10.11.2022 6.00
Pääkirjoitukset
 
Esa Viippola

Kuntatalous ponnistaa ylös uudelta pohjalta

Sote vie kunnilta tuloja ja menoja, joten tulevien budjettien tunnusluvut hakenevat muutaman vuoden paikkaansa.

Sote vie kunnilta tuloja ja menoja, joten tulevien budjettien tunnusluvut hakenevat muutaman vuoden paikkaansa.

Esa Viippola

image

Kuntien ensi vuosien talousarvioiden vertailu aiempiin vuosiin on vaikeaa. Alueet vievät puolet henkilöstöstä ja budjetista.

Eu­ra ja Sä­ky­lä ovat ta­lou­sar­vi­oi­neen kum­pi­kin hy­vin plus­san puo­lel­la. Vie­lä val­tuus­to­jen si­net­tiä odot­ta­vis­sa ta­lou­sar­vi­oeh­do­tuk­sis­sa en­na­koi­daan Eu­ral­le en­si vuo­dek­si mil­joo­nan eu­ron yli­jää­mää ja Sä­ky­läl­le pe­rä­ti kah­den mil­joo­nan po­si­tii­vis­ta tu­los­ta.

Plus­sa on ai­na mii­nus­ta pa­rem­pi, mut­ta muu­ten ver­tai­lua ai­em­piin vuo­siin on vai­kem­pi teh­dä, kos­ka so­si­aa­li- ja ter­veys­puo­len eu­rot ovat bud­je­tis­ta pois. Esi­mer­kik­si Eu­ras­sa hen­ki­lös­tön mää­rä on tänä vuon­na 699, mut­ta vuo­den­vaih­tees­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­een käyn­nis­ty­mi­sen jäl­keen työn­te­ki­jöi­tä on enää 328. Kaik­ki­aan ku­lut vä­he­ne­vät 46:lla mil­joo­nal­la eu­rol­la, ja se vas­taa yli puol­ta Eu­ran kun­nan vuo­si­bud­je­tis­ta.

Täs­tä eteen­päin kun­ta­ta­lou­den lu­vut ovat pe­rin eri­lai­set – ve­rop­ro­sen­tit­kin ovat al­le kym­me­nen – mut­ta muu­tos­ten jäl­keen­kin pal­jon työ­tä jää kun­tien teh­tä­väk­si. Si­vis­tys­toi­mi on tu­le­vai­suu­des­sa ta­lou­sar­vi­on suu­rin ja kau­nein, ja se nä­kyy hy­vin Eu­ras­sa ja Sä­ky­läs­sä jo en­si vuon­na. Täl­tä vuo­del­ta siir­ty­nyt Pa­ne­li­an kou­lun van­han puo­len re­mont­ti on edel­leen Eu­ran suu­rin in­ves­toin­ti, ja Sä­ky­läs­sä si­joi­te­taan sa­to­ja­tu­han­sia kou­lu­jen ener­gi­a­rat­kai­su­jen ajan­mu­kais­ta­mi­seen. Sä­ky­läs­sä sat­sa­taan lap­siin ja nuo­riin myös palk­kaa­mal­la uu­si nuo­ri­so- ja va­paa-ajan oh­jaa­ja.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den pe­rus­ta­mi­sen ly­hy­en ai­ka­vä­lin vai­ku­tus­ten ar­vi­oi­daan ole­van suu­rin piir­tein kus­tan­nus­neut­raa­lit. Al­kuun kun­nat saa­vat jopa naut­tia van­hoil­la ve­rop­ro­sen­teil­la mak­se­tuis­ta jään­nös­ve­rois­ta, jot­ka kas­vat­ta­vat vuo­den 2023 ve­ro­tu­lo­ker­ty­mää. Sen jäl­keen koit­taa ar­ki. En­nus­tei­den mu­kaan vuo­si 2024 on ve­ro­tu­lo­jen uu­si poh­ja, jos­ta Eu­ra ja Sä­ky­lä pon­nis­ta­vat tu­le­vai­suu­teen – toi­vot­ta­vas­ti va­loi­saan sel­lai­seen. Maa­il­man­po­li­tii­kan kuo­hun­ta huo­mi­oon ot­ta­en epä­var­muuk­sia riit­tää Suo­men ra­jo­jen ul­ko­puo­lel­ta­kin.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram