21.2.2023 6.00
Pääkirjoitukset
 
Esa Viippola

Kiertotalous kuuluu kaikille

Hyödyllistä vanhaa ei kannata jättää lojumaan, vaan ottaa uuteen käyttöön.

Hyödyllistä vanhaa ei kannata jättää lojumaan, vaan ottaa uuteen käyttöön.

Esa Viippola

image

Eu­ran kun­nan ym­pä­ris­tö­oh­jel­mas­sa kier­to­ta­lous on nos­tet­tu kär­ki­hank­kei­siin, ja kun­ta­lais­ky­se­lys­sä kier­rä­tyk­seen on toi­vot­tu li­sää kun­nan­kin tu­kea. Tä­hän huu­toon ol­laan vas­taa­mas­sa kier­rät­tä­mäl­lä van­ha päi­vä­ko­ti­kiin­teis­tö kier­rä­tys­ta­lou­den koh­taa­mis­kes­kuk­sek­si. Sa­ta­kun­ta­lii­tol­ta on sitä var­ten myös ha­et­tu han­ke­ra­haa pi­lot­tiin, jos­sa poh­di­taan kier­to­ta­lou­den tuo­mis­ta käy­tän­töön pie­nes­sä kun­nas­sa.

Eu­ran esi­merk­ki on in­nos­ta­va. To­teu­tu­es­saan kier­to­ta­lous tu­li­si osak­si päi­vä­ko­ti­las­ten ar­ki­maa­il­maa ja jat­kui­si sii­tä kou­lu­vuo­si­na. Suun­ni­tel­tu kier­to­ta­lous­kes­kus tar­jo­ai­si mah­dol­li­suuk­sia lap­sil­le ja nuo­ril­le näh­dä omin sil­min, mitä kier­rä­tys käy­tän­nös­sä on. Se ei ole nuh­jui­sia nurk­kia ja rik­ki­näi­siä ro­mu­ja, vaan sitä, et­tä jär­ke­väs­ti mie­ti­tään tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta jat­ko­käyt­töä kai­kil­le ta­va­roil­le.

Eu­ran kun­nan ym­pä­ris­tö­oh­jel­man laa­ti­nut Satu Pa­lo­kan­gas to­te­aa, et­tä tut­ki­mus­ten mu­kaan ih­mis­ten ta­va­ra­ta­se – siis ta­va­roi­den mää­rä – on kaik­kien ai­ko­jen hui­pus­saan. Mo­nil­la iso osa ta­sees­ta on "nuk­ku­via ta­va­roi­ta", joil­le ei ole to­si­al­lis­ta käyt­töä. Jol­la­kul­la muul­la voi­si ol­la.

Kier­to­ta­lous on vah­vis­tu­va tren­di, jon­ka tär­keys ym­mär­re­tään vuo­si vuo­del­ta pa­rem­min. Kier­to­ta­lou­den ym­pä­ril­le on tul­lut meil­lä ja maa­il­mal­la myös uu­den­lais­ta lii­ke­toi­min­taa, ku­ten esi­mer­kik­si van­ho­jen le­lu­jen uu­del­leen­pa­ke­toin­tia ja myy­mis­tä luon­non­va­ro­jen kan­nal­ta kes­tä­väm­pi­nä lah­joi­na. Var­hain aloi­tet­tu kier­to­ta­lous­kas­va­tus voi kas­vat­taa eu­ra­lais­lap­sis­ta­kin tu­le­vai­suu­den in­no­vaat­to­rei­ta.

Kier­to­ta­lous­han­ke kään­tää kun­nan kat­set­ta myös omaan toi­min­taan. Työl­li­syys­koor­di­naat­to­ri Rami Hei­no myön­tää, et­tä sii­nä Eu­ral­la­kin on vie­lä ahaa-elä­myk­siä saa­vu­tet­ta­va­na. On­ko esi­mer­kik­si jär­ke­vää ma­kuut­taa käyt­tö­kel­poi­sia pik­ku­jak­ka­roi­ta tyh­jän pant­ti­na päi­vä­ko­din ti­lois­sa? Kaa­peil­le sen­tään löy­det­tiin jo uu­si koti Pa­ne­li­as­ta.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 30.3. Seniorikuukauden päätöstapahtuma

klo 9–11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Hen­na-Riik­ka Sep­pä­lä ker­too ikään­ty­nei­den pal­ve­luis­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la, van­hus­neu­vos­ton toi­min­nan esit­te­lyä. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

Pe 31.3. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Sa­tu­ja ja as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Su 2.4. Hinnerjoen Nuorisoseuran 120-vuotisjuhlat

klo 13–15 Hin­ner­jo­en nuo­ri­so­seu­ran­ta­los­sa (Rin­no­mä­en­tie 16, Eu­ra). Synt­tä­ri­kah­vi­tus ja his­to­ri­a­näyt­te­ly. Va­paa pää­sy. Järj. Hin­ner­jo­en Nuo­ri­so­seu­ra ry.

Su 2.4. Italialainen kahvikonsertti

klo 14 La­pin pal­loi­lu­hal­lis­sa (Kirk­ko­tie 6, Rau­ma). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta esit­tää mu­siik­kia 1950–60-lu­vuil­ta tä­hän päi­vään. So­lis­tei­na Jus­si Lam­me­la ja Pi­rit­ta Ven­ho. Mak­sul­li­nen. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 2.4. Lastenkonsertti

klo 15 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Kie­li­nup­pu-kon­ser­tis­sa lau­le­taan, lei­ki­tään ja opi­taan yh­des­sä. Va­paa pää­sy. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 2.4. Piafia näyttämöllä

klo 17 Tuis­ku­lan Seu­ra­ta­los­sa (Il­miin­tie 34, Sä­ky­lä). Su­san­na Haa­vis­ton kä­si­kir­joit­ta­mas­sa Piaf – pak­ko saa­da lau­laa! -esi­tyk­ses­sä käy­dään di­a­lo­gia Edith Pi­a­fin kans­sa lau­la­mi­sen pa­kos­ta, ää­nes­tä ja hy­väk­syn­nän et­si­mi­ses­tä. Mak­sul­li­nen. Järj. Tuis­ku­lan seu­ra­ta­lo ry.

Ti 4.4. Kirjaston koukut

klo 18.00–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Instagram

Menovinkit

To 30.3. Seniorikuukauden päätöstapahtuma

klo 9–11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Hen­na-Riik­ka Sep­pä­lä ker­too ikään­ty­nei­den pal­ve­luis­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la, van­hus­neu­vos­ton toi­min­nan esit­te­lyä. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

Pe 31.3. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Sa­tu­ja ja as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Su 2.4. Hinnerjoen Nuorisoseuran 120-vuotisjuhlat

klo 13–15 Hin­ner­jo­en nuo­ri­so­seu­ran­ta­los­sa (Rin­no­mä­en­tie 16, Eu­ra). Synt­tä­ri­kah­vi­tus ja his­to­ri­a­näyt­te­ly. Va­paa pää­sy. Järj. Hin­ner­jo­en Nuo­ri­so­seu­ra ry.

Su 2.4. Italialainen kahvikonsertti

klo 14 La­pin pal­loi­lu­hal­lis­sa (Kirk­ko­tie 6, Rau­ma). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta esit­tää mu­siik­kia 1950–60-lu­vuil­ta tä­hän päi­vään. So­lis­tei­na Jus­si Lam­me­la ja Pi­rit­ta Ven­ho. Mak­sul­li­nen. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 2.4. Lastenkonsertti

klo 15 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Kie­li­nup­pu-kon­ser­tis­sa lau­le­taan, lei­ki­tään ja opi­taan yh­des­sä. Va­paa pää­sy. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 2.4. Piafia näyttämöllä

klo 17 Tuis­ku­lan Seu­ra­ta­los­sa (Il­miin­tie 34, Sä­ky­lä). Su­san­na Haa­vis­ton kä­si­kir­joit­ta­mas­sa Piaf – pak­ko saa­da lau­laa! -esi­tyk­ses­sä käy­dään di­a­lo­gia Edith Pi­a­fin kans­sa lau­la­mi­sen pa­kos­ta, ää­nes­tä ja hy­väk­syn­nän et­si­mi­ses­tä. Mak­sul­li­nen. Järj. Tuis­ku­lan seu­ra­ta­lo ry.

Ti 4.4. Kirjaston koukut

klo 18.00–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Instagram