30.11.2022 11.10
Uutiset
 
Juha Kaita-aho

JPT Serco Oy sai uuden toimitusjohtajan

Juha-Pekka Jaskarin (oik.) jälkeen JPT Sercon peräsimeen tarttuu Juha Kumlander.

Juha-Pekka Jaskarin (oik.) jälkeen JPT Sercon peräsimeen tarttuu Juha Kumlander.

JPT Serco Oy

image

Sä­ky­lä, Köy­liö | Eri­lais­ten kul­ku­väy­lien ym­pä­ri­vuo­ti­sen kun­nos­sa­pi­don työ­lait­tei­siin eri­kois­tu­nut JPT Ser­con uu­si toi­mi­tus­joh­ta­ja on Juha Kum­lan­der. Hä­nen vas­tuul­laan ovat pää­o­sin ko­ti­maan avai­na­si­ak­kaat, tuo­te­ke­hi­tyk­sen suu­ret lin­jat sekä tuo­tan­non ny­ky­ai­kais­ten tuo­tan­to­me­ne­tel­mien ke­hit­tä­mi­nen.

Kum­lan­der on uran­sa ai­ka­na toi­mi­nut useis­sa eri joh­to­teh­tä­vis­sä tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­den yri­tyk­sis­sä. Vii­mek­si hän on työs­ken­nel­lyt Vi­la­ko­ne Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja­na.

− Täl­tä ajal­ta sekä toi­mi­a­la et­tä Ser­co-tuot­teet ovat tul­leet tu­tuik­si, hän sa­noo yri­tyk­sen tie­dot­tees­sa.

Kum­lan­de­rin pää­ta­voit­tee­na on laa­jen­taa JPT Ser­con vien­ti­mark­ki­noi­ta Poh­jois­mai­den ul­ko­puo­lel­le.

− Tämä edel­lyt­tää tuo­te­ke­hi­tys­työ­tä ja uu­sien tuo­te­port­fo­li­oi­den luo­mis­ta, jot­ta ne vas­taa­vat ky­syn­tää ja asi­ak­kai­den tar­pei­ta myös uu­sil­la mark­ki­na-alu­eil­la.

Kum­lan­de­rin mu­kaan Ser­con brän­di on hyvä, tuot­tei­den ko­ti­mai­suu­sas­te kor­kea ja tuot­teet sekä pal­ve­lut alan toi­mi­joil­le tut­tu­ja.

− Täl­tä poh­jal­ta on hyvä läh­teä ke­hit­tä­mään asi­oi­ta eteen­päin.

Muitakin vahvistuksia

Edel­li­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja ja yh­ti­ön omis­ta­ja Juha-Pek­ka Jas­ka­ri jat­kaa yri­tyk­sen ope­ra­tii­vi­ses­sa toi­min­nas­sa ja hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na.

− Olem­me tä­hän as­ti ke­hit­ty­neet ja kas­va­neet ko­vaa vauh­tia suh­teel­li­sen pie­nil­lä hen­ki­lös­tö­re­surs­seil­la. Nyt oli oi­kea het­ki ha­kea vah­vis­tus­ta.

Jas­ka­rin mu­kaan uu­des­sa toi­mi­tus­joh­ta­jas­sa yh­dis­ty­vät pit­kän lin­jan osaa­ja ja te­ki­jä, joka tun­tee erit­täin hy­vin toi­mi­a­lan.

− Muo­dos­tam­me yh­des­sä toi­mi­van tii­min, sil­lä täy­den­näm­me tois­tem­me osaa­mis­ta juu­ri so­pi­vas­ti.

JPT Ser­co on vah­vis­ta­nut tänä vuon­na myös muu­ta or­ga­ni­saa­ti­o­taan. Ser­co-tii­mi on kas­va­nut jäl­ki­mark­ki­na­pääl­li­köl­lä ja kah­del­la suun­nit­te­li­jain­si­nöö­ril­lä. Yri­tys ai­koo kes­kit­tää tu­le­vai­suu­des­sa en­tis­tä enem­män in­ves­toin­te­ja au­to­ma­ti­soi­tuun tek­no­lo­gi­seen suo­ma­lai­seen val­mis­tuk­seen.

−Vaik­ka ta­voit­tee­na on laa­jem­pi kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen, Ser­co-tuot­teet val­mis­te­taan nyt ja jat­kos­sa­kin Suo­mes­sa, Jas­ka­ri pai­not­taa.

JPT Ser­co Oy suun­nit­te­lee, val­mis­taa ja myy työ­lait­tei­ta eri­lais­ten kul­ku­väy­lien ym­pä­ri­vuo­ti­seen huol­toon sekä kun­nos­sa­pi­toon. Yh­ti­öl­lä on teh­das ja toi­mis­to Sä­ky­län Ris­to­las­sa sekä toi­mi­pis­teet Lap­peen­ran­nas­sa ja Loh­jal­la.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram