Turinat
Liisa
 
Nykänen
eläkkeellä Alasatakunnasta oleva toimittaja
16.5.2023 7.41

Mitä tänään syötäisiin?

Tuo ot­si­kon ky­sy­mys on yk­si elä­män tär­kei­tä pe­rus­ky­sy­myk­siä. Su­rul­li­sen mo­net ih­mi­set täs­sä maa­il­mas­sa jou­tu­vat kui­ten­kin ky­sy­mään, on­ko tä­nään jo­tain syö­tä­vää?

Me tääl­lä yl­tä­kyl­läi­syy­den kes­kel­lä mie­tim­me, et­tä ai­na tu­lee teh­tyä nii­tä sa­mo­ja jau­he­li­ha­ruo­kia. Jot­kut keh­taa­vat prän­kä­tä syö­mi­ses­tään, ja joil­le­kin kel­paa vain tie­tyn­lai­nen pih­vi tai soi­ja­nak­ki.

Per­heen ruo­ka­vas­taa­val­la on hur­ja vas­tuu niis­sä kä­sis­sään, joil­la hän kan­taa ruo­ka­kas­sit kau­pas­ta. Pi­täi­si osa­ta os­taa ter­veel­lis­tä, mau­kas­ta, lä­hi­ruo­kaa tai ai­na­kin ko­ti­mais­ta, so­pi­va mää­rä, et­tei ker­ry ruo­ka­hä­vik­kiä, ei-li­hot­ta­via ai­nek­sia ja tuo kaik­ki vie­lä mah­dol­li­sim­man edul­li­ses­ti tar­jous­hauk­ka­na py­räh­del­len.

Ja kun ruo­ka­kaup­paan läh­ties­sä­si ky­syt ko­to­na, et­tä mitä siel­lä ha­lut­tai­siin tä­nään syö­dä, saat vas­tauk­sen: ei mi­tään vä­liä. Sen ni­mis­tä ruo­kaa ei ole. En ai­na­kaan ole löy­tä­nyt tuol­la haul­la re­sep­tiä edes kai­ken tie­tä­väs­tä Goog­les­ta.

Ta­lou­te­ni toi­sen asuk­kaan il­meis­tä olen kui­ten­kin pää­tel­lyt, et­tei kau­pan mak­sa­laa­tik­ko ole tuo­ta ”ei mi­tään vä­liä” -ruo­kaa. Sii­hen meil­lä kuu­lem­ma kyl­läs­tyt­tiin sil­loin, kun olin sai­raa­las­sa syn­nyt­tä­mäs­sä kuo­pus­tam­me. Isä ja ty­tär ve­te­li­vät ko­to­na muu­ta­man päi­vän mak­sa­laa­tik­koa, ei­kä kum­pi­kaan suos­tu enää syö­mään sitä. Pit­käl­ti yli 30 vuo­den muis­ti heil­lä. Minä kyl­lä tyk­kään mak­sa­laa­ti­kos­ta. Sitä ei tar­jot­tu syn­ny­tys­lai­tok­sel­la vuon­na 1987. Ru­si­na­ton mak­sa­laa­tik­ko on myös tyt­tä­re­ni koi­ran Paa­von herk­kua.

Jos on vai­ke­aa kek­siä vaih­te­lua per­heen syö­mi­siin, niin on­nek­si leh­det ja net­ti pur­su­a­vat re­sep­te­jä. Nii­tä ei vaan ai­na ym­mär­rä. Te­ki­sin­kö tä­nään Ro­qu­e­fort­loh­ta, vai biim­bap-ka­naa goc­hu­jang-tah­nal­la vai kuk­ka­kaa­li­tab­bou­leh-sa­laat­tia? Eh­kä meil­lä syö­dään­kin ka­naw­ra­pe­ja ja Green God­dess -pe­ru­na­sa­laat­tia.

Tai­dan kui­ten­kin keit­tää pe­ru­nat ja teh­dä nak­ki­soo­sia nii­den kyl­keen, huo­mi­sek­si kaa­li­laa­tik­koa ja yli­huo­mi­sek­si lo­hi­keit­toa. Kun te­kee oi­kein ison kat­ti­lan keit­toa, sääs­tyy pari päi­vää ruu­an miet­ti­mi­sel­tä.

On­nek­si Eu­ras­sa ja naa­pu­ri Sä­ky­läs­sä on ki­vo­ja ra­vin­to­loi­ta, joi­hin voi pii­pah­taa val­mii­seen pöy­tään lou­naal­le. Ja kun syö­mis­ka­ve­reik­si kut­suu muu­ta­mia ys­tä­viä, ruo­ka­het­kes­tä tu­lee nau­tin­nol­li­nen kai­kil­le ais­teil­le. Hyvä ruo­ka, pa­rem­pi mie­li on tut­ki­tus­ti tot­ta ja hyvä ruo­ka hy­väs­sä seu­ras­sa vas­ta te­kee­kin mie­lel­le eet­vart­tia. Ikä­ka­ve­rei­den kans­sa ta­vat­ta­es­sa pi­tää vain so­pia, et­tei vai­vo­ja va­li­te­ta viit­tä tai ai­na­kaan kym­men­tä mi­nuut­tia kau­em­paa. Las­ten­lap­sis­ta sen si­jaan saa pu­hua ra­joi­tuk­set­ta.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 5.12. Yönäyttely ja joulu­ko­ris­te­työpaja

klo 15–23 näyt­te­ly ja klo 15–20 työ­pa­ja Mer­jan gal­le­ri­as­sa (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Mer­ja Ah­to­la.

Ti 5.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

Ti 5.12. Näyttelyopastus Chorus sinensis -näyttelyyn

klo 17.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Järj. Po­rin tai­de­mu­seo ja Eu­ran kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ti 5.12. Koko kylän joulujuhla

klo 18 Vuo­ren­maan seu­ra­ta­los­sa (Vuo­ren­maan­tie 276, Sä­ky­lä). Vuo­ren­maan ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Vuo­ren­maan yh­dis­tyk­set.

Ti 5.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ke 6.12. Valo nousee veden sylistä -valoteos

klo 17–21 Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra). Järj. Ham­min talo.

Ke 6.12. Itsenäi­syys­päivän kulkue

klo 17 läh­tö K-mar­ket Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 6. luuk­ku. Järj. MLL Hin­ner­jo­ki.

Ke 6.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) Ve­te­raa­ni­ki­vi. Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17 ap­tee­kil­la (Pa­ne­li­an­tie 46, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Joulusaippuoiden valmistusta

klo 18–20 Hin­ner­jo­en kir­jas­tos­sa (Rin­no­mä­en­tie 7, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 7. luuk­ku. Järj. hin­ner­jo­ki­lai­set.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 La­pin Kau­ko­lan ky­lä­ta­los­sa (Nar­vin­tie 30, Rau­ma). Järj. Rau­man seu­ra­kun­ta.

To 7.12. Jouluinen yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Han­na-Lee­na Mä­ki­ta­lo lau­lat­taa ja sä­es­tää sekä mu­ka­na myös Ilo & Valo. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut.

Pe 8.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­hal­la (Kirk­ko­sil­lan­tie 15 B, Eu­ra) mak­ka­rang­ril­laus­ta. Järj. SPR Hin­ner­jo­ki.

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

Ti 5.12. Yönäyttely ja joulu­ko­ris­te­työpaja

klo 15–23 näyt­te­ly ja klo 15–20 työ­pa­ja Mer­jan gal­le­ri­as­sa (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Mer­ja Ah­to­la.

Ti 5.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

Ti 5.12. Näyttelyopastus Chorus sinensis -näyttelyyn

klo 17.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Järj. Po­rin tai­de­mu­seo ja Eu­ran kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ti 5.12. Koko kylän joulujuhla

klo 18 Vuo­ren­maan seu­ra­ta­los­sa (Vuo­ren­maan­tie 276, Sä­ky­lä). Vuo­ren­maan ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Vuo­ren­maan yh­dis­tyk­set.

Ti 5.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ke 6.12. Valo nousee veden sylistä -valoteos

klo 17–21 Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra). Järj. Ham­min talo.

Ke 6.12. Itsenäi­syys­päivän kulkue

klo 17 läh­tö K-mar­ket Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 6. luuk­ku. Järj. MLL Hin­ner­jo­ki.

Ke 6.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) Ve­te­raa­ni­ki­vi. Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17 ap­tee­kil­la (Pa­ne­li­an­tie 46, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Joulusaippuoiden valmistusta

klo 18–20 Hin­ner­jo­en kir­jas­tos­sa (Rin­no­mä­en­tie 7, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 7. luuk­ku. Järj. hin­ner­jo­ki­lai­set.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 La­pin Kau­ko­lan ky­lä­ta­los­sa (Nar­vin­tie 30, Rau­ma). Järj. Rau­man seu­ra­kun­ta.

To 7.12. Jouluinen yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Han­na-Lee­na Mä­ki­ta­lo lau­lat­taa ja sä­es­tää sekä mu­ka­na myös Ilo & Valo. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut.

Pe 8.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­hal­la (Kirk­ko­sil­lan­tie 15 B, Eu­ra) mak­ka­rang­ril­laus­ta. Järj. SPR Hin­ner­jo­ki.

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Instagram