25.1.2023 19.05
Uutiset
 
Esa Viippola

Seitsemän ehdokasta ilmoitettu eduskun­ta­vaa­leihin – vuonna 2019 ehdolla oli tuplamäärä

Eduskuntavaaleihin on ilmoitettu levikkialueeltamme tähän mennessä puolet vuoden 2019 ehdokasmäärästä. Loppukiriin on muutaman viikon mahdollisuus, sillä ehdokashakemusten pitää olla vaalipiirilautakunnilla 21. helmikuuta mennessä.

Eduskuntavaaleihin on ilmoitettu levikkialueeltamme tähän mennessä puolet vuoden 2019 ehdokasmäärästä. Loppukiriin on muutaman viikon mahdollisuus, sillä ehdokashakemusten pitää olla vaalipiirilautakunnilla 21. helmikuuta mennessä.

Esa Viippola / arkisto

Eu­ra, Sä­ky­lä, Rau­ma, Lap­pi | Tois­tai­sek­si edus­kun­ta­vaa­lei­hin on il­moit­tau­tu­nut le­vik­ki­a­lu­eel­tam­me in­nok­kaim­min eu­ra­lai­sia eh­dok­kai­ta. Vi­ral­li­ses­ti edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaik­si on ni­met­ty kes­kus­tan lis­tal­le is­tu­va kan­sa­ne­dus­ta­ja Ee­va Kal­li, de­ma­rien lis­tal­le his­to­ri­an ja yh­teis­kun­ta­o­pin opet­ta­ja Ari Reu­na­nen, pe­rus­suo­ma­lais­ten lis­tal­le tak­sin­kul­jet­ta­ja Jyri Sa­rin, va­sem­mis­to­lii­ton lis­tal­le työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tu, va­ra­pää­luot­ta­mus­mies Pet­ri Sal­mi­nen ja kris­til­lis­de­mok­raat­tien lis­tal­le seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja Var­pu Ki­ve­lä.

Köy­li­ös­tä vih­re­ät ovat aset­ta­neet eh­dol­le opis­ke­li­ja ja met­sän­hoi­ta­ja Reet­ta Hul­min. Va­sem­mis­to­lii­ton lis­tal­ta löy­tyy li­säk­si lä­hi­hoi­ta­ja, kult­tuu­ri­tuot­ta­ja­o­pis­ke­li­ja San­na Ny­lan­der La­pis­ta.

Mi­kä­li mää­rä jää lo­pul­li­sek­si, eh­dok­kai­ta on mer­kit­tä­väs­ti vä­hem­män kuin vii­mek­si. Vuo­den 2019 vaa­leis­sa Sa­ta­kun­nan lis­toil­la oli 13 eh­do­kas­ta Ala­sa­ta­kun­nan le­vik­ki­a­lu­eel­ta ja Var­si­nais-Suo­mes­sa Ylä­neel­tä yk­si.

Eh­do­kas­ha­ke­muk­set on jä­tet­tä­vä vaa­li­pii­ri­lau­ta­kun­nil­le vii­meis­tään tiis­tai­na 21. hel­mi­kuu­ta. Sdp:n ja kd:n Sa­ta­kun­nan lis­tat ovat jo täyn­nä, mut­ta mui­den puo­lu­ei­den lis­toil­le voi vie­lä siis va­jaan kuu­kau­den ajan nous­ta le­vik­ki­a­lu­eem­me­kin ni­miä.

Edus­kun­ta­vaa­lit käy­dään sun­nun­tai­na 2. huh­ti­kuu­ta. Ala­sa­ta­kun­ta esit­te­lee kaik­ki alu­eem­me eh­dok­kaat en­nen 22. maa­lis­kuu­ta käyn­nis­ty­vää en­nak­ko­ää­nes­ty­sai­kaa.

Ota kantaa