Toimittajalta
Henna
 
Huila
25.8.2022 8.00

Ympäri kenttää

Pyörivätkö vuodenajat sinun mielessäsi kellotaulua ympäri, muodostavatko ne kenties ruudukon vai eteneekö vuosi janana eteenpäin? Onko suunta myötä- vai vastapäivään, ylhäältä alas vai vasemmalta oikealle?

Mo­net vi­su­a­li­soi­vat vuo­den ku­lun mie­les­sään tie­tyn­lai­sek­si. Mi­nun pää­ni si­säl­lä vuo­de­na­jat ovat ai­na kul­ke­neet ym­pä­ri ur­hei­lu­kent­tää – juok­su­suun­nan vas­tai­ses­ti myö­tä­päi­vään. Ta­ka­suo­ral­la on kesä, edes­sä tal­vi ja kaar­teis­sa syk­sy ja ke­vät. Ken­ties lap­suu­den ylei­sur­hei­lu­har­ras­tuk­ses­ta juon­ta­nees­sa mal­lis­sa suo­rien päis­sä hää­möt­tää jo­kin tois­tu­va ta­pah­tu­ma: maa­li­vii­val­la vie­te­tään jou­lua ja etu­suo­ran toi­ses­sa pääs­sä synt­tä­rei­tä­ni, kah­den­sa­dan met­rin läh­tö­pai­kal­la kou­lut ovat päät­ty­neet ja toi­ses­sa ta­ka­kaar­tees­sa jäl­leen al­ka­neet. Jo­kai­nen mut­ka on kään­nös uu­teen.

Ih­mi­set ja­kau­tu­vat tyy­pil­li­ses­ti kesä- tal­vi- syys- tai ke­vä­tih­mi­siin, ja muut vuo­de­na­jat saat­ta­vat ku­lua vain omaa suo­sik­kia odot­ta­es­sa. It­se olen ai­na ol­lut eh­do­ton ke­säih­mi­nen. Eri­tyi­ses­ti syk­syl­lä vii­le­ne­vät il­mat, sa­teet ja pi­meys ovat kau­his­tut­ta­neet ja mat­ka maa­li­vii­val­la hää­möt­tä­vään jou­luun on tun­tu­nut ikui­suu­del­ta. Ke­sän jäl­keen se pi­meä syk­sy kui­ten­kin ai­na tu­lee. Ra­ta­kier­ros py­syy vuo­des­ta toi­seen 400 met­riä pit­kä­nä, ja vaik­ka kuin­ka yrit­täi­si py­syä si­sim­mäl­lä ra­dal­la, on syys­sa­teis­sa joka vuo­si juos­ta­va sata met­riä.

Olen­kin sik­si vii­me ai­koi­na yrit­tä­nyt muut­tua enem­män vuo­de­nai­kaih­mi­sek­si, naut­tia jo­kai­ses­ta as­ke­lees­ta juok­su­ra­dal­la, jo­kai­ses­ta vuo­de­na­jas­ta. Suo­men nel­jä vuo­de­nai­kaa ovat rik­kaus, ja ne te­ke­vät toi­sis­taan mer­ki­tyk­sel­li­set. Pu­keu­tu­mi­sen li­säk­si myös asen­noi­tu­mi­sel­la voi vai­kut­taa sii­hen, ovat­ko tal­ven pak­ka­set lii­an kyl­miä tai syys­sa­teet lii­an mär­kiä. Kun tar­kem­min ajat­te­len, on­kin en­si ke­sää odo­tel­les­sa oi­ke­as­taan ihan mu­ka­va taas kää­riy­tyä vil­la­pai­taan kaa­ka­o­ku­pin ää­rel­lä ja kai­vaa suk­ka­pui­kot kaa­pis­ta.

Nyt ele­tään jäl­leen ai­kaa, jos­sa ta­ka­suo­ra al­kaa pik­ku hil­jaa ol­la ta­pu­tel­tu, ja kaar­re sen tuo­mi­ne muu­tok­si­neen siin­tää edes­sä. Ke­sä­työ­ni Ala­sa­ta­kun­nas­sa päät­tyy huo­men­na ja al­ka­mas­sa on uu­si lu­ku­vuo­si yli­o­pis­tos­sa. Ei ai­kaa­kaan, kun ol­laan taas maa­li­vii­val­la – tai läh­tö­pai­kal­la, mi­ten sen ha­lu­aa­kin aja­tel­la.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram