10.4.2022 12.19
Kulttuuri
 
Elli-Mari Ahola

"Virvon, varvon, tuoreeks, terveeks..." – Kepolan ekaluokkalaiset tekivät perinteisiä karjalaisia virposunnuntain vitsoja, katso videolta heidän virpo­mis­ter­vei­sensä

Jasperi Eskola (vas.), Selma Tuiskunen, Ella-Riia Syrilä, Huuko Haanpää, Veera Teperi ja Nelli Saarinen ahkeroivat vitsojensa parissa.

Jasperi Eskola (vas.), Selma Tuiskunen, Ella-Riia Syrilä, Huuko Haanpää, Veera Teperi ja Nelli Saarinen ahkeroivat vitsojensa parissa.

Elli-Mari Ahola

image

Sä­ky­lä, Köy­liö | Pe­rin­tei­nen vir­po­mis­ru­no tai -loit­su on kai­kil­le tut­tu, mut­ta se ei ole ai­noa. Esi­mer­kik­si Räi­sä­läis­ten sää­ti­ön hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Sei­la Hop­pen­dorf­fin oma suo­sik­ki­ver­sio kuu­luu näin:

Vir­pa­na, var­pa­na
sut­ja­na, put­ja­na
nii­vis naa­vis,
nat­ser­poo!
Vit­sa sul­le,
palk­ka mul­le.

– Suu­rin osa on ilois­ta ja hels­ky­vää, mut­ta on myös ver­si­oi­ta, jois­sa uh­kail­laan, esi­mer­kik­si et­tä hauk­ka tu­lee syö­mään ka­nat, el­lei palk­kaa tule, hän ker­toi op­pi­lail­le, kun Ke­po­lan kou­lun eka­luok­ka­lai­set op­pi­vat Räi­sä­lä-kes­kuk­ses­sa ai­toa kar­ja­lais­ta vir­po­mis­pe­rin­net­tä.

Nelli Saarinen, Ella-Riia Syrilä, Selma Tuiskunen, Jasperi Eskola, Huuko Haanpää ja Aino Kalliokoski ja muut ekaluokkalaiset saivat ensin käydä valitsemassa itselleen sopivan pajunoksan ja kerätä mukaan haluamiansa koristeita – ja sitten töihin!

Nelli Saarinen, Ella-Riia Syrilä, Selma Tuiskunen, Jasperi Eskola, Huuko Haanpää ja Aino Kalliokoski ja muut ekaluokkalaiset saivat ensin käydä valitsemassa itselleen sopivan pajunoksan ja kerätä mukaan haluamiansa koristeita – ja sitten töihin!

Elli-Mari Ahola

Vir­po­mis­pe­rin­ne eli ai­koi­naan vah­va­na Kar­ja­las­sa, ja evak­ko­jen mu­ka­na se vah­vis­tui län­si­ran­ni­kol­la­kin. Or­to­dok­si­nen ym­pä­ris­tö on vai­kut­ta­nut sii­hen, et­tä pää­si­äi­ses­tä tuli kar­ja­lai­sil­le tär­keä juh­la.

Komea vitsa ilman liimaa

Lap­set sai­vat op­pia pe­rin­tei­seen vir­po­mis­vit­san te­ke­mi­seen, jos­sa ei käy­te­tä lii­maa vaan si­to­mis­tek­niik­kaa. Ko­ris­te­lu­ma­te­ri­aa­li­na oli niin ikään pe­rin­teen hen­ges­sä höy­he­niä ja yli­jää­mä­kan­gas­sui­ka­lei­ta.

Jokaisen vitsan ensimmäinen koriste oli oma nimilappu, jota Jasperi Eskola (vas.), Selma Tuiskunen ja Ella-Riia Syrilä tässä tekevät.

Jokaisen vitsan ensimmäinen koriste oli oma nimilappu, jota Jasperi Eskola (vas.), Selma Tuiskunen ja Ella-Riia Syrilä tässä tekevät.

Elli-Mari Ahola

– En­nen ai­kaan ko­ris­tei­ta teh­tiin sii­tä, mitä sat­tui ole­maan. Höy­he­niä, kark­ki­pa­pe­ria, lan­ko­ja, sa­no­ma­leh­teä...

Mu­se­o­vas­taa­va Ris­to Poh­ja­lai­nen tie­si, et­tä ny­ky­ään as­kar­te­lus­sa ylei­ses­ti käy­tet­tä­vä silk­ki­pa­pe­ri poh­jau­tuu se­kin käyt­tö­ta­va­raan: hä­nen lap­suu­des­saan ny­ky­ään silk­ki­pa­pe­rik­si kut­su­tun kal­tais­ta ma­te­ri­aa­lia saa­tiin vir­po­mis­vit­san ai­nek­sik­si pa­pe­ris­ta, jol­la he­del­miä suo­jat­tiin rah­din ai­ka­na.

– Vir­po­mis­palk­ka saa­tiin ai­koi­naan vas­ta pää­si­äi­se­nä, ja se saat­toi ol­la pää­si­äis­ruo­kaa. Näin pe­rin­ne mah­dol­lis­ti köy­hem­pien­kin per­hei­den pää­si­äi­sa­te­ri­an, Sei­la Hop­pen­dorff ker­toi.

It­se vit­sat oli­vat – tot­ta kai – pa­jua, ja ne sai­vat lap­sil­ta kii­tos­ta.

– On­pas iso­ja ja peh­mei­tä pa­jun­kis­so­ja, Sel­ma Tuis­ku­nen ihas­te­li.

Räisälä-keskuksen museovastaava Risto Pohjalainen (takana vas.) auttoi oksasaksien kanssa pajunoksien muotoilussa, mutta ehti väliaikoina tarkkailla Ella-Riia Syrilän (oik.), Huuko Haanpään, Aino Kalliokosken ja Veera Teperin työskentelyä kunniapuheenjohtaja Juhani Kaatosen kanssa.

Räisälä-keskuksen museovastaava Risto Pohjalainen (takana vas.) auttoi oksasaksien kanssa pajunoksien muotoilussa, mutta ehti väliaikoina tarkkailla Ella-Riia Syrilän (oik.), Huuko Haanpään, Aino Kalliokosken ja Veera Teperin työskentelyä kunniapuheenjohtaja Juhani Kaatosen kanssa.

Elli-Mari Ahola

Las­ten oli tar­koi­tus pääs­tä vir­po­maan hy­vää on­nea kun­nan­joh­ta­ja Tei­jo Mä­en­pääl­le, mut­ta tämä ei eh­ti­nyt pai­kal­le. Sen si­jaan Räi­sä­läis­ten sää­ti­ön kun­ni­a­pu­heen­joh­ta­ja, tänä vuon­na 90 vuot­ta täyt­tä­vä Ju­ha­ni Kaa­to­nen eh­ti, ja hän ta­ri­noi eka­luok­ka­lai­sil­le omas­ta lap­suu­des­taan ja myös vir­po­mis­muis­tois­ta Räi­sä­län Sär­ki­sa­lon ky­läs­sä ny­kyi­sen ra­jan ta­ka­na.

– Kaik­kein tär­kein­tä on, et­tä te ra­kas­tat­te tätä maa­ta. Pi­de­tään sii­tä huo­li, eiks je, hän eväs­ti lap­sia.

Sei­la Hop­pen­dorff ker­too, et­tä Räi­sä­läis­ten sää­ti­ös­sä on va­rau­dut­tu sii­hen, et­tä Räi­sä­lä-kes­kuk­ses­ta tu­lee nyt en­tis­tä­kin tär­ke­äm­pi, kun ko­ti­seu­tu­mat­kat ve­nä­jän­puo­li­seen Kar­ja­laan han­ka­loi­tu­vat.

– Olem­me juu­ril­tam­me evak­ko­jen jäl­ke­läi­siä. Kar­ja­lai­suus kos­ket­taa nyt yhä use­am­pia, hän ar­vi­oi.

Kat­so vi­deo, jos­sa Ke­po­lan eka­luok­ka­lai­set Jane Kar­si­kas (ta­ka­na vas.), Vee­ra Te­pe­ri, Huu­ko Haan­pää, Jas­pe­ri Es­ko­la, Mi­ka­el Va­ha­mä­ki, Eli­as Sy­ri­lä (edes­sä vas.), El­la-Riia Sy­ri­lä, Sel­ma Tuis­ku­nen, Jo­se­fii­na Säi­lä, Nel­li Saa­ri­nen ja Ai­no Kal­li­o­kos­ki lä­het­tä­vät val­mis­ta­mil­laan vit­soil­la vir­po­mis­ter­vei­set kun­nan­joh­ta­jal­le ja kai­kil­le muil­le­kin:

Vir­po­mis­pe­rin­ne

Pal­mu­sun­nun­tai­na tai kar­ja­lai­sit­tain vir­po­sun­nun­tai­na noi­dik­si pu­keu­tu­neet lap­set kier­tä­vät ta­los­ta ta­loon hei­lut­te­le­mas­sa ko­ris­tel­tua pa­ju­nok­saa ja lau­su­mas­sa vir­von­ta­ru­noa palk­ki­on toi­vos­sa. Pe­rin­teen juu­ret ovat mo­nes­sa suun­nas­sa.

Vir­po­mi­sen kris­til­li­set juu­ret viit­taa­vat sa­maan kuin Pal­mu­sun­nun­tai: Jee­suk­sen Je­ru­sa­le­miin saa­pu­mi­seen, jon­ka yh­tey­des­sä kasa ter­veh­ti hän­tä pal­mun­leh­vin.

Suo­mes­sa kris­til­li­nen vir­po­mis­pe­rin­ne on se­koit­tu­nut trul­li­pe­rin­tee­seen. Sil­lä taas on yh­teyk­siä suo­ma­lai­sen mui­nai­sus­kon ke­vät­pe­rin­tei­siin, jois­sa pa­ho­ja hen­kiä es­tet­tiin uh­kaa­mas­ta tu­le­vaa sa­toa ja kar­jaa.

Ny­ky­päi­vä­nä näi­hin on se­koit­tu­nut ai­nek­sia vie­lä ko­to­pe­räi­ses­tä Nuut­ti­puk­ki-pe­rin­tees­tä ja ame­rik­ka­lai­ses­ta kau­pal­li­ses­ta Hal­lo­ween-pe­rin­tees­tä, ja vir­po­jien­kin pu­keu­tu­mi­nen voi ol­la laa­jas­ti mie­li­ku­vi­tuk­sel­lis­ta.

Näköislehti

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram