Toimittajalta
Ella
 
Huhtanen
28.7.2022 8.05

Vahisjengin kasvatti

Olin 3-vuotias, kun vuonna 1997 muutimme Kauttualta Vahenojalle. Lapsuuteni Vahenoja piirtyy mieleeni omana maailmanaan, isona seikkai­lu­kenttänä. Leikkipuistossa pään sai pyörälle sienilaitteella, solisevalla purolla leikimme sudenpentuja ja Vahenojan nappu­la­lii­ga­joukkue treenasi omalla jalka­pal­lo­ken­tällään. Kotipihassa kiipesimme pihlajan latvaan ja liu’uimme iskän puiden väliin rakentamalla vaijeriradalla.

Yk­siä rak­kaim­pia Va­he­no­ja-muis­to­ja­ni ovat Va­his­jen­gin seik­kai­lut. Va­his­jen­gin yti­men muo­dos­ti­vat it­se­ni li­säk­si iso­sis­ko­ni Es­si ja naa­pu­ris­sa asu­nut Kul­ma­lan Vee­ra. Muut­kin naa­pu­rus­ton lap­set oli­vat ajoit­tain osa jen­gi­äm­me, mut­ta mei­dän kol­men väi­tän edel­leen iden­ti­fi­oi­tu­van va­his­jen­gi­läi­sik­si. Roo­lit oli­vat sel­ke­ät: Es­si van­him­pa­na oli it­se­oi­keu­te­tus­ti pääl­lik­kö, Vee­ra toi­mi sih­tee­ri­nä ja minä nuo­rim­pa­na ja vä­hä­pä­töi­sim­pä­nä olin jen­gin lä­het­ti. Yri­tin mo­nes­ti nous­ta hie­rar­ki­as­sa ylös­päin, mut­ta pääl­lik­kö-Es­si ei pon­nis­te­luis­ta­ni pii­tan­nut.

Pää­ma­jam­me oli Kul­ma­lan leik­ki­mök­ki. Sii­nä mis­sä mei­dän oma leik­ki­mök­kim­me oli vii­mei­sen pääl­le ta­pe­toi­tu, Kul­ma­lal­la nau­la­sim­me nau­lo­ja ja piir­sim­me so­ta­suun­ni­tel­mia pit­kin sei­niä. Muis­tan edel­leen elä­väs­ti pää­ma­jan tuok­sun.

Va­his­jen­gi ei suin­kaan ol­lut asui­na­lu­eem­me ai­noa jen­gi, vaan vas­tus­ta­jam­me oli Va­he­no­jan poi­ka­po­ru­kas­ta koot­tu pa­ha­mai­nei­nen Pää­kal­lo­jen­gi.

Va­his­jen­gin ja Pää­kal­lo­jen­gin vä­lil­lä käy­tiin myös so­tia. Muis­tan so­ta­tan­te­ret­ta lä­hes­ty­es­sä vat­san­poh­jas­sa ni­pis­tä­neen jän­ni­tyk­sen. Yleen­sä so­dat su­jui­vat hy­vin rau­ha­no­mai­sis­sa mer­keis­sä, kyse oli enem­män­kin hen­ki­ses­tä so­dan­käyn­nis­tä. Ker­ran tais­te­lu Va­he­no­jan her­ruu­des­ta kui­ten­kin es­ka­loi­tui ja joh­ti ham­paa­ni ir­to­a­mi­seen. Mai­to­ham­paan, luo­jan kii­tos. Va­his­jen­gi­nä pää­tim­me kos­taa ky­sei­sen nyr­ki­nis­kun kii­kut­ta­mal­la vi­hol­lis­jen­gin jä­se­nen van­hem­pien pos­ti­laa­tik­koon la­pun: ”****** polt­taa tu­pak­kaa!”. Tot­ta se ei ol­lut, mut­ta so­das­sa ja rak­kau­des­sa on kaik­ki sal­lit­tua.

Lap­suu­des­ta­ni on lo­put­to­mas­ti on­nel­li­sia muis­to­ja. Ko­to­na on ai­na ol­lut tur­val­lis­ta, ja Va­he­no­jal­la ovet ovat edel­leen ai­na avoin­na. Niin kii­tol­li­nen kuin omis­ta lap­suus­vuo­sis­ta­ni olen ai­na ol­lut­kin, eri­tyi­sen etuo­i­keu­te­tul­ta oma lap­suus tun­tuu juu­ri nyt, täs­sä maa­il­man­ti­lan­tees­sa. On mu­ser­ta­vaa aja­tel­la, et­tä täl­lä­kin het­kel­lä lap­sia on kes­kel­lä ihan oi­ke­aa so­taa. Sii­nä mis­sä it­se me­net­ti mai­to­ham­paan, toi­set lap­set me­net­tä­vät ko­tin­sa ja lä­hei­sen­sä, jopa oman hen­ken­sä.

Kun­pa jo­kai­nen lap­si sai­si elää lap­suut­taan, ku­ten Va­his­jen­gi eli.

Kirjoittajan muut kirjoitukset

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram