27.9.2022 8.02
Uutiset
 

Rasva­pais­to­koneen palo levisi rakennuksen kattoon Säkylässä tiistaiaamuna

image

Sä­ky­lä | Ras­va­pais­to­ko­ne syt­tyi pa­la­maan Ki­vi­ky­län Ko­ti­pal­vaa­mo Oy:n tuo­tan­to­ti­lois­sa Sä­ky­läs­sä tiis­tai­aa­mu­na. Palo le­vi­si ko­nees­ta pois­toil­ma­put­kien kaut­ta ka­ton lä­pi­vien­tei­hin ja osin kat­to­ra­ken­tei­siin.

Hen­ki­lö­kun­ta suo­rit­ti al­ku­sam­mu­tuk­sen ja teki hä­täil­moi­tuk­sen kel­lo 5.32. Pa­lo­kun­ta sai pa­lon ra­jat­tua suh­teel­li­sen pie­nel­le alu­eel­le.

– Hen­ki­lö­kun­ta ei saa­nut al­ku­sam­mu­tuk­sel­la ihan pa­loa sam­mu­maan, jo­ten pe­las­tus­lai­tok­sel­le­kin jäi teh­tä­vää. Ko­neen li­säk­si sam­mu­tim­me lä­pi­vien­tien koh­das­ta kat­to­ra­ken­tei­ta noin pa­rin ne­li­ön alu­eel­ta, päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri Kari Kan­kaan­pää ker­too.

Kone, jos­sa palo syt­tyi, on noin 1,5 met­riä le­veä ja kym­me­ni­sen met­riä pit­kä.

Pe­las­tus­lai­tos il­moit­ti jo en­nen puol­ta kah­dek­saa aa­mul­la, et­tä pois­tuu koh­tees­ta. Sii­hen men­nes­sä oli saa­tu sa­vu­tuu­le­tuk­set käyn­tiin.

Palo ei vaa­ti­nut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja. Sä­ky­län­tiel­le hä­ly­tet­tiin lä­hes 20 pe­las­tus­lai­tok­sen yk­sik­köä, sil­lä luo­ki­tus muut­tui suu­rek­si ra­ken­nus­pa­lok­si muu­ta­man mi­nuu­tin pääs­tä en­si­hä­ly­tyk­ses­tä.

Ota kantaa