26.10.2023 4.24
Blogi
 
Sanna Nylander

Tarinoita Aitan takaa: Muistatko lapsuutesi kesät?

Luin viime vuonna niin monta muistojani aktivoivaa kirjaa, etten ole toipunut lukukuntoon.

Luin viime vuonna niin monta muistojani aktivoivaa kirjaa, etten ole toipunut lukukuntoon.

Sanna Nylanderin kotialbumi

image

Viime vuonna Jokivarren Aitassa näyttelyään pitänyt Taina Kuittinen kysyi ”Muistatko lapsuutesi kesät?” Aloin maistella tuota näyttelyotsikkoa suussani ja huomasin ajautuvani jonnekin todella syvälle lapsuuteni muistoihin.

Kun olin lap­si, mi­nut lä­he­tet­tiin joka ke­sä­kuuk­si ven­to­vie­rai­siin per­hei­siin, Pe­las­ta­kaa lap­set ry:n ke­sä­ko­tei­hin maal­le. Ol­les­sa­ni 8–12-vuo­ti­as vie­tin ke­sä­kuut eri per­heis­sä Sa­vos­sa. Tu­tuk­si tu­li­vat myös näi­den per­hei­den su­ku­lai­set ti­loi­neen, ta­loi­neen ja ta­poi­neen. Tänä ke­sä­nä vie­rai­lin kah­des­sa lap­suu­te­ni ke­sä­ko­dis­sa. Mat­kal­ta pa­la­sin ko­tiin huo­mat­ta­vas­ti ehe­äm­pä­nä.

Ensimmäisestä kesäkodista en olisi malttanut lähteä kotiin ollenkaan.

Ensimmäisestä kesäkodista en olisi malttanut lähteä kotiin ollenkaan.

Sanna Nylanderin kotialbumi

Ke­sä­ko­deis­ta mi­nul­la on ol­lut sekä hy­viä et­tä huo­no­ja muis­to­ja. Huo­not muis­tot ovat nii­tä, kun ai­kui­set ei­vät mi­nua jol­lain ta­val­la ole ym­mär­tä­neet – kun olen ko­ke­nut yk­si­näi­syyt­tä tai tur­vat­to­muut­ta. Eläin­pel­ko oli muu­reis­ta suu­rin kes­ki­näi­sen ym­mär­ryk­sem­me vä­lil­lä. Erääs­sä ko­dis­sa elin huo­nee­ni van­ki­na. En us­kal­ta­nut pois­tua yk­sin huo­nees­ta­ni edes vie­rei­seen ves­saan tar­peil­le­ni, vaik­ka sain kuul­la, et­tei ta­lon koi­ra ”tee mi­tään”.

So­peu­tu­mis­ta­ni paik­koi­hin hel­pot­ti tu­tun oloi­nen itäi­sen Suo­men mur­re, sil­lä oli­han kar­ja­lais­mum­mo­ni mur­re lap­suu­te­ni tun­ne­kie­li. Ja kyl mie il­ta­sil mum­moo ain kai­pa­sin­kii. Mie­les­tä­ni oli­sin voi­nut viet­tää ke­sä­lo­ma­ni mum­mon luo­na, en­kä kau­ka­na ko­tool­ta.

Maatilalomalla ystävän perheen mukana 1980-luvulla.

Maatilalomalla ystävän perheen mukana 1980-luvulla.

Sanna Nylanderin kotialbumi

Il­man muu­ta ha­lu­sin elää mui­den ta­voin, ra­joit­teit­ta. Yri­tin. Na­ve­tat oli­vat ihan ki­vo­ja leik­ki­paik­ko­ja ja osal­lis­tuin mie­lel­lä­ni leh­mien lai­tu­mel­ta ha­ke­mi­seen. Lap­suu­den ke­si­nä hei­nä­pel­lot, mai­to­keit­ti­öt ja AIV-tor­nit tu­li­vat tu­tuik­si. Ti­lo­jen töi­hin piti kun­kin osal­lis­tua ky­ky­jen­sä mu­kaan.

Kaipaamani tuoksut lapsuudesta löytyi Seikkulan maatilalta Kauklaisista elokuussa 2022.

Kaipaamani tuoksut lapsuudesta löytyi Seikkulan maatilalta Kauklaisista elokuussa 2022.

Sanna Nylanderin kotialbumi

Up­pou­duin vii­me vuon­na to­del­la sy­väl­le lap­suus­muis­toi­hi­ni. Näin jäl­ki­kä­teen tar­kas­tel­tu­na, val­ta­o­sa vii­me vuon­na lu­ke­mis­ta­ni kir­jois­ta­kin tun­tui nou­dat­te­le­van pois­sa ko­toa tai vä­hin­tään­kin pois­sa to­lal­ta -kaa­vaa. Täl­lai­sia kir­jo­ja oli­vat muun mu­as­sa Hu­vi­tuk­sen kar­ta­non ty­töt ja väi­tös­kir­ja evak­ko­jen ja hei­dän jäl­ke­läis­ten­sä elä­män va­lois­ta ja var­jois­ta.

Hämmentävä lukupaketti 1990-luvulta – lapsuuden loppu?

Hämmentävä lukupaketti 1990-luvulta – lapsuuden loppu?

Sanna Nylanderin kotialbumi

Luin myös, it­se asi­as­sa pap­pa­ni ikäi­sen ja hä­nen ko­ti­ky­läs­tään ole­van nai­sen elä­mäs­tä La­pin­lah­den ja Sei­lin mie­li­sai­raa­lois­sa. Luin nais­van­ki­lan­joh­ta­jan sekä mie­li­sai­raa­lan yli­lää­kä­rin muis­tel­mat. Kä­vin tank­kaa­mas­sa Mik­ke­lin maa­kun­ta-ar­kis­tos­sa yli sa­ta­vuo­ti­sia La­pin­lah­den mie­li­sai­raa­lan po­ti­las­päi­vä­kir­jo­ja, ja ti­la­sin mi­nua kos­ke­vat ter­vey­den­huol­lon kir­jauk­set vau­vas­ta vii­teen­tois­ta ikä­vuo­teen saak­ka.

Hämmentävä lukupaketti 1990-luvulta – lapsuuden loppu?

Hämmentävä lukupaketti 1990-luvulta – lapsuuden loppu?

Sanna Nylanderin kotialbumi

Mel­ko pian Muis­tat­ko lap­suu­te­si ke­sät? -näyt­te­lyn pää­tyt­tyä olin saa­nut kä­sii­ni An­ne-Maa­rit Koi­vu­nie­men kir­jan Poi­san­net­tu. Kir­jas­sa oli niin pal­jon yh­ty­mä­koh­tia oman lap­suu­te­ni tun­ne­ti­loi­hin, et­ten pääs­syt kir­jas­sa al­kua pi­dem­mäl­le, kun jou­duin jo it­ke­mään en­sim­mäi­set isot it­kut ihan ää­neen pois.

Mi­nul­le tuli pa­kot­ta­va tar­ve saa­da kuul­la lap­suu­te­ni ai­kui­sia mah­dol­li­sim­man laa­jal­la skaa­lal­la. Otin pu­he­lu­ja, kä­vin ky­läs­sä mi­nut lap­se­na tun­te­neil­la ai­kui­sil­la ja haas­tat­te­lin. Kuin lääk­keek­si, lii­tin lap­suus­muis­to­ni osak­si yli­su­ku­pol­vi­sia ket­ju­ja sekä su­ku­pol­vi­ko­ke­muk­sia.

Kun sit­ten ker­ran vii­me syk­sy­nä näin to­den­tun­tui­sen, mut­ta ris­ti­rii­tai­sen läm­min­sä­vyi­sen unen erääs­tä ke­sä­ko­dis­ta, soi­tin jäl­leen yh­den pu­he­lun. Hen­ki­lö lan­gan pääs­sä vah­vis­ti une­ni muis­tot, jopa huo­nei­den vä­ri­maa­il­mat, jot­ka vain ali­ta­jun­ta­ni oli muis­ta­nut. So­vim­me vie­rai­lun seu­raa­val­le ke­säl­le. Vie­rai­lu oli ää­rim­mäi­sen tär­keä osa ko­ko­nai­suut­ta, jos­sa muis­te­lin lap­suut­ta­ni osin toi­sin.

Menomatkalla lapsuuden kesiin kiipesin Kummakiven syliin, Ruokolahti 2023.

Menomatkalla lapsuuden kesiin kiipesin Kummakiven syliin, Ruokolahti 2023.

Sanna Nylanderin kotialbumi

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 29.2. Piispantarkastus: yhteis­vas­tuu­tempaus

klo 9.30–10.30 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie 5, Sä­ky­lä). Mu­siik­kia ja kes­kus­te­lua. Pai­kal­la piis­pa Mari Lep­pä­nen, seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä ja kun­nan­joh­ta­ja. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

To 29.2. Piispantarkastus: Mitä kuuluu kotiin ja kouluun?

klo 15 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä). Kes­kus­te­lua kou­lu­ar­jen on­gel­mis­ta ja opet­ta­jien­kin jak­sa­mi­ses­ta pai­kal­lis­ten opet­ta­jien ja kas­vat­ta­jien sekä piis­pa Mari Lep­pä­sen kes­ken. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.3. Satutuokio

klo 10–10.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Muu­ta­ma satu sekä muu­ta puu­haa. Al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.3. Kuntosali tutuksi seniori-ikäisille -lyhytkurssi

klo 12.45–13.45 Eu­ran ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33, Eu­ra). Mona Kos­ki oh­jaa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran ur­hei­lu­ta­lo.

Pe 1.3. Avoin nuokkari

klo 16–18 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le ja klo 18–19.30 13–18-vuo­ti­ail­le. Oh­jel­mas­sa pa­ko­huo­ne­pe­li. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ma 4.3. Seniori-ikäisten kahvila

klo 14–16 Kaut­tu­an ky­lä­ta­lol­la (Kir­ja­ku­ja, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mu­siik­kia, yh­teis­lau­lua ja mu­siik­ki­tie­to­vi­sa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Ma 4.3. Lautapeli-ilta

klo 17–20 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ant­ti Erk­ki­lä ve­tää tu­tus­tu­mis­ta lau­ta­pe­lei­hin lai­das­ta lai­taan. Suun­nat­tu yli 12-vuo­ti­ail­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 5.3. Tutustuminen Kiukaisten ikäihmisten kuntosaliryhmään

klo 10–11 Kiu­kais­ten kun­to­sa­lil­la (Opin­tie 2, Eu­ra). Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Potkukelkkailua

klo 13–16 Pis­pan laa­vul­ta (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1042, Sä­ky­lä) Köy­li­ön­jär­ven jääl­le. Myös mak­ka­ran­pais­toa ja kah­vit­te­lua. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jä­rejs­töt.

Ti 5.3. Seniori-iltapäivä nuorisotalolla

klo 16–18 Kaut­tu­an Nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Bin­goa. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­val­tuus­to ja nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Ää­ni­kir­jo­ja, mu­siik­kia, kä­den­tai­to­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun ny­ky­mar­tat.

Instagram

Menovinkit

To 29.2. Piispantarkastus: yhteis­vas­tuu­tempaus

klo 9.30–10.30 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie 5, Sä­ky­lä). Mu­siik­kia ja kes­kus­te­lua. Pai­kal­la piis­pa Mari Lep­pä­nen, seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä ja kun­nan­joh­ta­ja. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

To 29.2. Piispantarkastus: Mitä kuuluu kotiin ja kouluun?

klo 15 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä). Kes­kus­te­lua kou­lu­ar­jen on­gel­mis­ta ja opet­ta­jien­kin jak­sa­mi­ses­ta pai­kal­lis­ten opet­ta­jien ja kas­vat­ta­jien sekä piis­pa Mari Lep­pä­sen kes­ken. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.3. Satutuokio

klo 10–10.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Muu­ta­ma satu sekä muu­ta puu­haa. Al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.3. Kuntosali tutuksi seniori-ikäisille -lyhytkurssi

klo 12.45–13.45 Eu­ran ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33, Eu­ra). Mona Kos­ki oh­jaa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran ur­hei­lu­ta­lo.

Pe 1.3. Avoin nuokkari

klo 16–18 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le ja klo 18–19.30 13–18-vuo­ti­ail­le. Oh­jel­mas­sa pa­ko­huo­ne­pe­li. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ma 4.3. Seniori-ikäisten kahvila

klo 14–16 Kaut­tu­an ky­lä­ta­lol­la (Kir­ja­ku­ja, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mu­siik­kia, yh­teis­lau­lua ja mu­siik­ki­tie­to­vi­sa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Ma 4.3. Lautapeli-ilta

klo 17–20 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ant­ti Erk­ki­lä ve­tää tu­tus­tu­mis­ta lau­ta­pe­lei­hin lai­das­ta lai­taan. Suun­nat­tu yli 12-vuo­ti­ail­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 5.3. Tutustuminen Kiukaisten ikäihmisten kuntosaliryhmään

klo 10–11 Kiu­kais­ten kun­to­sa­lil­la (Opin­tie 2, Eu­ra). Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Potkukelkkailua

klo 13–16 Pis­pan laa­vul­ta (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1042, Sä­ky­lä) Köy­li­ön­jär­ven jääl­le. Myös mak­ka­ran­pais­toa ja kah­vit­te­lua. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jä­rejs­töt.

Ti 5.3. Seniori-iltapäivä nuorisotalolla

klo 16–18 Kaut­tu­an Nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Bin­goa. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­val­tuus­to ja nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Ää­ni­kir­jo­ja, mu­siik­kia, kä­den­tai­to­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun ny­ky­mar­tat.

Instagram