14.2.2022 10.26
Lukijan juttu
 

MLL Köyliön lasten ystävän palkinto Eija Peltoselle

Eija Peltonen sai Köyliön MLL:n paikallisyhdistyksen lasten ystävän palkinnon. Vuosittain jaettavan palkinnon luovuttivat tämän vuoden palkitulle Juulia (vas.) ja Eerika Ilosalo.

Eija Peltonen sai Köyliön MLL:n paikallisyhdistyksen lasten ystävän palkinnon. Vuosittain jaettavan palkinnon luovuttivat tämän vuoden palkitulle Juulia (vas.) ja Eerika Ilosalo.

Mirva Sandberg

image

Sä­ky­lä, Köy­liö | MLL Köy­li­ön pai­kal­li­syh­dis­tys päät­ti pal­ki­ta tänä vuon­na las­ten ys­tä­vä­nä On­ni­man­nin päi­vä­ko­din joh­ta­ja Ei­ja Pel­to­sen.

Köy­li­ö­läi­set tun­te­vat Ei­jan hy­vin pit­kä­ai­kai­se­na per­he­päi­vä­hoi­don oh­jaa­ja­na. Ei­ja on ol­lut mo­nil­le per­heil­le ys­tä­vä ja tuki, kun van­hem­pain­va­paan päät­ty­es­sä on tul­lut ai­ka tu­tus­tua var­hais­kas­va­tuk­seen ja löy­tää luo­tet­ta­va hoi­ta­ja niil­le kaik­kein rak­kaim­mil­le. Hän on ai­na ot­ta­nut hie­nos­ti huo­mi­oon lap­set ja koko per­heen niin päi­vä­hoi­don al­ka­es­sa kuin koko var­hais­kas­va­tuk­sen ajan. Ei­jaa ku­va­taan sa­noil­la kan­nus­ta­va, in­nos­ta­va, iloi­nen, avu­li­as, pit­kä­jän­tei­nen, suo­ra, pe­rus­teel­li­nen, ym­mär­tä­väi­nen, ai­to, sy­dä­mel­li­nen, kuun­te­le­va ja en­nen kaik­kea lap­set etu­si­jal­le lait­ta­va.

Kii­tok­se­na las­ten, per­hei­den ja var­hais­kas­va­tuk­sen eteen teh­dys­tä työs­tä MLL Köy­li­ön pai­kal­li­syh­dis­tys ojen­si hä­nel­le Las­ten ys­tä­vä -dip­lo­min sekä Kai­non lah­joit­ta­man hui­vin.

Ota kantaa