16.11.2022 10.44
Mediatiedot
 

Tieto­suo­ja­se­loste

Tämä on Py­hä­jär­vi­seu­dun Pai­kal­lis­leh­ti Oy:n hen­ki­lö­tie­to­lain (10 ja 24 §) ja EU:n ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen (GDPR) mu­kai­nen re­kis­te­ri- ja tie­to­suo­ja­se­los­te. Laa­dit­tu 24.5.2018.

Vii­mei­sin muu­tos 21.11.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Py­hä­jär­vi­seu­dun Pai­kal­lis­leh­ti Oy

Eu­ran­tie 6, PL 19

27510 EU­RA

P. 02 8387 9200, y-tun­nus 1110283-8

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mer­ja Hei­no­nen, ta­lous­pääl­lik­kö, mer­ja.hei­no­nen@ala­sa­ta­kun­ta.fi

3. Rekisterin nimi

Py­hä­jär­vi­seu­dun Pai­kal­lis­leh­ti Oy:n asi­ak­kuu­teen ja asi­al­li­seen yh­tey­teen pe­rus­tu­va re­kis­te­ri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mu­kai­nen oi­keus­pe­rus­te hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyl­le on ti­laa­ja- ja il­moit­ta­ja-asi­a­kas­suh­de, sen hoi­ta­mi­nen, hal­lin­ta, yl­lä­pi­to ja ke­hit­tä­mi­nen. Ala­sa­ta­kun­ta-leh­den ja­ke­lu, il­moi­tus­ten ja ti­laus­ten las­ku­tus ja pe­rin­tä. Pal­ve­lui­den to­teut­ta­mi­nen ja asi­a­kas­ta­pah­tu­mien var­men­ta­mi­nen Vies­tin­tä asi­ak­kail­le, ti­laus­ten uu­dis­ta­mi­nen ja mai­non­nan sekä mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­den koh­dis­ta­mi­nen ny­kyi­sil­le ja po­ten­ti­aa­li­sil­le asi­ak­kail­le.

Lu­van­va­rai­nen suo­ra­mark­ki­noin­ti eri ka­na­vis­sa ja mark­ki­na­tut­ki­mus­ten suo­rit­ta­mi­nen. Tie­to­jen kä­sit­te­ly re­kis­te­röi­dyn an­ta­man suos­tu­muk­sen pe­rus­teel­la ja sen mu­kai­ses­ti. Tuo­te­ke­hi­tys ja lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­nen.

Re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­lä on oi­keus luo­vut­taa re­kis­te­ris­sä ole­via tie­to­ja pe­rus­tel­tu­ja käyt­tö­tar­koi­tuk­sia var­ten (ku­ten pu­he­lin­myyn­ti, mark­ki­na­tut­ki­muk­set sekä muut näi­hin rin­nas­tet­ta­vat tar­koi­tuk­set).

Hen­ki­lö­tie­to­ja kä­si­tel­lään hen­ki­lö­tie­to­lain ja tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen no­jal­la sekä re­kis­te­röi­dyn suos­tu­muk­sel­la tai toi­mek­si­an­nos­ta tai asi­a­kas­suh­teen tai muun asi­al­li­sen yh­tey­den pe­rus­teel­la.

5. Rekisterin tietosisältö

Re­kis­te­riin tal­len­net­ta­via tie­to­ja ovat:

- Asi­ak­kaan yh­teys­tie­dot, nimi ja osoi­te. Asi­a­kas­nu­me­ro, pu­he­lin­nu­me­ro ja säh­kö­pos­ti­o­soi­te. Asi­ak­kaan il­moit­ta­mat mark­ki­noin­ti­kiel­lot. Asi­ak­kuu­teen liit­ty­vät säh­köi­sen vies­tin­nän tun­nis­ta­mis­tie­dot (ku­ten asi­a­kas­nu­me­ro ja käyt­tä­jä­tun­nuk­set, di­gi­ti­lauk­sen käyt­tä­jä­tun­nuk­sen sa­la­sa­na sa­lat­tu­na).

- Tie­dot ti­la­tuis­ta pal­ve­luis­ta ja nii­den muu­tok­sis­ta, las­ku­tus-, mak­su­ta­pa- ja pe­rin­tä­tie­dot, muut asi­a­kas­suh­tee­seen ja ti­lat­tuun pal­ve­luun liit­ty­vät tie­dot.

- Asi­ak­kuu­teen liit­ty­vä yh­tey­den­pi­to ja vies­tin­tä eri ka­na­vis­sa (esim. rek­la­maa­ti­ot ja muut pa­laut­teet sekä asi­a­kas­pal­ve­lun tal­len­teet)

- Muut asi­ak­kaan suos­tu­muk­sel­la ke­rä­tyt tie­dot.

- Hen­ki­lö­tie­dot säi­ly­te­tään niin kau­an kuin asi­ak­kuus on voi­mas­sa. Asi­ak­kuus päät­tyy 48 kuu­kau­den ku­lut­tua sii­tä, kun asi­ak­kaan ti­lauk­sen voi­mas­sa­o­lo päät­tyy tai asi­a­kas on mak­sa­nut avoi­met las­kun­sa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Re­kis­te­riin tal­len­net­ta­vat tie­dot saa­daan asi­ak­kaal­ta asi­a­kas­suh­teen syn­ty­es­sä ja sen ai­ka­na mm. www-lo­mak­keil­la lä­he­te­tyis­tä vies­teis­tä, säh­kö­pos­tit­se, pu­he­li­mit­se, so­si­aa­li­sen me­di­an pal­ve­lu­jen kaut­ta, so­pi­muk­sis­ta, asi­a­kas­ta­paa­mi­sis­ta ja muis­ta ti­lan­teis­ta, jois­sa asi­a­kas luo­vut­taa tie­to­jaan.

Asi­a­kas­suh­de syn­tyy myös kun kol­mas osa­puo­li ti­laa leh­den lah­jak­si. Asi­ak­kaan nimi- ja osoi­te­tie­to­ja voi­daan päi­vit­tää Vä­es­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä. Suo­ra­mark­ki­noin­ti­kiel­to tal­len­ne­taan asi­ak­kaan il­moi­tuk­sen pe­rus­teel­la.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tie­to­ja ei luo­vu­te­ta EU:n tai ETA-alu­een ul­ko­puo­lel­le.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Re­kis­te­rin kä­sit­te­lys­sä nou­da­te­taan huo­lel­li­suut­ta ja tie­to­jär­jes­tel­mien avul­la kä­si­tel­tä­vät tie­dot suo­ja­taan asi­an­mu­kai­ses­ti sa­la­sa­noin. Pal­ve­li­mil­la säi­ly­tet­tä­vien tie­to­jen fyy­si­ses­tä ja di­gi­taa­li­ses­ta tie­to­tur­vas­ta huo­leh­di­taan asi­aan­kuu­lu­vas­ti. Re­kis­te­rin­pi­tä­jä huo­leh­tii sii­tä, et­tä tal­len­net­tu­ja tie­to­ja sekä pal­ve­li­mien käyt­tö­oi­keuk­sia ja muu­ta hen­ki­lö­tie­to­jen tur­val­li­suu­den kan­nal­ta kriit­ti­siä tie­to­ja kä­si­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­ses­ti ja vain nii­den työn­te­ki­jöi­den toi­mes­ta, joi­den toi­men­ku­vaan se kuu­luu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jo­kai­sel­la re­kis­te­ris­sä ole­val­la hen­ki­löl­lä on oi­keus tar­kis­taa re­kis­te­riin tal­len­ne­tut tie­ton­sa ja vaa­tia mah­dol­li­sen vir­heel­li­sen tie­don kor­jaa­mis­ta tai puut­teel­li­sen tie­don täy­den­tä­mis­tä. Mi­kä­li hen­ki­lö ha­lu­aa tar­kis­taa hä­nes­tä tal­len­ne­tut tie­dot tai vaa­tia nii­hin oi­kai­sua, pyyn­tö tu­lee toi­mit­taa kir­jal­li­ses­ti ja oma­kä­ti­ses­ti al­le­kir­joi­tet­tu­na re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­le. Re­kis­te­rin­pi­tä­jä voi pyy­tää tar­vit­ta­es­sa pyyn­nön esit­tä­jää to­dis­ta­maan hen­ki­löl­li­syy­ten­sä. Re­kis­te­rin­pi­tä­jä vas­taa asi­ak­kaal­le EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­ses­sa sää­de­tys­sä ajas­sa (pää­sään­töi­ses­ti kuu­kau­den ku­lu­es­sa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Re­kis­te­ris­sä ole­val­la hen­ki­löl­lä on oi­keus pyy­tää hän­tä kos­ke­vien hen­ki­lö­tie­to­jen pois­ta­mi­seen re­kis­te­ris­tä ("oi­keus tul­la unoh­de­tuk­si"). Niin ikään re­kis­te­röi­dyil­lä on muut EU:n ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mu­kai­set oi­keu­det ku­ten hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn ra­joit­ta­mi­nen tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa.

Pyyn­nöt tu­lee toi­mit­taa kir­jal­li­ses­ti re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­le. Re­kis­te­rin­pi­tä­jä voi pyy­tää tar­vit­ta­es­sa pyyn­nön esit­tä­jää to­dis­ta­maan hen­ki­löl­li­syy­ten­sä. Re­kis­te­rin­pi­tä­jä vas­taa asi­ak­kaal­le EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­ses­sa sää­de­tys­sä ajas­sa (pää­sään­töi­ses­ti kuu­kau­den ku­lu­es­sa).

Ota kantaa