17.5.2024 9.55
Lukijan juttu
 

Lapin kuvatai­de­kil­pai­lussa piirrettiin teemasta lukeminen ja lukutaito

Aatos Pertola: Aikamatkustus

Aatos Pertola: Aikamatkustus

image

Rau­ma, Lap­pi | La­pin kou­lu­lai­set osal­lis­tui­vat ku­va­tai­de­kil­pai­luun, jon­ka järjes­ti La­pin Osuus­pank­ki yh­des­sä La­pin kou­lun ja opet­ta­jien kans­sa. Tuo­ma­rit ar­vos­te­li­vat 105 kil­pai­lu­työ­tä.

Ku­va­tai­de­kil­pai­lul­la on La­pis­sa pit­kät pe­rin­teet, mut­ta tänä vuon­na järjes­tet­ty kil­pai­lu oli järjes­tyk­ses­sään kol­mas puh­taas­ti pai­kal­li­nen kil­pai­lu.

Töis­sä oli käytet­ty mo­nen­lai­sia tyy­le­jä ja tek­nii­koi­ta. Lu­ke­mi­nen ja lu­ku­tai­to nähdään las­ten töis­sä mo­nin eri ta­voin ja sii­hen liit­ty­vät ih­mis­ten lisäksi usein myös eläimet, luon­to ja har­ras­tuk­set.

Par­hai­na te­ok­si­na pal­kit­tiin Tuu­li Van­ha­ta­lon Uu­si mah­ta­va kir­ja (11–13-vuo­ti­aat), Aa­da Asi­kai­sen Ker­ran gree­per kir­jas­tos­sa (9–10-vuo­ti­aat) ja Aa­tos Per­to­lan Ai­ka­mat­kus­tus (6–8-vuo­ti­aat).

Aada Asikainen: Kerran greeper kirjastossa

Aada Asikainen: Kerran greeper kirjastossa

Tuuli Vanhatalo: Uusi mahtava kirja

Tuuli Vanhatalo: Uusi mahtava kirja

Tu­lok­set:

2016–2018 syn­ty­neet: 1) Aa­tos Per­to­la, 2) Wee­ti Me­ren­ki­vi, 3) Aman­ta Sep­pälä.

2014–2015 syn­ty­neet: 1) Aa­da Asi­kai­nen, 2)Vil­ja Ve­ha­nen, 3) Lil­ja Vas­ta­mäki.

2011–2013 syn­ty­neet: 1) Tuu­li Van­ha­ta­lo, 2) Saa­na Van­ha­ta­lo, 3) So­fia Pih­lai­nen.

Kun­ni­a­mai­nin­nan sai­vat Leo Leh­ti­mäki, Ed­vii­na Lei­no ja Aa­tu Saa­ris­to (2016–2018 synt.), Erin Hui­da, Eb­ba Au­vi­nen ja El­len Vaah­te­ra (2014–2015 synt.) sekä Mea-Jen­ni­ca Klin­ga, Ni­ni­ve Kan­to­nen ja Ee­me­li In­to (2011–2013 synt.).

Kil­pai­lun tuo­ma­ris­tos­sa oli­vat Heli Laak­so­nen, El­len Jus­si­la ja Jar­no Hei­ni­lä.

– Kir­ja-ai­he on ajan­koh­tai­nen ja yl­lättävän mo­ni­puo­li­ses­ti käsi­tel­ty. Töiden tai­to­ta­so on kor­kea ja tek­nii­kat kek­se­liäät. Työt ovat haus­ko­ja, vauh­dik­kai­ta ja har­mo­ni­sia. Kir­joi­hin suh­tau­tu­mi­nen ilois­ta ja ar­vos­ta­vaa. Sel­västi näkyy, et­tä ny­ky­lap­set­kin piir­tävät – ja hy­vin!, tuo­ma­rit kom­men­toi­vat.

La­pin Osuus­pank­ki pal­kit­si si­joit­tu­neet ta­va­ra­pal­kin­noin. Pal­ki­tut kil­pai­lu­työt ovat esil­lä La­pin Osuus­pan­kin kont­to­ris­sa kesäkuun lop­puun as­ti.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 11.7. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12–12.30 Sä­ky­län kir­kos­sa. Ah­ti Lai­ne. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 11.7. Ystäväkahvila

klo 16–18 Eu­ras­sa. Ko­koon­tu­mi­nen kir­kon park­ki­pai­kal­la Sork­kis­ten­tien puo­lel­la. Oh­jel­mas­sa ge­o­kät­köi­lyä. Järj. Tul pe­rem­mäl -han­ke.

To 11.7. Veikko Tuomi -lauluilta

klo 18 Kiu­kais­ten Wan­has­sa Pap­pi­las­sa (Pap­pi­lan­ku­ja 3, Eu­ra) Mark­ku Wi­le­nin joh­dol­la. Järj. Ko­ti­seu­tu- ja mu­se­oyh­dis­tys Kiu­kais­ten Kil­ta.

Pe 12.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). To­ri­tuot­tei­ta, plät­te­jä ja po­ni­rat­sas­tus­ta. Timo Män­nis­tö esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

Pe 12.7. Räsymattopiknik

klo 18 Hin­ner­jo­en ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Luot­teen­pe­rän­tie 13, Eu­ra). Oma mat­to ja eväät. Järj. Hin­ner­jo­en ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 13.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra). Kes­to 1 h, kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 14.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra). Kes­to 30 min, kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 14.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra). Kes­to 1 h, kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 14.7. Ville Mäkimattilan 30-vuotis­tai­tei­li­ja­juh­la­kon­sertti

klo 15 Ylä­neen ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Lii­san­tie 13, Pöy­tyä). Kah­vi­myyn­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Ylä­neen ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Instagram

Menovinkit

To 11.7. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12–12.30 Sä­ky­län kir­kos­sa. Ah­ti Lai­ne. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 11.7. Ystäväkahvila

klo 16–18 Eu­ras­sa. Ko­koon­tu­mi­nen kir­kon park­ki­pai­kal­la Sork­kis­ten­tien puo­lel­la. Oh­jel­mas­sa ge­o­kät­köi­lyä. Järj. Tul pe­rem­mäl -han­ke.

To 11.7. Veikko Tuomi -lauluilta

klo 18 Kiu­kais­ten Wan­has­sa Pap­pi­las­sa (Pap­pi­lan­ku­ja 3, Eu­ra) Mark­ku Wi­le­nin joh­dol­la. Järj. Ko­ti­seu­tu- ja mu­se­oyh­dis­tys Kiu­kais­ten Kil­ta.

Pe 12.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). To­ri­tuot­tei­ta, plät­te­jä ja po­ni­rat­sas­tus­ta. Timo Män­nis­tö esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

Pe 12.7. Räsymattopiknik

klo 18 Hin­ner­jo­en ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Luot­teen­pe­rän­tie 13, Eu­ra). Oma mat­to ja eväät. Järj. Hin­ner­jo­en ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 13.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra). Kes­to 1 h, kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 14.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra). Kes­to 30 min, kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 14.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra). Kes­to 1 h, kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 14.7. Ville Mäkimattilan 30-vuotis­tai­tei­li­ja­juh­la­kon­sertti

klo 15 Ylä­neen ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Lii­san­tie 13, Pöy­tyä). Kah­vi­myyn­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Ylä­neen ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Instagram