10.2.2022 5.40
Uutiset
 
Elli-Mari Ahola

Hyvin­voin­ti­a­lueen lautakunnissa on dramaattistenkin neuvottelujen jälkeen sadoille päättäjille tilaa

Harri Lehtonen esittelee luonnosta aluevaltuuston alaisuuteen muodostuvasta poliittisesta organisaatiosta lautakuntineen ja jaostoineen.

Harri Lehtonen esittelee luonnosta aluevaltuuston alaisuuteen muodostuvasta poliittisesta organisaatiosta lautakuntineen ja jaostoineen.

Elli-Mari Ahola

Alu­e­val­tuus­to saa en­sim­mäi­sis­sä ko­kouk­sis­saan ni­me­tä val­ta­van mää­rän mui­den hy­vin­voin­ti­a­lu­een po­liit­tis­ten toi­mie­lin­ten jä­se­niä ja va­ra­jä­se­niä. Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een hal­lin­to on yhä val­mis­te­le­van toi­mie­li­men eli va­ten hal­lus­sa, mut­ta val­ta siir­tyy vaa­leis­sa va­li­tuil­le po­lii­ti­koil­le heti, kun alu­e­val­tuus­to on ni­men­nyt alu­e­hal­li­tuk­sen ja hal­li­tus on aloit­ta­nut toi­min­tan­sa.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een lo­pul­li­sen vir­ka­mie­sor­ga­ni­saa­ti­on koos­tu­mus ja laa­juus on po­lii­tik­ko­jen kä­sis­sä. Va­ten pu­heen­joh­ta­ja, maa­kun­ta­joh­ta­ja As­ko Aro-Hei­ni­lä us­koo, et­tä tu­le­va vir­ka­mie­sor­ga­ni­saa­tio poh­jau­tuu va­ten ny­kyis­ten sek­to­ri­val­mis­te­lu­ryh­mien jär­jes­täy­ty­mi­seen.

– Val­mis­te­lu­ryh­mis­sä on iso mää­rä vä­keä. Sa­dat ih­mi­set ovat ol­leet täs­sä kiin­ni oman työn­sä ohes­sa, ja sil­tä poh­jal­ta on sel­väs­ti hah­mot­tu­nut jo sel­lai­sia te­ki­jöi­tä ja osas­to­ja, jot­ka jat­kos­sa­kin voi­si­vat tiet­ty­jä asi­oi­ta hoi­taa, hän ar­vi­oi.

Po­liit­ti­nen or­ga­ni­saa­tio jär­jes­täy­tyy it­se­näi­ses­ti, ja po­lii­ti­kot päät­tä­vät en­sim­mäi­sis­sä alu­e­val­tuus­ton ko­kouk­sis­sa sen ko­koon­pa­nos­ta.

– Po­lii­ti­kot neu­vot­te­le­vat ai­dos­ti it­se suun­ni­tel­mis­ta. Me va­tes­sa olem­me tie­do­tet­tui­na, mut­ta em­me osal­lis­tu.

Lautakuntaan vaalien ulkopuoleltakin

Neu­vot­te­luis­ta osaa ker­toa enem­män eu­ra­lai­nen Har­ri Leh­to­nen, joka on vaa­li­voit­ta­ja­puo­lue SDP:n Sa­ta­kun­nan pii­rin pu­heen­joh­ta­ja ja vuo­sien so­te­val­mis­te­lu­jen po­liit­ti­nen kon­ka­ri. Sa­ta­kun­nas­sa van­han ta­van mu­kaan suu­rin puo­lue ei kui­ten­kaan joh­da neu­vot­te­lu­ja, vaan vuo­ro on kier­tä­vä ja ve­to­vas­tuu nyt pe­rus­suo­ma­lai­sil­la.

Leh­to­sen mu­kaan täl­lä het­kel­lä näyt­tää sil­tä, et­tä po­liit­ti­nen or­ga­ni­saa­tio koos­tui­si hal­li­tuk­ses­ta, jon­ka yh­tey­des­sä toi­mi­vat työ­va­li­o­kun­ta ja nel­jä ja­os­toa, sekä seit­se­mäs­tä lau­ta­kun­nas­ta. Va­ra­jä­se­ni­neen näis­sä on yh­teen­sä sel­väs­ti yli 200 paik­kaa.

– Työ­va­li­o­kun­ta te­hos­taa hal­li­tuk­sen työ­tä. Se kä­sit­te­lee ko­kou­sa­si­oi­ta etu­kä­teen, ja kaik­ki ryh­mät ovat edus­tet­tui­na. Sil­loin edus­ta­jat voi­vat vie­dä ryh­miin­sä ko­kou­sa­si­at kes­kus­tel­ta­vak­si etu­kä­teen, jol­loin hal­li­tus ko­koon­tuu hy­vin eväs­tet­ty­nä ja pe­reh­ty­nee­nä, hän ker­too uu­des­ta toi­mie­li­mes­tä.

Aluevaltuuston alaisuuteen on tulossa iso joukko muita toimielimiä, kuten hallitus, jaostoja ja lautakuntia. Tämä malli on vielä luonnos, josta esimerkiksi talousjaosto on jo jatkoneuvotteluissa korvattu lähipalvelujaostolla. Toimielinten lopulliset nimetkin ovat vielä ratkaistavana.

Aluevaltuuston alaisuuteen on tulossa iso joukko muita toimielimiä, kuten hallitus, jaostoja ja lautakuntia. Tämä malli on vielä luonnos, josta esimerkiksi talousjaosto on jo jatkoneuvotteluissa korvattu lähipalvelujaostolla. Toimielinten lopulliset nimetkin ovat vielä ratkaistavana.

Elli-Mari Ahola

Lau­ta­kun­nat on tar­koi­tus jär­jes­tää elä­män­kaa­ri­mal­lin mu­kaan si­ten, et­tä yk­si kä­sit­te­lee las­ten ja per­hei­den asi­oi­ta, toi­nen työ­i­käis­ten ja kol­mas ikäih­mis­ten. Li­säk­si omat lau­ta­kun­tan­sa on pe­las­tus­pal­ve­luil­le, kun­ta­yh­teis­työl­le ja toi­mi­ti­loil­le.

Lau­ta­kun­tien jä­se­nek­si kel­paa­vat sel­lai­set­kin po­lii­ti­kot, jot­ka ei­vät ol­leet alu­e­vaa­leis­sa eh­dol­la. Rat­kai­su pa­ran­taa Leh­to­sen mu­kaan mah­dol­li­suuk­sia löy­tää juu­ri oi­ke­an­lai­set ih­mi­set teh­tä­viin.

– Si­tou­tu­mi­nen pi­tää täs­sä kir­joit­taa isol­la. Nyt va­li­taan ne pe­rus­pal­ve­lu­jen pa­las­ten pai­koil­leen lait­ta­jat. Puo­lu­eet te­ke­vät rat­kai­sun­sa it­se, mut­ta var­maan kai­kil­la pai­naa va­lin­nois­sa vaa­li­tu­los, alu­eel­li­suus ja va­lit­ta­vien hen­ki­löi­den omi­nai­suu­det, ku­ten ko­ke­mus ja nä­ke­mys, hän ar­vi­oi.

Dramatiikkaa neuvotteluissa

Puo­lu­ei­den vä­li­set luot­ta­mus­paik­ka­neu­vot­te­lut ei­vät ole vaa­lien jäl­keen su­ju­neet täy­sin yh­tei­sym­mär­ryk­ses­sä, vaan va­sem­mis­to­lii­ton ja vih­rei­den neu­vot­te­li­jat jät­ti­vät ko­kous­pöy­dät vii­me per­jan­tai­na.

Ai­na­kin kiis­tan vas­tak­kai­sil­la puo­lil­la is­tu­vat pii­rien eu­ra­lais­joh­ta­jat SDP:n Har­ri Leh­to­nen ja va­sem­mis­to­lii­ton Pet­ri Sal­mi­nen ovat jo toi­veik­kai­ta yh­teis­työn jat­ku­mi­sen suh­teen.

– Asi­at ete­ne­vät kui­ten­kin nyt oi­ke­aan suun­taan ja kes­kus­te­lu­vä­leis­sä ol­laan, jo­ten po­si­tii­vi­sel­la mie­lel­lä jat­kam­me eteen­päin, Sal­mi­nen to­te­aa ja toi­voo, et­tä yh­tei­seen pöy­tään voi­tai­siin vie­lä pääs­tä jo en­nen en­sim­mäis­tä alu­e­val­tuus­ton ko­kous­ta.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een suu­rim­mat puo­lu­eet SDP, ko­koo­mus, kes­kus­ta ja pe­rus­suo­ma­lai­set an­toi­vat myö­hään per­jan­tai-il­ta­na tie­dot­teen, jos­sa ne il­moit­ti­vat kah­den pie­nem­män puo­lu­een lo­pet­ta­neen neu­vot­te­lut. Taus­tal­la on tie­dot­teen mu­kaan eri­mie­li­syys va­sem­mis­ton ja vih­rei­den vas­ta vaa­lien jäl­keen te­ke­mäs­tä vaa­li­lii­tos­ta, jota toi­set puo­lu­eet pi­ti­vät yh­teis­ten pe­ri­aat­tei­den vas­tai­se­na. Suu­ret puo­lu­eet päät­ti­vät jät­tää jäl­ki­liit­tou­tu­neet puo­lu­eet vail­le pu­heen­joh­ta­jis­to­paik­ko­ja ja nämä pois­tui­vat neu­vot­te­lu­pöy­däs­tä mie­luum­min kuin pur­ki­vat liit­ton­sa.

Il­man liit­toa vih­re­ät oli­si jää­nyt ko­ko­naan il­man paik­ko­ja 15-paik­kai­sis­sa lau­ta­kun­nis­sa ja hal­li­tuk­ses­sa. Lii­ton myö­tä taas ko­koo­mus oli me­net­tä­mäs­sä yh­den pai­kan. Ti­lan­ne rat­kais­tiin suur­ten puo­lu­ei­den kes­ken niin, et­tä toi­mie­li­mis­tä pää­tet­tiin­kin teh­dä 16-paik­kai­sia, jol­loin ko­koo­mus sai pi­tää paik­kan­sa ja jäl­ki­liit­tou­tu­neet­kin sai­vat oman­sa.

– Vaa­lien jäl­keen ky­tee. Kai­kil­le on sel­vää, et­tä toi­mi­taan vaa­li­tu­los­ta kun­ni­oit­ta­en, mut­ta se va­li­tet­ta­vas­ti ei ole help­poa, sil­lä tu­los­ta voi tul­ki­ta eri ta­voin, Har­ri Leh­to­nen tii­vis­tää.

Sal­mi­nen ja Leh­to­nen ovat yh­tä miel­tä sii­tä, et­tä sa­ta­kun­ta­lais­ten pal­ve­lut ovat lo­pul­ta kai­kil­le se tär­kein asia.

– Tär­kein­tä on, et­tä saam­me pal­ve­lut pe­laa­maan, Sal­mi­nen to­te­aa.

– Kun uu­dis­te­taan, hei­kom­paan ei voi men­nä. Koko sote-uu­dis­tus­han läh­ti vuo­sia sit­ten liik­keel­le sii­tä, et­tä lää­kä­riin ei pää­se riit­tä­vän no­pe­as­ti ja pal­ve­lu­ja on pa­ran­net­ta­va, Leh­to­nen muis­tut­taa.

Lehtosen nimi esillä suurtehtävään

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een po­liit­ti­nen or­ga­ni­saa­tio on suu­ri, ja sii­nä on myös pal­kal­li­sia teh­tä­viä. Kuu­kau­si­palk­ki­o­ta saa­vat lau­ta­kun­tien pu­heen­joh­ta­jat, ja val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja voi saa­da kuu­kau­si­palk­ki­o­ta tai osa-ai­kai­sen työ­suh­teen. Jä­se­net naut­ti­vat ko­kous­palk­ki­oi­ta. Min­kään palk­ki­oi­den suu­ruuk­sia ei vie­lä ole pää­tet­ty.

Tär­kein yk­sit­täi­nen teh­tä­vä on alu­e­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jal­la, ja hän voi ol­la jopa pää­toi­mi­ses­ti pal­kat­tu. Paik­ka kuu­luu vaa­li­tu­lok­sen pe­rus­teel­la SDP:lle, ja puo­lu­ees­saan nel­jän­nek­si eni­ten koko maa­kun­nas­sa ää­niä saa­nut Har­ri Leh­to­nen on yk­si vah­vois­ta eh­dok­kais­ta teh­tä­vään.

Lau­ta­kun­tien ni­met ja lo­pul­li­set ko­koon­pa­not var­mis­tu­vat vas­ta, kun alu­e­val­tuus­to niis­tä päät­tää.

– To­den­nä­köi­ses­ti kaik­kia ni­me­ä­mi­siä ei teh­dä en­sim­mäi­ses­sä ko­kouk­ses­sa, mut­ta lo­pul­li­sen or­ga­ni­saa­ti­on pi­tää jo sil­loin ol­la tie­dos­sa.

En­sim­mäi­ses­sä ko­kouk­ses­sa alu­e­val­tuus­ton on ni­met­tä­vä vä­hin­tään tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta ja alu­e­hal­li­tus sekä nel­jä pu­heen­joh­ta­jaa it­sel­leen ja alu­e­hal­li­tuk­sel­le. En­sim­mäi­nen ko­kous is­tu­taan 2. maa­lis­kuu­ta näil­lä nä­ky­min jos­sain päin Po­ria.

– Vie­lä ei ole kes­kus­tel­tu, on­ko val­tuus­ton ko­kouk­sel­la mää­rä­paik­ka vai kier­tää­kö se. Oma nä­ke­myk­se­ni on, et­tä kier­tä­vä voi­si ol­la hyvä sekä val­tuus­tol­le et­tä hal­li­tuk­sel­le, jol­loin päät­tä­jät jal­kau­tui­si­vat koko maa­kun­taan, Leh­to­nen sa­noo.

Hän ar­vi­oi, et­tä ko­kous­tah­ti tu­lee ole­maan va­lin­to­jen pai­nees­sa ke­vään ai­ka­na luul­ta­vas­ti tii­vis, ken­ties kak­si ker­taa kuus­sa­kin. Ke­vät me­nee jär­jes­täy­ty­es­sä, ja var­si­nai­sis­ta sote-asi­ois­ta, ku­ten pal­ve­lu­ver­kos­ta, pääs­tään kes­kus­te­le­maan vas­ta syk­syl­lä.

– Nyt an­ne­taan asi­oi­den jat­kua en­nal­laan. Ai­na­kin it­se läh­den sii­tä, et­tä pal­ve­lut tuo­tet­tai­siin jat­kos­sa­kin jo­kai­ses­sa kun­nas­sa eri­ta­soi­sil­la so­te­kes­kuk­sil­la.