24.11.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Joulu kotinurkilta

Joulunvaustapahtumia vietetään laajasti ympäri seudun erityisesti ensi viikonloppuna.

Joulunvaustapahtumia vietetään laajasti ympäri seudun erityisesti ensi viikonloppuna.

IIda Rissanen-Vatja / arkisto

image

Joulunaika julistetaan avatuksi ensi viikonloppuna ympäri Alasatakunnan aluetta. Jouluun valmistaudutaan tänä vuonna vaihtelevissa tunnelmissa.

Jou­lun odo­tus­ta sä­vyt­tää sota Uk­rai­nas­sa, edel­leen kes­kuu­des­sam­me pyö­ri­vä ko­ro­na ja ylei­nen hin­to­jen ja kus­tan­nus­ten nou­su. Pit­kin syk­syä on uu­ti­soi­tu sekä ruu­an et­tä var­sin­kin säh­kön hin­nan kal­lis­tu­mi­ses­ta. Eri­tyi­ses­ti asu­mis­kus­tan­nus­ten nou­su säh­kön kor­kei­den hin­to­jen vuok­si on saa­nut ko­ti­ta­lou­det ha­ke­maan sääs­tö­jä, pait­si säh­kön ku­lu­tuk­ses­ta myös kai­kes­ta muus­ta ku­lu­tuk­ses­ta. Ylei­nen va­ro­vai­suus on val­lan­nut alaa. En­si vuo­del­le en­nus­te­taan lie­vää taan­tu­maa.

Täs­sä ti­lan­tees­sa vie­te­tään nyt jou­lu­na­vaus­ta­pah­tu­mia. Kaup­pi­aat ovat va­rus­tau­tu­neet se­son­kiin täy­sin hyl­lyin ja tar­jouk­sin, pien­tuot­ta­jat ovat ah­ke­roi­neet myy­jäi­siin lei­von­nai­sia ja kä­si­töi­tä. Asi­ak­kai­den hy­vän pal­ve­lun eteen on epä­var­muu­des­ta huo­li­mat­ta teh­ty pal­jon.

Kuu­set ja va­lot ovat ko­ris­tei­na pai­koil­laan kes­kus­tois­sa ja ta­pah­tu­mat ovat jou­luis­ta oh­jel­maa tul­vil­laan, tänä vii­kon­lop­pu­na muun mu­as­sa Sä­ky­läs­sä, Pa­ne­li­as­sa, La­pis­sa ja Ylä­neen Uu­des­sa­kar­ta­nos­sa, ja myös Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa jou­lu­mark­ki­nat jat­ku­vat. Vii­kon ku­lut­tua ava­taan Kiu­kais­ten jou­lu. Eu­ras­sa ei tänä vuon­na var­si­nais­ta avaus­ta­pah­tu­maa ole, mut­ta kau­pat ovat pi­dem­pään au­ki ja va­li­koi­mat par­haim­mil­laan.

Kun ajat tiuk­ke­ne­vat, on mei­dän asi­ak­kai­den en­tis­tä tär­ke­äm­pää kat­soa, mi­hin ja mis­sä ra­ham­me käy­täm­me. Pai­kal­li­set kau­pat ja pal­ve­lut tar­vit­se­vat mei­tä, pai­kal­li­sia asi­ak­kai­ta. Ja toi­sin­päin, me asi­ak­kaat tar­vit­sem­me hei­tä. Py­hä­jär­vi­seu­dul­la on tar­jon­taa ja va­li­koi­maa, ja nii­tä käyt­tä­mäl­lä var­mis­tam­me, et­tä näin on myös tu­le­vai­suu­des­sa. Ko­keek­si voi myös miet­tiä: Mil­tä tääl­lä näyt­täi­si ja mitä kun­ta­kes­kuk­sem­me oli­si­vat il­man kaup­po­ja ja pal­ve­lui­ta?

Teh­dään siis jou­lu ko­ti­nur­kil­ta ja suo­si­taan pai­kal­li­sia yrit­tä­jiä!

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram