18.3.2023 10.05
Blogi
 
Hanna Setälä

Ihana talvi ja muffinit!

image

Onpa ihanaa, kun ollaan saatu nauttia pitkään jatkuvasta valoisasta lumisesta talvesta! Aurinkoisia pakkaspäiviä on ollut enemmän kuin olisi osannut toivoa. Hetkinen vielä ja ollaan jo huhtikuussa, ja uuden alussa, keväässä.

Tä­nään len­kil­lä ol­les­sa­ni sää oli kyl­lä kau­ka­na niis­tä au­rin­koi­sis­ta pak­kas­päi­vis­tä, jois­ta on saa­tu naut­tia. Koh­ti vas­ta­tuul­ta as­kel­ten lo­tis­tes­sa los­kas­sa mie­tin, et­tä ke­vät oli­si kyl­lä jo enem­män kuin ter­ve­tul­lut. Ko­tiin pääs­ty­ä­ni tai si­sään sel­vit­ty­ä­ni aloin se­la­ta ku­via mei­dän tal­ven ul­koi­luis­ta: ol­laan käy­ty pulk­ka­mä­es­sä, luis­te­le­mas­sa, met­sä­ret­kil­lä, mo­nil­la leik­ki­ken­til­lä (nämä ovat 'au­ki' myös tal­vel­la :) ), ja tie­ten­kin hiih­tä­mäs­sä! Ol­laan saa­tu naut­tia juu­ri niis­tä asi­ois­ta, mitä täl­tä tal­vel­ta toi­vot­tiin.

Mitenhän tuonne kiipeäisi?

Mitenhän tuonne kiipeäisi?

Hanna Setälä

Keinussa kun saa oikein kovat vauhdit tuntuu kuin lentäisi.

Keinussa kun saa oikein kovat vauhdit tuntuu kuin lentäisi.

Hanna Setälä

Eu­ran Möl­jän leik­ki­kent­tä on Py­hä­jär­ven vie­res­sä ole­va laa­ja hiek­ka-alue, mis­tä löy­tyy ka­ru­sel­li, kei­nu­ja, liu­ku­mä­ki, kii­pei­ly­te­li­nei­tä ja eri­lai­sia jou­si­kiik­ku­ja. Tääl­tä pää­see myös hiit­ten­ka­rin luon­to­po­lul­le!

Yhteistuumin saadaan kiikkukeinu liikkeelle.

Yhteistuumin saadaan kiikkukeinu liikkeelle.

Hanna Setälä

Mikäs tämä pyörivä kuppi on?

Mikäs tämä pyörivä kuppi on?

Hanna Setälä

Tässä onkin kiva leikkiä palomiestä!

Tässä onkin kiva leikkiä palomiestä!

Hanna Setälä

Eu­ran Tolp­pa­mä­en leik­ki­kent­tä. Tääl­tä löy­tyy mm. kak­si eri liu­ku­mä­keä, vä­hän haas­ta­vam­pi ja toi­nen hel­pos­ti kii­vet­tä­vä. Leik­ki­ken­tän reu­nal­la ole­vat kuu­set ovat oi­via ma­ja­paik­ko­ja.

Ystävän kanssa saa hämähäkkikeinun helposti liikkeelle.

Ystävän kanssa saa hämähäkkikeinun helposti liikkeelle.

Hanna Setälä

Täällä ylhäällä onkin hyvä tarkkailla ympäristöä!

Täällä ylhäällä onkin hyvä tarkkailla ympäristöä!

Hanna Setälä

Met­sä­po­lun var­rel­ta löy­tyy Kaut­tu­al­la Vir­ka­lan leik­ki­puis­to.

Hanna Setälä

Hanna Setälä

Sieravuoren laduilla hiihtämässä. Mäkilaskut olivat hurjan hienoja!

Sieravuoren laduilla hiihtämässä. Mäkilaskut olivat hurjan hienoja!

Hanna Setälä

Hiih­tä­mis­tä ja luis­te­lua.

Muh­ke­at pork­ka­na­muf­fin­sit

Kuorrute sopii täydellisesti porkkanakakkuun.

Kuorrute sopii täydellisesti porkkanakakkuun.

Hanna Setälä

Ai­ka mo­nen suo­sik­ki­lei­von­nai­siin kuu­luu pork­ka­na­kak­ku. Ei­kä ih­me, on­han tämä yk­sin­ker­tai­ses­ti pa­ras­ta! Niin me­he­vää, kos­te­aa ja her­kul­lis­ta, jon­ka vie­lä kruu­naa ma­kea kuor­ru­te. Myös yk­si omis­ta lemp­pa­reis­ta! Iha­na lei­von­nai­nen, joka on par­haim­mil­laan pa­rin päi­vän ku­lut­tua val­mis­ta­mi­ses­ta, jos vain malt­taa sin­ne as­ti odot­taa.

Tätä olen lei­po­nut use­as­ti juh­liin pel­lil­li­sen, mut­ta täl­lä ker­taa ha­lu­sin ko­keil­la, mi­ten tämä herk­ku toi­mii muf­fins­sin muo­dos­sa. Ja toi­mii­han se! Nap­paa maa­il­man pa­ras muf­fi­ni­oh­je tal­teen ja lei­vo vaik­ka pää­si­äi­sek­si. <3

Ohje soveltuu myös piirakka- ja kakkuversioon.

Ohje soveltuu myös piirakka- ja kakkuversioon.

Hanna Setälä

3 ka­na­mu­naa

3 dl so­ke­ria

200 g su­la­tet­tua voi­ta (on­nis­tuu var­maan 100 g:lla, mut­ta it­se lai­toin 200 g)

4 dl veh­nä­jau­ho­ja

2 tl lei­vin­jau­het­ta

2 tl soo­daa

2 tl va­nil­ja­so­ke­ria

3 tl ka­ne­lia

n. 4 dl hie­noa pork­ka­na­raas­tet­ta (4–5 isoa pork­ka­naa)

Kuor­ru­tus:

200 g maus­ta­ma­ton­ta tuo­re­juus­toa

50 g huo­neen­läm­pöis­tä voi­ta

225 g to­mu­so­ke­ria

Oman maun mu­kaan ko­ris­te­lu, esim. man­te­li­rou­het­ta!

Oh­je (iso­ja n.15 kpl):

Lai­ta uu­ni 200 as­tee­seen. Su­la­ta voi pie­nis­sä eris­sä mik­ros­sa. Vat­kaa mu­nat ja so­ke­ri kuoh­ke­ak­si vaah­dok­si. Se­koi­ta kes­ke­nään kui­vat ai­neet. Li­sää tai­ki­naan vuo­ro­tel­len voi­su­lan kans­sa. Li­sää vii­mei­sek­si pork­ka­na­raas­te. Lai­ta muf­fi­ni­vuo­at muf­fi­ni­pel­lil­le ja kaa­da tai­ki­na vuo­kiin vä­hän yli puo­lil­leen. Vink­ki! Voit teh­dä myös pii­ra­kan kaa­ta­mal­la tai­ki­nan pel­lil­le :) Pais­ta uu­nis­sa n.15–20 mi­nuut­tia.

Vat­kaa kuor­ru­tuk­sen ai­neet kes­ke­nään ja kuor­ru­ta muf­fi­nit/pii­rak­ka vas­ta kun ovat jääh­ty­neet. Ko­ris­te­le. Lai­ta jää­kaap­piin mie­lel­lään yön ylit­se. Nämä her­kut ovat par­haim­mil­laan pa­rin päi­vän ku­lut­tua. Säi­ly­tä kyl­mäs­sä.

Värikkäät koristelut piristävät leivoksen.

Värikkäät koristelut piristävät leivoksen.

Hanna Setälä

Va­loi­saa pää­si­äi­sen ja ke­vään odo­tus­ta!

Hanna Setälä

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 30.3. Seniorikuukauden päätöstapahtuma

klo 9–11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Hen­na-Riik­ka Sep­pä­lä ker­too ikään­ty­nei­den pal­ve­luis­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la, van­hus­neu­vos­ton toi­min­nan esit­te­lyä. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

Pe 31.3. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Sa­tu­ja ja as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Su 2.4. Hinnerjoen Nuorisoseuran 120-vuotisjuhlat

klo 13–15 Hin­ner­jo­en nuo­ri­so­seu­ran­ta­los­sa (Rin­no­mä­en­tie 16, Eu­ra). Synt­tä­ri­kah­vi­tus ja his­to­ri­a­näyt­te­ly. Va­paa pää­sy. Järj. Hin­ner­jo­en Nuo­ri­so­seu­ra ry.

Su 2.4. Italialainen kahvikonsertti

klo 14 La­pin pal­loi­lu­hal­lis­sa (Kirk­ko­tie 6, Rau­ma). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta esit­tää mu­siik­kia 1950–60-lu­vuil­ta tä­hän päi­vään. So­lis­tei­na Jus­si Lam­me­la ja Pi­rit­ta Ven­ho. Mak­sul­li­nen. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 2.4. Lastenkonsertti

klo 15 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Kie­li­nup­pu-kon­ser­tis­sa lau­le­taan, lei­ki­tään ja opi­taan yh­des­sä. Va­paa pää­sy. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 2.4. Piafia näyttämöllä

klo 17 Tuis­ku­lan Seu­ra­ta­los­sa (Il­miin­tie 34, Sä­ky­lä). Su­san­na Haa­vis­ton kä­si­kir­joit­ta­mas­sa Piaf – pak­ko saa­da lau­laa! -esi­tyk­ses­sä käy­dään di­a­lo­gia Edith Pi­a­fin kans­sa lau­la­mi­sen pa­kos­ta, ää­nes­tä ja hy­väk­syn­nän et­si­mi­ses­tä. Mak­sul­li­nen. Järj. Tuis­ku­lan seu­ra­ta­lo ry.

Ti 4.4. Kirjaston koukut

klo 18.00–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Instagram

Menovinkit

To 30.3. Seniorikuukauden päätöstapahtuma

klo 9–11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Hen­na-Riik­ka Sep­pä­lä ker­too ikään­ty­nei­den pal­ve­luis­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la, van­hus­neu­vos­ton toi­min­nan esit­te­lyä. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

Pe 31.3. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Sa­tu­ja ja as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Su 2.4. Hinnerjoen Nuorisoseuran 120-vuotisjuhlat

klo 13–15 Hin­ner­jo­en nuo­ri­so­seu­ran­ta­los­sa (Rin­no­mä­en­tie 16, Eu­ra). Synt­tä­ri­kah­vi­tus ja his­to­ri­a­näyt­te­ly. Va­paa pää­sy. Järj. Hin­ner­jo­en Nuo­ri­so­seu­ra ry.

Su 2.4. Italialainen kahvikonsertti

klo 14 La­pin pal­loi­lu­hal­lis­sa (Kirk­ko­tie 6, Rau­ma). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta esit­tää mu­siik­kia 1950–60-lu­vuil­ta tä­hän päi­vään. So­lis­tei­na Jus­si Lam­me­la ja Pi­rit­ta Ven­ho. Mak­sul­li­nen. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 2.4. Lastenkonsertti

klo 15 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Kie­li­nup­pu-kon­ser­tis­sa lau­le­taan, lei­ki­tään ja opi­taan yh­des­sä. Va­paa pää­sy. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 2.4. Piafia näyttämöllä

klo 17 Tuis­ku­lan Seu­ra­ta­los­sa (Il­miin­tie 34, Sä­ky­lä). Su­san­na Haa­vis­ton kä­si­kir­joit­ta­mas­sa Piaf – pak­ko saa­da lau­laa! -esi­tyk­ses­sä käy­dään di­a­lo­gia Edith Pi­a­fin kans­sa lau­la­mi­sen pa­kos­ta, ää­nes­tä ja hy­väk­syn­nän et­si­mi­ses­tä. Mak­sul­li­nen. Järj. Tuis­ku­lan seu­ra­ta­lo ry.

Ti 4.4. Kirjaston koukut

klo 18.00–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Instagram