10.4.2022 12.19
Kulttuuri
 
Elli-Mari Ahola

"Virvon, varvon, tuoreeks, terveeks..." – Kepolan ekaluokkalaiset tekivät perinteisiä karjalaisia virposunnuntain vitsoja, katso videolta heidän virpo­mis­ter­vei­sensä

Jasperi Eskola (vas.), Selma Tuiskunen, Ella-Riia Syrilä, Huuko Haanpää, Veera Teperi ja Nelli Saarinen ahkeroivat vitsojensa parissa.

Jasperi Eskola (vas.), Selma Tuiskunen, Ella-Riia Syrilä, Huuko Haanpää, Veera Teperi ja Nelli Saarinen ahkeroivat vitsojensa parissa.

Elli-Mari Ahola

image

Sä­ky­lä, Köy­liö | Pe­rin­tei­nen vir­po­mis­ru­no tai -loit­su on kai­kil­le tut­tu, mut­ta se ei ole ai­noa. Esi­mer­kik­si Räi­sä­läis­ten sää­ti­ön hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Sei­la Hop­pen­dorf­fin oma suo­sik­ki­ver­sio kuu­luu näin:

Vir­pa­na, var­pa­na
sut­ja­na, put­ja­na
nii­vis naa­vis,
nat­ser­poo!
Vit­sa sul­le,
palk­ka mul­le.

– Suu­rin osa on ilois­ta ja hels­ky­vää, mut­ta on myös ver­si­oi­ta, jois­sa uh­kail­laan, esi­mer­kik­si et­tä hauk­ka tu­lee syö­mään ka­nat, el­lei palk­kaa tule, hän ker­toi op­pi­lail­le, kun Ke­po­lan kou­lun eka­luok­ka­lai­set op­pi­vat Räi­sä­lä-kes­kuk­ses­sa ai­toa kar­ja­lais­ta vir­po­mis­pe­rin­net­tä.

Nelli Saarinen, Ella-Riia Syrilä, Selma Tuiskunen, Jasperi Eskola, Huuko Haanpää ja Aino Kalliokoski ja muut ekaluokkalaiset saivat ensin käydä valitsemassa itselleen sopivan pajunoksan ja kerätä mukaan haluamiansa koristeita – ja sitten töihin!

Nelli Saarinen, Ella-Riia Syrilä, Selma Tuiskunen, Jasperi Eskola, Huuko Haanpää ja Aino Kalliokoski ja muut ekaluokkalaiset saivat ensin käydä valitsemassa itselleen sopivan pajunoksan ja kerätä mukaan haluamiansa koristeita – ja sitten töihin!

Elli-Mari Ahola

Vir­po­mis­pe­rin­ne eli ai­koi­naan vah­va­na Kar­ja­las­sa, ja evak­ko­jen mu­ka­na se vah­vis­tui län­si­ran­ni­kol­la­kin. Or­to­dok­si­nen ym­pä­ris­tö on vai­kut­ta­nut sii­hen, et­tä pää­si­äi­ses­tä tuli kar­ja­lai­sil­le tär­keä juh­la.

Komea vitsa ilman liimaa

Lap­set sai­vat op­pia pe­rin­tei­seen vir­po­mis­vit­san te­ke­mi­seen, jos­sa ei käy­te­tä lii­maa vaan si­to­mis­tek­niik­kaa. Ko­ris­te­lu­ma­te­ri­aa­li­na oli niin ikään pe­rin­teen hen­ges­sä höy­he­niä ja yli­jää­mä­kan­gas­sui­ka­lei­ta.

Jokaisen vitsan ensimmäinen koriste oli oma nimilappu, jota Jasperi Eskola (vas.), Selma Tuiskunen ja Ella-Riia Syrilä tässä tekevät.

Jokaisen vitsan ensimmäinen koriste oli oma nimilappu, jota Jasperi Eskola (vas.), Selma Tuiskunen ja Ella-Riia Syrilä tässä tekevät.

Elli-Mari Ahola

– En­nen ai­kaan ko­ris­tei­ta teh­tiin sii­tä, mitä sat­tui ole­maan. Höy­he­niä, kark­ki­pa­pe­ria, lan­ko­ja, sa­no­ma­leh­teä...

Mu­se­o­vas­taa­va Ris­to Poh­ja­lai­nen tie­si, et­tä ny­ky­ään as­kar­te­lus­sa ylei­ses­ti käy­tet­tä­vä silk­ki­pa­pe­ri poh­jau­tuu se­kin käyt­tö­ta­va­raan: hä­nen lap­suu­des­saan ny­ky­ään silk­ki­pa­pe­rik­si kut­su­tun kal­tais­ta ma­te­ri­aa­lia saa­tiin vir­po­mis­vit­san ai­nek­sik­si pa­pe­ris­ta, jol­la he­del­miä suo­jat­tiin rah­din ai­ka­na.

– Vir­po­mis­palk­ka saa­tiin ai­koi­naan vas­ta pää­si­äi­se­nä, ja se saat­toi ol­la pää­si­äis­ruo­kaa. Näin pe­rin­ne mah­dol­lis­ti köy­hem­pien­kin per­hei­den pää­si­äi­sa­te­ri­an, Sei­la Hop­pen­dorff ker­toi.

It­se vit­sat oli­vat – tot­ta kai – pa­jua, ja ne sai­vat lap­sil­ta kii­tos­ta.

– On­pas iso­ja ja peh­mei­tä pa­jun­kis­so­ja, Sel­ma Tuis­ku­nen ihas­te­li.

Räisälä-keskuksen museovastaava Risto Pohjalainen (takana vas.) auttoi oksasaksien kanssa pajunoksien muotoilussa, mutta ehti väliaikoina tarkkailla Ella-Riia Syrilän (oik.), Huuko Haanpään, Aino Kalliokosken ja Veera Teperin työskentelyä kunniapuheenjohtaja Juhani Kaatosen kanssa.

Räisälä-keskuksen museovastaava Risto Pohjalainen (takana vas.) auttoi oksasaksien kanssa pajunoksien muotoilussa, mutta ehti väliaikoina tarkkailla Ella-Riia Syrilän (oik.), Huuko Haanpään, Aino Kalliokosken ja Veera Teperin työskentelyä kunniapuheenjohtaja Juhani Kaatosen kanssa.

Elli-Mari Ahola

Las­ten oli tar­koi­tus pääs­tä vir­po­maan hy­vää on­nea kun­nan­joh­ta­ja Tei­jo Mä­en­pääl­le, mut­ta tämä ei eh­ti­nyt pai­kal­le. Sen si­jaan Räi­sä­läis­ten sää­ti­ön kun­ni­a­pu­heen­joh­ta­ja, tänä vuon­na 90 vuot­ta täyt­tä­vä Ju­ha­ni Kaa­to­nen eh­ti, ja hän ta­ri­noi eka­luok­ka­lai­sil­le omas­ta lap­suu­des­taan ja myös vir­po­mis­muis­tois­ta Räi­sä­län Sär­ki­sa­lon ky­läs­sä ny­kyi­sen ra­jan ta­ka­na.

– Kaik­kein tär­kein­tä on, et­tä te ra­kas­tat­te tätä maa­ta. Pi­de­tään sii­tä huo­li, eiks je, hän eväs­ti lap­sia.

Sei­la Hop­pen­dorff ker­too, et­tä Räi­sä­läis­ten sää­ti­ös­sä on va­rau­dut­tu sii­hen, et­tä Räi­sä­lä-kes­kuk­ses­ta tu­lee nyt en­tis­tä­kin tär­ke­äm­pi, kun ko­ti­seu­tu­mat­kat ve­nä­jän­puo­li­seen Kar­ja­laan han­ka­loi­tu­vat.

– Olem­me juu­ril­tam­me evak­ko­jen jäl­ke­läi­siä. Kar­ja­lai­suus kos­ket­taa nyt yhä use­am­pia, hän ar­vi­oi.

Kat­so vi­deo, jos­sa Ke­po­lan eka­luok­ka­lai­set Jane Kar­si­kas (ta­ka­na vas.), Vee­ra Te­pe­ri, Huu­ko Haan­pää, Jas­pe­ri Es­ko­la, Mi­ka­el Va­ha­mä­ki, Eli­as Sy­ri­lä (edes­sä vas.), El­la-Riia Sy­ri­lä, Sel­ma Tuis­ku­nen, Jo­se­fii­na Säi­lä, Nel­li Saa­ri­nen ja Ai­no Kal­li­o­kos­ki lä­het­tä­vät val­mis­ta­mil­laan vit­soil­la vir­po­mis­ter­vei­set kun­nan­joh­ta­jal­le ja kai­kil­le muil­le­kin:

Vir­po­mis­pe­rin­ne

Pal­mu­sun­nun­tai­na tai kar­ja­lai­sit­tain vir­po­sun­nun­tai­na noi­dik­si pu­keu­tu­neet lap­set kier­tä­vät ta­los­ta ta­loon hei­lut­te­le­mas­sa ko­ris­tel­tua pa­ju­nok­saa ja lau­su­mas­sa vir­von­ta­ru­noa palk­ki­on toi­vos­sa. Pe­rin­teen juu­ret ovat mo­nes­sa suun­nas­sa.

Vir­po­mi­sen kris­til­li­set juu­ret viit­taa­vat sa­maan kuin Pal­mu­sun­nun­tai: Jee­suk­sen Je­ru­sa­le­miin saa­pu­mi­seen, jon­ka yh­tey­des­sä kasa ter­veh­ti hän­tä pal­mun­leh­vin.

Suo­mes­sa kris­til­li­nen vir­po­mis­pe­rin­ne on se­koit­tu­nut trul­li­pe­rin­tee­seen. Sil­lä taas on yh­teyk­siä suo­ma­lai­sen mui­nai­sus­kon ke­vät­pe­rin­tei­siin, jois­sa pa­ho­ja hen­kiä es­tet­tiin uh­kaa­mas­ta tu­le­vaa sa­toa ja kar­jaa.

Ny­ky­päi­vä­nä näi­hin on se­koit­tu­nut ai­nek­sia vie­lä ko­to­pe­räi­ses­tä Nuut­ti­puk­ki-pe­rin­tees­tä ja ame­rik­ka­lai­ses­ta kau­pal­li­ses­ta Hal­lo­ween-pe­rin­tees­tä, ja vir­po­jien­kin pu­keu­tu­mi­nen voi ol­la laa­jas­ti mie­li­ku­vi­tuk­sel­lis­ta.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­ha (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312) klo 18. Me­hua ja pi­pa­rei­ta. Oma lyh­ty mu­kaan.

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) tie­toa Eu­ran kun­nan suun­nit­te­le­mis­ta ener­gi­a­toi­men­pi­teis­tä, Ener­gi­a­neu­von­nan säh­kön­sääs­tö­vink­ke­jä sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Le­a­der Py­hä­jär­vi­seu­tu.

Pe 2.12. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) muu­ta­ma satu al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 2.12. Joulumyyjäiset

klo 12–17 Eu­ran srk-kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä. Järj. Ys­tä­vän­ka­ma­ri­lai­set ja Kiu­kais­ten kä­si­työ­pii­ri.

Pe 2.12. Kiekkojuniorien myyjäiset

klo 15–20 Sä­ky­län K-Su­per­mar­ke­til­la (Pa­lo­mie­hen­tie 9) Län­nen Kie­kon U13-jouk­ku­een jou­lu­myy­jäi­set. Suo­lai­sia ja ma­kei­ta herk­ku­ja, myös ar­po­ja.

Pe 2.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 2. luukku

klo 17–19 Pol­la­rin kult­tuu­ri­ta­lo (Lö­rön­tie 16, Eu­ra).

Pe 2.12. Joulumusiikkia

klo 18 Köy­li­ön Het­ki-sa­lon­gis­sa (Pe­hu­lan­tie 91 A, Sä­ky­lä). Lau­lu­ryh­mä Kuus­Vei­saa. Oh­jel­ma­mak­su.

La 3.12. Joulumarkkinat

klo 11–14 Kau­nis­mä­en ti­lal­la (Vaa­niin­tie 420, Eu­ra). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä, lä­hi­ruo­kaa.

La 3.12. Joulumarkkinat ja Ponien joulumaa

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­ta, Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -han­ke.

La 3.12. Joulunavaus Kiukaisissa

klo 15–17 ta­pah­tu­mia eri puo­lel­la ky­lää.

La 3.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 3. luukku

klo 18–20 ky­lä­päi­vä.

La 3.12. Joulumyyjäiset Kiukaisissa

klo 16–18 osoit­tees­sa Köy­ly­pol­ven­tie 149, Eu­ra. Ke­ra­miik­kaa, lei­von­nai­sia, tyr­ni­tuot­tei­ta. Järj. Sari Yli­nen­ta­lo.

La 3.12. "Meissä asuu elämä" -konsertti

klo 19 al­ka­en Lal­lin­ta­lol­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 b, Sä­ky­lä), Mik­ko Har­ju esiin­tyy klo 20 ja Ves­te­ri­nen Yh­ty­ei­neen aloit­taa eri­kois­pit­kän show'n klo 22. Mak­sul­li­nen. Järj. Eu­ra Events.

Su 4.12. Köyliön diakoniatyön 120-vuotisjuhla

klo 14 Köy­li­ön srk-ta­lol­la (Köy­li­ön­tie 4, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 4.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 16 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 4.12. Tonttupolku

klo 17–19 Py­tin­gin pi­hal­la (Leh­muun­tie 5, Sä­ky­lä) koko per­heen yh­tei­nen ta­pah­tu­ma. Pi­pa­ria, me­hua ja lap­sil­le jou­lu­yl­lä­tys. Oma tas­ku­lamp­pu mu­kaan. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 4.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 4. luukku

klo 17–19 tont­tu­jen jou­lu­puu­ro Hes­si­läs­sä (Kirk­ko­tie 20, Eu­ra).

Su 4.12. Saapuu joulu -konsertti

klo 18 Ylä­neen yh­te­näis­kou­lus­sa (Kou­lu­tie 14, Pöy­tyä). So­lis­ti­na Kyös­ti Mä­ki­mat­ti­la, sä­es­tys Juha Mau­nu, Ii­da-Vil­hel­mii­na Si­ni­va­lo, Turo Len­to. Lip­pu sis. kah­vit. Järj. Sol­ju­mo ja Ylä­neen Kiri.

Su 4.12. Kauneimmat joululaulut Eurassa ja Lapissa

klo 18 Eu­ran (Sork­kis­ten­tie 5) ja Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra), järj. Eu­ran srk., ja La­pin kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 23, Rau­ma), järj. Rau­man srk.

Ma 5.12. Yläneen kirjaston joulukahvit

klo 13–19 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä) kah­via ja pul­laa. Tier­na­po­jat esiin­ty­vät klo 18. Mo­ni­toi­mi­ti­las­sa päi­vä­ko­din tai­de­näyt­te­ly.

Ma 5.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 18–23 Mer­jan Gal­le­ri­an (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra) yö­näyt­te­ly.

Ma 5.12. Elämäni biisit euralaisittain

klo 19–22 Te­at­te­ri­ta­lo Plä­kis­sä (Kou­lu­tie 4, Eu­ra) li­ve­mu­siik­kia, oh­jel­maa, puf­fet­ti. Mu­ka­na Juha Ma­ja­lah­ti, Jaa­na Kuu­si­leh­to, Juk­ka Pirt­ti­mä­ki, Eve­lii­na Pe­rä­lä ja Kim­mo Sam­po. Mak­sul­li­nen. Järj. Py­hä­jär­vi-Te­at­te­riyh­dis­tys ry.

Ti 6.12. Hammin Valoteos syttyy

klo 16–21 va­lot syt­ty­vät Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra) it­se­näi­syy­den kun­ni­ak­si. Fin­lan­dia soi taus­tal­la. Klo 18 lau­laa mies­kuo­ro.

Ti 6.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 MLL:n it­se­näi­syys­päi­vän kul­kue. Läh­tö Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra).

Ke 7.12. Joulupuuro Honkilahdella

klo 12 puu­ro ja juh­la Hon­ki­lah­den srk-ko­dil­la (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra) Hon­ki­lah­den ja Hin­ner­jo­en van­hem­mal­le vä­el­le. Järj. Eu­ran srk ja Hon­ki­lah­den Li­ons Club.

Ke 7.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17–18.30 jou­lu­as­kar­te­lua lap­sil­le Kul­ma­to­ril­la (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra).

Ke 7.12. The Greatest Christmas Carols

klo 18 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä) kan­sain­vä­li­siä jou­lu­lau­lu­ja ja jou­lu­puu­ro Suo­mes­sa jou­lua viet­tä­vil­le uk­rai­na­lai­sil­le. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 8.12. Joulupuuro Kiukaisissa

klo 12 puu­ro ja juh­la Kiu­kais­ten srk-ko­dil­la (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra) Kiu­kais­ten ja Pa­ne­li­an van­hem­mal­le vä­el­le. Järj. Eu­ran srk ja LMR:n ky­läyh­dis­tys.

Instagram

Menovinkit

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­ha (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312) klo 18. Me­hua ja pi­pa­rei­ta. Oma lyh­ty mu­kaan.

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) tie­toa Eu­ran kun­nan suun­nit­te­le­mis­ta ener­gi­a­toi­men­pi­teis­tä, Ener­gi­a­neu­von­nan säh­kön­sääs­tö­vink­ke­jä sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Le­a­der Py­hä­jär­vi­seu­tu.

Pe 2.12. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) muu­ta­ma satu al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 2.12. Joulumyyjäiset

klo 12–17 Eu­ran srk-kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä. Järj. Ys­tä­vän­ka­ma­ri­lai­set ja Kiu­kais­ten kä­si­työ­pii­ri.

Pe 2.12. Kiekkojuniorien myyjäiset

klo 15–20 Sä­ky­län K-Su­per­mar­ke­til­la (Pa­lo­mie­hen­tie 9) Län­nen Kie­kon U13-jouk­ku­een jou­lu­myy­jäi­set. Suo­lai­sia ja ma­kei­ta herk­ku­ja, myös ar­po­ja.

Pe 2.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 2. luukku

klo 17–19 Pol­la­rin kult­tuu­ri­ta­lo (Lö­rön­tie 16, Eu­ra).

Pe 2.12. Joulumusiikkia

klo 18 Köy­li­ön Het­ki-sa­lon­gis­sa (Pe­hu­lan­tie 91 A, Sä­ky­lä). Lau­lu­ryh­mä Kuus­Vei­saa. Oh­jel­ma­mak­su.

La 3.12. Joulumarkkinat

klo 11–14 Kau­nis­mä­en ti­lal­la (Vaa­niin­tie 420, Eu­ra). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä, lä­hi­ruo­kaa.

La 3.12. Joulumarkkinat ja Ponien joulumaa

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­ta, Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -han­ke.

La 3.12. Joulunavaus Kiukaisissa

klo 15–17 ta­pah­tu­mia eri puo­lel­la ky­lää.

La 3.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 3. luukku

klo 18–20 ky­lä­päi­vä.

La 3.12. Joulumyyjäiset Kiukaisissa

klo 16–18 osoit­tees­sa Köy­ly­pol­ven­tie 149, Eu­ra. Ke­ra­miik­kaa, lei­von­nai­sia, tyr­ni­tuot­tei­ta. Järj. Sari Yli­nen­ta­lo.

La 3.12. "Meissä asuu elämä" -konsertti

klo 19 al­ka­en Lal­lin­ta­lol­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 b, Sä­ky­lä), Mik­ko Har­ju esiin­tyy klo 20 ja Ves­te­ri­nen Yh­ty­ei­neen aloit­taa eri­kois­pit­kän show'n klo 22. Mak­sul­li­nen. Järj. Eu­ra Events.

Su 4.12. Köyliön diakoniatyön 120-vuotisjuhla

klo 14 Köy­li­ön srk-ta­lol­la (Köy­li­ön­tie 4, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 4.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 16 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 4.12. Tonttupolku

klo 17–19 Py­tin­gin pi­hal­la (Leh­muun­tie 5, Sä­ky­lä) koko per­heen yh­tei­nen ta­pah­tu­ma. Pi­pa­ria, me­hua ja lap­sil­le jou­lu­yl­lä­tys. Oma tas­ku­lamp­pu mu­kaan. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 4.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 4. luukku

klo 17–19 tont­tu­jen jou­lu­puu­ro Hes­si­läs­sä (Kirk­ko­tie 20, Eu­ra).

Su 4.12. Saapuu joulu -konsertti

klo 18 Ylä­neen yh­te­näis­kou­lus­sa (Kou­lu­tie 14, Pöy­tyä). So­lis­ti­na Kyös­ti Mä­ki­mat­ti­la, sä­es­tys Juha Mau­nu, Ii­da-Vil­hel­mii­na Si­ni­va­lo, Turo Len­to. Lip­pu sis. kah­vit. Järj. Sol­ju­mo ja Ylä­neen Kiri.

Su 4.12. Kauneimmat joululaulut Eurassa ja Lapissa

klo 18 Eu­ran (Sork­kis­ten­tie 5) ja Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra), järj. Eu­ran srk., ja La­pin kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 23, Rau­ma), järj. Rau­man srk.

Ma 5.12. Yläneen kirjaston joulukahvit

klo 13–19 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä) kah­via ja pul­laa. Tier­na­po­jat esiin­ty­vät klo 18. Mo­ni­toi­mi­ti­las­sa päi­vä­ko­din tai­de­näyt­te­ly.

Ma 5.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 18–23 Mer­jan Gal­le­ri­an (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra) yö­näyt­te­ly.

Ma 5.12. Elämäni biisit euralaisittain

klo 19–22 Te­at­te­ri­ta­lo Plä­kis­sä (Kou­lu­tie 4, Eu­ra) li­ve­mu­siik­kia, oh­jel­maa, puf­fet­ti. Mu­ka­na Juha Ma­ja­lah­ti, Jaa­na Kuu­si­leh­to, Juk­ka Pirt­ti­mä­ki, Eve­lii­na Pe­rä­lä ja Kim­mo Sam­po. Mak­sul­li­nen. Järj. Py­hä­jär­vi-Te­at­te­riyh­dis­tys ry.

Ti 6.12. Hammin Valoteos syttyy

klo 16–21 va­lot syt­ty­vät Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra) it­se­näi­syy­den kun­ni­ak­si. Fin­lan­dia soi taus­tal­la. Klo 18 lau­laa mies­kuo­ro.

Ti 6.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 MLL:n it­se­näi­syys­päi­vän kul­kue. Läh­tö Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra).

Ke 7.12. Joulupuuro Honkilahdella

klo 12 puu­ro ja juh­la Hon­ki­lah­den srk-ko­dil­la (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra) Hon­ki­lah­den ja Hin­ner­jo­en van­hem­mal­le vä­el­le. Järj. Eu­ran srk ja Hon­ki­lah­den Li­ons Club.

Ke 7.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17–18.30 jou­lu­as­kar­te­lua lap­sil­le Kul­ma­to­ril­la (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra).

Ke 7.12. The Greatest Christmas Carols

klo 18 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä) kan­sain­vä­li­siä jou­lu­lau­lu­ja ja jou­lu­puu­ro Suo­mes­sa jou­lua viet­tä­vil­le uk­rai­na­lai­sil­le. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 8.12. Joulupuuro Kiukaisissa

klo 12 puu­ro ja juh­la Kiu­kais­ten srk-ko­dil­la (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra) Kiu­kais­ten ja Pa­ne­li­an van­hem­mal­le vä­el­le. Järj. Eu­ran srk ja LMR:n ky­läyh­dis­tys.

Instagram