Toimittajalta
Riina
 
Kaski
riina.kaski@alasatakunta.fi
19.1.2023 8.00

Hallaa vai räntää?

Lun­ta on tul­lut ja men­nyt tänä tal­ve­na. Mitä olet miel­tä, tar­vi­taan­ko kyl­mää val­kois­ta py­sy­väm­min vie­lä?

Sää tun­tuu ole­van kaik­kien huu­lil­la, mut­ta en­tä­pä sää­hän liit­ty­vät sa­nat, jois­ta mo­net ovat ker­ras­saan hur­maa­via. Pi­dät­kö lu­mes­ta ihan vain sa­na­na? Kau­nis, sa­non minä. Niin kuin ovat myös lou­na­tuu­li, hal­la, us­va, han­ki­kan­to, sade ja pum­pu­li­pil­vi. Ala­vil­la mail­la hal­lan vaa­ra on lau­se, joka tih­kuu a-kyl­läs­teis­tä ja peh­me­ää ker­ron­taa.

Mie­tit­kö kos­kaan, on­ko jo­kin sana tai il­maus kau­nis? Oma vas­tauk­se­ni on, et­tä toi­si­naan. En yleen­sä ar­vo­ta sa­no­ja nii­den mer­ki­tyk­sen mu­kaan. Myön­nän sil­ti au­liis­ti, et­tä rän­tä ja los­ka ei­vät ole mi­nus­ta­kaan eri­tyi­sen su­loi­si­na sa­noi­na. Sen si­jaan nuos­ka on ihan sie­vä.

Olet var­mas­ti tör­män­nyt vuo­sien var­rel­la jo­hon­kin mo­nis­ta kil­pai­luis­ta, jois­sa on ha­et­tu suo­men kie­len kau­nein­ta sa­naa. Kes­to­me­nes­ty­jä on ol­lut mer­ki­tyk­sel­lään rat­sas­ta­va äi­ti. Mil­lai­sia sa­no­ja sinä pi­dät kau­nii­na?

Se, mil­tä sana kuu­los­taa, kii­laa mi­nul­la usein kär­keen. Ai­van iha­na ja ai­het­ta si­vu­a­va sana on ono­ma­to­po­eet­ti­nen, joka tar­koit­taa ään­tä jäl­jit­te­le­vää sa­naa tai il­maus­ta. Yk­si esi­merk­ki on nars­kua.

Käy­tän pal­jon myös ku­vai­le­via desk­rip­tii­vi­sa­no­ja, jot­ka an­ta­vat vai­ku­tel­maa ään­ne­a­sul­laan jon­kin muun ais­tin kuin kuu­lon avul­la ha­vait­ta­vis­ta il­mi­öis­tä. Ki­pit­tää on täl­lai­nen, vaik­ka mo­nis­sa piir­re­tyis­sä ja ani­maa­ti­ois­sa täl­lai­nen me­ne­mi­nen on saa­nut myös ää­ni­te­hos­teet.

Ylei­ses­ti sa­nan soin­tu­vuus miel­lyt­tää peh­mey­den li­säk­si. Kes­to­me­nes­ty­jiä myös eri­lai­sis­sa kil­pai­luis­sa ovat esi­mer­kik­si luon­to­ai­hei­set kas­te­hel­mi, aa­mu­kas­te, hil­la, kie­lo, aa­va, aa­mun­koi ja so­li­na. Mi­nus­ta eri­tyi­sen kau­nis on sana pul­pu­tus, jol­la on kiel­tei­nen­kin si­vu­mer­ki­tys pu­hu­mi­seen lin­ki­tet­ty­nä.

Hil­jai­suus on sa­na­na­kin rau­hoit­ta­va ja kau­nis. Pil­kah­dus kuu­los­taa mu­ka­val­ta ja syn­nyt­tää myön­tei­siä miel­leyh­ty­miä. Sau­naih­mi­se­nä pi­dän myös löy­lys­tä.

Toi­saal­ta myös me­ne­vät ja osin räy­häk­käät­kin sa­nat voi­vat ol­la kau­nii­ta. His­to­ri­oit­si­ja Tee­mu Kes­ki­sar­ja on nos­ta­nut kau­neim­mak­si vi­he­li­äi­nen-sa­nan, jos­sa on mi­nun­kin mie­les­tä­ni me­noa ja mei­nin­kiä. Myös hii­si ja pirs­kat­ti so­pi­vat mi­nun kau­neus­kä­si­tyk­see­ni, vaik­ka kum­paa­kaan en it­se käy­tä.

Lo­pus­sa ol­koon rak­kaus, joka on Is­mo Alan­gon lau­lus­sa ruma sana. Pi­tä­nee an­taa pe­rik­si, mer­ki­tys kään­tää sen vä­ki­sin kau­niik­si.

Näköislehti

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram