25.5.2022 10.34
Uutiset
 
Esa Viippola

Oma piha tai mökki oli verkkokyselyyn vastanneiden ylivoimainen suosikki

image

Suo­men suvi on vas­ta aluil­laan, mut­ta Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­lu­ki­joil­la ke­sän suun­ni­tel­mat tun­tui­vat ole­van hy­vin jo sel­vil­lä. Vain joka kym­me­nes vas­taa­ja ei oi­kein tien­nyt, mikä on tu­le­van ke­sän ko­ho­koh­ta. Jul­ki­suu­des­sa pal­jon pu­hut­tu kaik­kien ai­ko­jen ta­pah­tu­ma­ke­sä näyt­tää verk­ko­ky­se­lyn pe­rus­teel­la äk­ki­sel­tään hie­man epä­var­mal­ta, mut­ta muis­taa so­pii, et­tä kyl­lä ke­sään mah­tuu mo­nen­lais­ta te­ke­mis­tä. Vaik­ka val­ta­o­sa vas­taa­jis­ta pi­tää­kin siis omaa koti- tai mök­ki­pi­haa ke­sän par­haa­na paik­ka­na, voi siel­tä­kin hel­pos­ti poi­ke­ta ai­na­kin lä­hi­seu­dun ta­pah­tu­miin ke­sän tun­nel­maa ais­ti­maan.

Kova sii­te­pö­ly­kau­si nä­kyy ne­nä­lii­kaup­po­jen vil­kas­tu­mi­sen li­säk­si au­to­jen pin­noil­la, ja sik­si ky­sym­me­kin nyt, mi­ten pe­set au­to­si. Vas­ta­ta voi vaik­ka heti.