Blogi
Katri
 
Mäenpää
Olen Katri Mäenpää, kolmilapsisen perheen äiti Ulvilasta. Koen kuitenkin olevani osittain myös säkyläläinen, koska meillä on mökki Vahoniemessä. Mökki on aina ollut minulle tärkeä paikka, sen vuoksi se päätyi myös blogini aihepiiriksi. Olen viettänyt mökillä ja sen vieressä sijainneessa mummulassa kaikki lapsuuteni kesät. Olen polskinut Pyhäjärvessä järvisyyhystä välittämättä. Ja nyt omat lapset jatkavat polskimista. Meidän mökillä saunan veranta on toiminnan keskipiste, siksi se on myös blogini nimessä.
7.7.2018 8.00

Sanomisia saunan verannalta: Elämyksiä luonnosta

En ole ehtinyt mökkeilemään juhannuksen jälkeen, koska olimme Pitkis-leirillä Kokemäellä. Juhannuksena tuli kuitenkin kuvailtua maisemia ja erityisesti niittykukkia.

Tänä ju­han­nuk­se­na oli kyl­mä. Var­sin­kin ju­han­nu­saat­to­na pu­hal­si sel­lai­nen pu­hu­ri, et­tä mie­het ri­pus­ti­vat pres­sut gril­li­ka­tok­sen ym­pä­ril­le tuu­li­suo­jak­si. Vii­kon­lo­pun ai­ka­na tuu­li kui­ten­kin tyyn­tyi ja sää läm­pe­ni hie­man. Tar­ke­nim­me lenk­keil­lä ran­nal­la ja lä­hiym­pä­ris­tös­sä.

Vaik­ka ju­han­nus­tai­at jäi­vät tänä vuon­na te­ke­mät­tä, muis­tin, mi­ten olem­me usei­na vuo­si­na mök­ki­tien pien­ta­reel­ta ke­rän­neet kuk­ka­sia ve­ran­nan pöy­däl­le. Yh­te­nä ke­sä­nä, kun olin noin 10-vuo­ti­as, ke­rä­sim­me äi­ti­ni kans­sa suu­ret kim­put kuk­kia tien vie­rus­tal­ta. Kim­put oli­vat iha­nan vä­rik­käi­tä ja lai­toim­me ne mö­kil­lä mal­jak­koon. Myö­hem­min olo ei kui­ten­kaan ol­lut yh­tä iha­na, kos­ka he­rä­sin kes­kel­lä yö­tä sii­hen, et­tä kurk­kuu­ni sat­tui. He­rä­tin äi­din­kin, sil­lä mi­nul­le oli kas­va­nut ka­nan­mu­nan ko­koi­nen pat­ti kau­laan.

Aa­mul­la me­nim­me näyt­tä­mään pat­tia Sä­ky­län ter­veys­kes­kuk­seen. Saim­me jo­ta­kin lää­ket­tä ja seu­raa­va­na päi­vä­nä pat­ti oli ka­don­nut. En muis­ta, joh­tui­ko pat­ti al­ler­gi­ses­ta re­ak­ti­os­ta vai joi­den­kin niit­ty­kuk­kien myr­kyl­li­syy­des­tä, mut­ta tä­män jäl­keen olen muis­ta­nut pes­tä kä­det huo­lel­li­ses­ti kuk­kien ke­rää­mi­sen jäl­keen. Ja ku­kat ovat pää­ty­neet ai­na mal­jak­koon, ei­vät tyy­nyn al­le.

Luonto liikuttaa

Olim­me en­sim­mäis­tä ker­taa El­me­rin kans­sa vii­me vii­kol­la Pit­kik­sel­lä per­he­lei­ril­lä. Lei­rin tee­ma­na oli luon­to lii­kut­taa. Lei­rin teh­tä­vät oli­vat niin haus­ko­ja ja El­me­ri tyk­kä­si niis­tä ko­vas­ti, et­tä ajat­te­lin hyö­dyn­tää nii­tä myö­hem­min myös mö­kin lä­hi­luon­nos­sa.

Eri­tyi­sen haus­ka oli luon­to­pol­ku, jon­ka var­rel­la oli eri­lai­sia pie­nil­le lap­sil­le so­pi­via teh­tä­viä. Teh­tä­vis­sä sai käyt­tää mo­nia ais­te­ja.

Vä­lil­lä olim­me le­pa­koi­ta. Niil­lä on eri­tyi­sen tark­ka kuu­lo. Niin­pä sei­soim­me kes­kel­lä met­sää ai­van liik­ku­mat­ta ja kuun­te­lim­me, mil­lai­sia ää­niä kuu­lui. Olim­me ai­van hil­jaa, vaik­ka hyt­ty­set ini­si­vät kor­vis­sa. Mut­ta kuu­lim­me pal­jon mui­ta­kin ää­niä: lin­tu­jen lau­lua, tuu­len su­hi­naa, ok­sien ra­sah­te­lua…

Toi­sel­la ras­til­la olim­me kot­ta­rai­sia ja teim­me kä­sis­täm­me kii­ka­rit. Kat­se­lim­me met­sää kii­ka­rien läpi ja ero­tim­me yk­si­tyis­koh­tia ai­van eri ta­val­la kuin ta­val­li­ses­ti kat­se­le­mal­la. Yh­del­lä ras­til­la olim­me ket­tu­ja ja käy­tim­me tark­kaa ha­ju­ais­tia. Hais­te­lim­me eri­lai­sia kuk­kia, pui­ta, leh­tiä, neu­la­sia, sam­mal­ta ja jopa ki­viä.

Eri­tyi­sen haus­ka El­me­rin mie­les­tä oli teh­tä­vä, jos­sa lei­kim­me pöl­lö­jä. Lap­si oli pöl­lö ja meni puun taak­se hu­hui­le­maan. Ai­kui­nen oli kai­ku, joka vas­ta­si pöl­lön hu­hui­luun. Vaih­doim­me myös roo­le­ja, jol­loin lei­kis­tä tuli erään­lai­nen pii­lo­leik­ki. Hu­huu, hu­huu.

Luon­nos­sa liik­ku­mi­nen on lap­sil­le hy­vää ja mie­le­käs­tä lii­kun­taa. Lap­set pää­se­vät kii­pei­le­mään ki­vil­le ja pui­hin. He hyp­pi­vät, pomp­pi­vat, juok­se­vat ja tut­ki­vat asi­oi­ta. Ai­kui­sil­le­kin luon­nos­sa liik­ku­mi­nen on tär­ke­ää. Luon­to rau­hoit­taa, työ­a­si­at ja ar­jen as­ka­reet unoh­tu­vat vä­häk­si ai­kaa. Met­sä­ret­ket tu­le­vat var­mas­ti kuu­lu­maan vie­lä tä­män ke­sä­lo­man oh­jel­maan.

Näköislehti

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram