kös­sä asi­oi pää­sään­töi­ses­ti hen­ki­löi­tä, jot­ka ei­vät kuu­lu ris­ki­ryh­miin, voi­daan ylei­ses­tä mas­kien käy­tös­tä yk­si­kös­sä luo­pua kun­nan tai kun­ta­yh­ty­män har­kin­nan mu­kaan. Täl­lais­ta toi­min­taa on esim. ai­kuis­ten työ- ja päi­vä­toi­min­ta ja kou­lu­ter­vey­den­huol­to.

Paxlo-vid-lääkitys käyttöön

Va­ka­van ko­ro­na­tau­din ri­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le po­ti­lail­le voi­daan har­ki­ta var­hais­ta hoi­toa. Sa­ta­kun­nas­sa on otet­tu käyt­töön Pax­lo-vid-lää­ki­tys kan­sal­li­sen suo­si­tuk­sen mu­kai­ses­ti.

Lää­ke on tar­koi­tet­tu niil­le, jot­ka kuu­lu­vat So­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön mää­rit­te­le­miin ris­ki­ryh­miin. Lää­ke on aloi­tet­ta­va mah­dol­li­sim­man ai­kai­sin, vii­meis­tään vii­den vuo­ro­kau­den ku­lu­es­sa ko­ro­na­oi­rei­den al­ka­mi­ses­ta. Hoi­don ta­voit­tee­na on es­tää vai­ke­an in­fek­ti­on syn­ty niis­sä po­ti­las­ryh­mis­sä, joil­la vie­lä on ris­ki sai­ras­tua va­ka­vaan in­fek­ti­oon.

Sa­ta­sai­raa­lan in­fek­ti­oyk­sik­kö on laa­ti­nut am­mat­ti­lai­sil­le kan­sal­li­siin suo­si­tuk­siin pe­rus­tu­van oh­jeis­tuk­sen lää­ki­tyk­sen käy­tös­tä. Lää­ket­tä on käy­tet­tä­vis­sä ra­joi­te­tus­ti ja lää­kä­ri har­kit­see po­ti­las­koh­tai­ses­ti sen aloi­tuk­sen kir­jat­tu­jen kri­tee­rei­den mu­kai­ses­ti. Hoi­dol­la on lu­kui­sia yh­teis­vai­ku­tuk­sia mui­den lääk­kei­den kans­sa.

Jos Pax­lo­vid-hoi­to kat­so­taan ai­heel­li­sek­si, se luo­vu­te­taan vas­tik­keet­ta po­ti­laal­le joko oman kun­nan pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa tai Sa­ta­sai­raa­las­sa.

Hoi­don es­tei­tä ovat al­le 18 vuo­den ikä, ras­kaus, va­ka­va mu­nu­ai­sen tai mak­san va­jaa­toi-min­ta ja yh­teen so­pi­ma­ton lää­ke­hoi­to, jota ei voi­da kes­keyt­tää. Hoi­toa voi­daan aloit­taa vain, mi­kä­li kri­tee­rit täyt­ty­vät.

Pa­ras tapa suo­jau­tua va­ka­val­ta tau­dil­ta on edel­leen­kin huo­leh­tia suo­si­tus­ten mu­kais­ten ro­ko­tus­ten ot­ta­mi­ses­ta. Uu­si lää­ke­hoi­to tuo kui­ten­kin li­sä­a­vun ris­ki­po­ti­lai­den var­hai­seen hoi­toon.

Ota kantaa