Toimittajalta
Riina
 
Kaski
riina.kaski@alasatakunta.fi
19.1.2023 8.00

Hallaa vai räntää?

Lun­ta on tul­lut ja men­nyt tänä tal­ve­na. Mitä olet miel­tä, tar­vi­taan­ko kyl­mää val­kois­ta py­sy­väm­min vie­lä?

Sää tun­tuu ole­van kaik­kien huu­lil­la, mut­ta en­tä­pä sää­hän liit­ty­vät sa­nat, jois­ta mo­net ovat ker­ras­saan hur­maa­via. Pi­dät­kö lu­mes­ta ihan vain sa­na­na? Kau­nis, sa­non minä. Niin kuin ovat myös lou­na­tuu­li, hal­la, us­va, han­ki­kan­to, sade ja pum­pu­li­pil­vi. Ala­vil­la mail­la hal­lan vaa­ra on lau­se, joka tih­kuu a-kyl­läs­teis­tä ja peh­me­ää ker­ron­taa.

Mie­tit­kö kos­kaan, on­ko jo­kin sana tai il­maus kau­nis? Oma vas­tauk­se­ni on, et­tä toi­si­naan. En yleen­sä ar­vo­ta sa­no­ja nii­den mer­ki­tyk­sen mu­kaan. Myön­nän sil­ti au­liis­ti, et­tä rän­tä ja los­ka ei­vät ole mi­nus­ta­kaan eri­tyi­sen su­loi­si­na sa­noi­na. Sen si­jaan nuos­ka on ihan sie­vä.

Olet var­mas­ti tör­män­nyt vuo­sien var­rel­la jo­hon­kin mo­nis­ta kil­pai­luis­ta, jois­sa on ha­et­tu suo­men kie­len kau­nein­ta sa­naa. Kes­to­me­nes­ty­jä on ol­lut mer­ki­tyk­sel­lään rat­sas­ta­va äi­ti. Mil­lai­sia sa­no­ja sinä pi­dät kau­nii­na?

Se, mil­tä sana kuu­los­taa, kii­laa mi­nul­la usein kär­keen. Ai­van iha­na ja ai­het­ta si­vu­a­va sana on ono­ma­to­po­eet­ti­nen, joka tar­koit­taa ään­tä jäl­jit­te­le­vää sa­naa tai il­maus­ta. Yk­si esi­merk­ki on nars­kua.

Käy­tän pal­jon myös ku­vai­le­via desk­rip­tii­vi­sa­no­ja, jot­ka an­ta­vat vai­ku­tel­maa ään­ne­a­sul­laan jon­kin muun ais­tin kuin kuu­lon avul­la ha­vait­ta­vis­ta il­mi­öis­tä. Ki­pit­tää on täl­lai­nen, vaik­ka mo­nis­sa piir­re­tyis­sä ja ani­maa­ti­ois­sa täl­lai­nen me­ne­mi­nen on saa­nut myös ää­ni­te­hos­teet.

Ylei­ses­ti sa­nan soin­tu­vuus miel­lyt­tää peh­mey­den li­säk­si. Kes­to­me­nes­ty­jiä myös eri­lai­sis­sa kil­pai­luis­sa ovat esi­mer­kik­si luon­to­ai­hei­set kas­te­hel­mi, aa­mu­kas­te, hil­la, kie­lo, aa­va, aa­mun­koi ja so­li­na. Mi­nus­ta eri­tyi­sen kau­nis on sana pul­pu­tus, jol­la on kiel­tei­nen­kin si­vu­mer­ki­tys pu­hu­mi­seen lin­ki­tet­ty­nä.

Hil­jai­suus on sa­na­na­kin rau­hoit­ta­va ja kau­nis. Pil­kah­dus kuu­los­taa mu­ka­val­ta ja syn­nyt­tää myön­tei­siä miel­leyh­ty­miä. Sau­naih­mi­se­nä pi­dän myös löy­lys­tä.

Toi­saal­ta myös me­ne­vät ja osin räy­häk­käät­kin sa­nat voi­vat ol­la kau­nii­ta. His­to­ri­oit­si­ja Tee­mu Kes­ki­sar­ja on nos­ta­nut kau­neim­mak­si vi­he­li­äi­nen-sa­nan, jos­sa on mi­nun­kin mie­les­tä­ni me­noa ja mei­nin­kiä. Myös hii­si ja pirs­kat­ti so­pi­vat mi­nun kau­neus­kä­si­tyk­see­ni, vaik­ka kum­paa­kaan en it­se käy­tä.

Lo­pus­sa ol­koon rak­kaus, joka on Is­mo Alan­gon lau­lus­sa ruma sana. Pi­tä­nee an­taa pe­rik­si, mer­ki­tys kään­tää sen vä­ki­sin kau­niik­si.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 5.12. Yönäyttely ja joulu­ko­ris­te­työpaja

klo 15–23 näyt­te­ly ja klo 15–20 työ­pa­ja Mer­jan gal­le­ri­as­sa (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Mer­ja Ah­to­la.

Ti 5.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

Ti 5.12. Näyttelyopastus Chorus sinensis -näyttelyyn

klo 17.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Järj. Po­rin tai­de­mu­seo ja Eu­ran kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ti 5.12. Koko kylän joulujuhla

klo 18 Vuo­ren­maan seu­ra­ta­los­sa (Vuo­ren­maan­tie 276, Sä­ky­lä). Vuo­ren­maan ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Vuo­ren­maan yh­dis­tyk­set.

Ti 5.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ke 6.12. Valo nousee veden sylistä -valoteos

klo 17–21 Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra). Järj. Ham­min talo.

Ke 6.12. Itsenäi­syys­päivän kulkue

klo 17 läh­tö K-mar­ket Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 6. luuk­ku. Järj. MLL Hin­ner­jo­ki.

Ke 6.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) Ve­te­raa­ni­ki­vi. Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17 ap­tee­kil­la (Pa­ne­li­an­tie 46, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Joulusaippuoiden valmistusta

klo 18–20 Hin­ner­jo­en kir­jas­tos­sa (Rin­no­mä­en­tie 7, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 7. luuk­ku. Järj. hin­ner­jo­ki­lai­set.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 La­pin Kau­ko­lan ky­lä­ta­los­sa (Nar­vin­tie 30, Rau­ma). Järj. Rau­man seu­ra­kun­ta.

To 7.12. Jouluinen yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Han­na-Lee­na Mä­ki­ta­lo lau­lat­taa ja sä­es­tää sekä mu­ka­na myös Ilo & Valo. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut.

Pe 8.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­hal­la (Kirk­ko­sil­lan­tie 15 B, Eu­ra) mak­ka­rang­ril­laus­ta. Järj. SPR Hin­ner­jo­ki.

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

Ti 5.12. Yönäyttely ja joulu­ko­ris­te­työpaja

klo 15–23 näyt­te­ly ja klo 15–20 työ­pa­ja Mer­jan gal­le­ri­as­sa (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Mer­ja Ah­to­la.

Ti 5.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

Ti 5.12. Näyttelyopastus Chorus sinensis -näyttelyyn

klo 17.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Järj. Po­rin tai­de­mu­seo ja Eu­ran kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ti 5.12. Koko kylän joulujuhla

klo 18 Vuo­ren­maan seu­ra­ta­los­sa (Vuo­ren­maan­tie 276, Sä­ky­lä). Vuo­ren­maan ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Vuo­ren­maan yh­dis­tyk­set.

Ti 5.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ke 6.12. Valo nousee veden sylistä -valoteos

klo 17–21 Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra). Järj. Ham­min talo.

Ke 6.12. Itsenäi­syys­päivän kulkue

klo 17 läh­tö K-mar­ket Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 6. luuk­ku. Järj. MLL Hin­ner­jo­ki.

Ke 6.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) Ve­te­raa­ni­ki­vi. Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17 ap­tee­kil­la (Pa­ne­li­an­tie 46, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Joulusaippuoiden valmistusta

klo 18–20 Hin­ner­jo­en kir­jas­tos­sa (Rin­no­mä­en­tie 7, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 7. luuk­ku. Järj. hin­ner­jo­ki­lai­set.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 La­pin Kau­ko­lan ky­lä­ta­los­sa (Nar­vin­tie 30, Rau­ma). Järj. Rau­man seu­ra­kun­ta.

To 7.12. Jouluinen yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Han­na-Lee­na Mä­ki­ta­lo lau­lat­taa ja sä­es­tää sekä mu­ka­na myös Ilo & Valo. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut.

Pe 8.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­hal­la (Kirk­ko­sil­lan­tie 15 B, Eu­ra) mak­ka­rang­ril­laus­ta. Järj. SPR Hin­ner­jo­ki.

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Instagram