27.3.2023 13.23
Uutiset
 

Nuorison välikohtaus toi poliisit Säkylän torille

image

Sä­ky­lä | Ala­sa­ta­kun­ta sai uu­tis­vin­kin Sä­ky­län to­ril­la vii­kon­lop­pu­na uhan­nees­ta nuo­ri­so­jouk­ko­jen vä­li­ses­tä tap­pe­lus­ta, jos­sa hu­hut­tiin ol­leen mu­ka­na aseis­tus­ta­kin. Lou­nais-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sen vies­tin­näs­tä ker­ro­taan, et­tä po­lii­sil­la oli to­si­aan per­jan­tai-il­ta­na Sä­ky­län to­ril­la teh­tä­vä, jos­sa hä­tä­kes­kuk­seen oli il­moi­tet­tu nuor­ten vä­li­koh­tauk­ses­ta.

Po­lii­si­par­ti­ot sel­vit­ti­vät ti­lan­net­ta pai­kan pääl­lä, mut­ta ku­kaan pai­kal­la ol­leis­ta ei ker­to­nut jou­tu­neen­sa vä­ki­val­lan koh­teek­si, ei­kä kel­lään ol­lut vam­mo­ja. Ti­lan­tees­sa ei ol­lut asei­ta tai te­rä­a­sei­ta, ei­kä se lo­pul­ta joh­ta­nut ri­ko­sil­moi­tuk­seen.

Ota kantaa