24.1.2022 8.35
Uutiset
 
Mirja Linnemäki

Eura voi saada kuudennen aluevaltuutetun – kokoomuksen viimeisestä paikasta tiukka kisa

Riina Kaski

Eu­ra | Eu­ra saat­taa saa­da kuu­den­nen­kin jä­se­nen Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­val­tuus­toon, sil­lä Sa­ta­kun­nan Ko­koo­muk­sen kol­mel­la eh­dok­kaal­la on sama ää­ni­mää­rä, 350. Yk­si heis­tä on kiu­kais­lai­nen Eve­lii­na Pe­rä­lä, jol­le jän­nit­tä­vä sun­nun­tai­nen vaa­li-il­ta pit­kään näyt­ti­kin lä­pi­me­noa.

Sa­mal­la ää­ni­mää­räl­lä pai­kas­ta ovat kil­pai­le­mas­sa Jaak­ko Aro­maa Po­mar­kus­ta ja Juha Jout­sen­lah­ti Po­ris­ta. Kol­men kes­ken suo­ri­te­taan ar­von­ta, jon­ka pe­rus­teel­la kak­si saa pai­kan alu­e­val­tuus­toon.

Ar­von­ta teh­dään kes­ki­viik­ko­na to­den­nä­köi­ses­ti il­ta­päi­väl­lä ja vaa­lien tu­los vah­vis­te­taan kes­ki­viik­ko­na myö­hem­min.

Kuu­del­la alu­e­val­tuus­ton jä­se­nel­lä Eu­ral­la oli­si sama paik­ka­mää­rä kuin Kan­kaan­pääl­lä, jol­loin ne ja­kai­si­vat kol­man­nen si­jan paik­ka­mää­ris­sä Po­rin ja Rau­man jäl­keen.