11.3.2023 7.03
Uutiset
 
Elli-Mari Ahola

Eeva Kalli ei ole vaihtanut vaaliteemojaan, vaan lähtee jälleen satakuntalaisten perheiden ja työn asialle

Keskustan Eeva Kallille koulutuskysymykset ovat tärkeitä, ja hän peräänkuuluttaa peruskoulujen kuntoon laittamista. Koulun rooli lapsen elämässä ei kuitenkana ole kaikki: – Vanhempien kasvatustehtävää ei voi ulkoistaa, vaan sitä pitää tukea, hän linjaa.

Keskustan Eeva Kallille koulutuskysymykset ovat tärkeitä, ja hän peräänkuuluttaa peruskoulujen kuntoon laittamista. Koulun rooli lapsen elämässä ei kuitenkana ole kaikki: – Vanhempien kasvatustehtävää ei voi ulkoistaa, vaan sitä pitää tukea, hän linjaa.

Elli-Mari Ahola

Eu­ra | Seu­tum­me ai­noa is­tu­va kan­sa­ne­dus­ta­ja Ee­va Kal­li (kesk.) luot­taa jat­ko­kaut­ta ha­kies­saan sa­maan slo­ga­niin kuin vii­mek­si­kin: "Rak­kau­des­ta Sa­ta­kun­taan".

Opis­ke­lu, työ ja po­li­tiik­ka ovat vie­neet eu­ra­lais­ta Ee­va Kal­lia maa­il­mal­le, mut­ta hän ei koe kos­kaan var­si­nai­ses­ti läh­te­neen­sä: hän on usein pa­lan­nut ko­tiin ja ko­ke­nut vah­vaa sa­ta­kun­ta­lai­suut­ta.

Täl­lä het­kel­lä hän elää per­hei­neen kah­den ko­din ar­kea, joka vie koko pop­poo­ta Eu­ran ja Hel­sin­gin vä­liä.

– Työn ja per­heen yh­teen­so­vit­ta­mi­nen on haas­ta­vaa mut­ta mah­dol­lis­ta, en­kä ole ai­noa. Se on elä­män­ta­pa. Pää­a­sia on, et­tei tar­vit­se ol­la eros­sa per­hees­tä, hän sa­noo.

Työs­tä ja per­heis­tä hän pu­huu mie­lel­lään myös po­lii­tik­ko­na, niis­tä ja kou­lu­tuk­ses­ta. Hän on tyy­ty­väi­nen sii­hen, et­tä kes­kus­ta on ol­lut mu­ka­na to­teut­ta­mas­sa per­he­va­paa­uu­dis­tus­ta ja ai­kaan­saa­mas­sa myös Sa­ta­kun­taan uu­sia kor­ke­a­kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­sia.

– Ve­ro­tus­ta ei ole vaa­li­kau­den ai­ka­na ki­ris­tet­ty. Li An­ders­son sa­noi, et­tä ve­ro­po­li­tii­kan te­ke­mi­nen täs­sä hal­li­tuk­ses­sa on ol­lut mah­do­ton­ta. Minä olen sii­tä yl­peä, hän tä­räyt­tää.

Hal­li­tus­kau­den saa­vu­tuk­sik­si hän nos­taa myös inf­rau­u­dis­tuk­set, ku­ten tei­den kun­nos­tuk­set ja eri­tyi­ses­ti it­sel­leen tär­ke­än Rau­man ra­ta­hank­keen sel­vi­tyk­sen ra­hoi­tuk­sen.

Sa­moil­la asi­oil­la hän ai­koo men­nä eteen­päin­kin.

– Ajan pai­kal­li­sia koko maa­kun­nan asi­oi­ta, jot­ka liit­ty­vät edun­val­von­taan, tei­hin, ra­taan, yri­tys­ten edel­ly­tyk­siin, tie­to­lii­ken­neyh­teyk­siin, työ­voi­maan ja kou­lu­tuk­seen.

Rahoitus tarpeen mukaan

Hän pi­tää tär­ke­ä­nä sekä kor­ke­a­kou­lu­tuk­sen et­tä toi­sen as­teen saa­ta­vuut­ta maa­kun­nas­sa, mut­ta ko­ros­taa en­nen kaik­kea pe­rus­kou­lun kun­toon saa­mis­ta.

– Op­pi­mis­tu­los­ten ro­mah­ta­mi­nen on hä­lyt­tä­vää. On teh­tä­vä sel­lai­sia toi­mia, et­tä kou­lui­hin saa­daan työ­rau­ha.

Hän ja­kai­si jat­kos­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le ra­haa yhä vah­vem­min tar­ve­pe­rus­tei­ses­ti, eli sen mu­kaan, kuin­ka kor­kea vä­es­tön ikä ja sai­ras­ta­vuus alu­eel­la on – ei vä­ki­mää­rän mu­kaan.

– Hy­vin­voin­ti­a­lu­een pi­tää sit­ten jär­jes­tää kai­kil­le sa­ta­kun­ta­lai­sil­le oi­kea-ai­kai­set ja am­mat­ti­mai­ses­ti jär­jes­te­tyt pal­ve­lut mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan lä­hel­lä.

Ota kantaa