Toimittajalta
Veera
 
Reko
veera.reko@alasatakunta.fi
9.5.2019 8.00

Aikuisten äidit

On äi­tien­päi­vä. Ku­kaan ei tuo sän­kyyn ker­ho­re­pus­sa ry­pis­ty­nei­tä piir­rus­tuk­sia tai mul­taa tih­ku­via val­ko­vuok­ko­ja. Saat juo­da kah­vi­si rau­has­sa, ei­kä hel­maa­si revi pöy­dän al­ta lei­vän­mu­ru­ja met­säs­tä­vä kol­me­vuo­ti­as.

Leh­det pur­su­a­vat kas­va­tu­soh­jei­ta tei­nien uh­man tal­tut­ta­mi­ses­ta leik­ki-ikäis­ten ruu­tu­a­jan vä­hen­tä­mi­seen, mut­ta mis­sä ker­rot­tai­siin, mil­tä tun­tuu an­taa las­ten men­nä.

On­ko se hel­pot­ta­vaa, tu­lee­ko sii­tä tyh­jä olo? Iloit­set­ko va­paa-ajas­ta, osaat­ko löy­tää it­se­si uu­del­leen?

Lap­sen nä­kö­kul­mas­ta isok­si kas­va­mi­ses­sa pe­lot­ta­vin­ta on al­kaa näh­dä heik­kout­ta niis­sä ih­mi­sis­sä, joi­den tur­val­li­ses­sa oh­jauk­ses­sa ja esi­mer­kis­tä on op­pi­nut löy­tä­mään omat ra­jan­sa, heik­kou­ten­sa ja vah­vuu­ten­sa.

Kun äi­dis­tä tu­lee ta­val­li­nen ih­mi­nen, jäl­jel­le jää kii­tol­li­suus. Se kas­vaa kär­si­väl­li­syy­des­tä, jon­ka kan­nus­ta­ma­na ra­jo­ja on tes­tat­tu. Se no­jaa rak­kau­teen, jon­ka pe­rus­tal­le mi­nuus on ra­ken­net­tu. Se iloit­see yh­tei­sis­tä lu­ku­het­kis­tä, jot­ka roh­kai­si­vat löy­tä­mään omia pol­ku­ja ja pär­jää­mään sil­loin­kin, kun val­mii­ta vas­tauk­sia ei ole.

Ai­kuis­ten maa­il­mas­sa ei sa­no­ta yh­täk­kiä ja yl­lät­tä­en: ”Äi­ti, minä ra­kas­tan si­nua”, vaik­ka eh­kä mei­dän pi­täi­si. Kun ai­ka kier­tyy tar­peek­si kau­as, saan jos­kus pi­tää si­nua kä­des­tä niin kuin sinä olet pi­tä­nyt mei­tä. Sitä en­nen on vie­lä mon­ta ti­lai­suut­ta muis­tut­taa pu­keu­tu­maan läm­pi­mäs­ti, kut­sua syö­mään ja lu­va­ta om­mel­la met­su­rin­hou­suis­ta ir­ron­neet na­pit.

Joku ra­pis­te­lee etei­ses­sä kuk­ka­pa­ket­tia au­ki. Tuu­li­kaa­pis­ta kuu­luu su­pi­naa: ”Pi­täi­si­kö mei­dän lau­laa?”

”En tie­dä. No, jos lau­le­taan nyt kui­ten­kin... Pal­jon on­nea vaan, pal­jon on­nea äi­ti.”

Ei­hän se niin ko­me­as­ti ka­jah­ta­nut kuin vii­si­vuo­ti­aan suus­ta, mut­ta kui­ten­kin.

Otan keit­ti­ön kaa­pis­ta kah­vi­pa­ke­tin. Sen kyl­jes­sä on lau­la­ja An­na Puun teks­ti: Pei­lis­tä kat­sot mi­nuun, vuo­si vuo­del­ta enem­män. Sil­lä minä olen si­nus­ta ja sinä olet mi­nus­sa. Äi­ti.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram