21.10.2020 18.55
Ihmiset
 

Uusi blogisti Ilona Häsänen on Turusta Yläneelle muuttanut citymaalainen

Ilona Häsäsen Kädet saveen -blogi kertoo sekä opiskeluista ja työstä keramiikan parissa että kodiksi ostetun maatilan remontista.

Ilona Häsäsen Kädet saveen -blogi kertoo sekä opiskeluista ja työstä keramiikan parissa että kodiksi ostetun maatilan remontista.

Katariina Mäkilä

image

Pöytyä, Yläne | Nimeni on Ilona Häsänen ja muutamalla sanalla kuvailtuna olen seikkai­lun­ha­luinen, ennakkoluuloton innostuja ja kokeilija, citymaalainen ja luovuutensa löytänyt yrittäjä.

Mikä on blo­gi­si nimi ja mis­tä nimi tu­lee?

Blo­gi­ni nimi on Kä­det sa­veen. Nimi ker­too kir­jai­mel­li­ses­ti sekä opis­ke­luis­ta­ni ja työs­tä­ni ke­ra­mii­kan pa­ris­sa et­tä maa­ti­lal­li­ses­ta re­mont­tia, joka ko­to­na tuo­ree­na maa­ti­lan omis­ta­ja­na mi­nua ja puo­li­so­a­ni odot­taa. Nimi ker­too myös roh­ke­as­ta asen­tees­ta ja ko­kei­lun­ha­lus­ta.

Mis­tä ai­hees­ta kir­joi­tat ja mik­si?

Tu­len kir­joit­ta­maan blo­giin maal­le­muu­tos­ta ja van­han maa­ti­lan re­mon­toin­nis­ta, sil­lä muu­tim­me al­le puo­li vuot­ta sit­ten Tu­rus­ta Ylä­neel­le. Li­säk­si ha­lu­an am­men­taa ai­hei­ta kä­si­työ­maa­il­mas­ta ja ker­toa muun mu­as­sa ke­ra­mii­kas­ta ja mak­ra­mee­sol­mei­lus­ta.

Mitä ha­lu­at blo­gil­la­si ker­toa lu­ki­joil­le ja mil­lai­sia aja­tuk­sia heis­sä he­rät­tää?

Vuo­den si­sään olen teh­nyt elä­mäs­sä­ni pal­jon suu­ria muu­tok­sia, sil­lä muu­tin maal­le, ryh­dyin yrit­tä­jäk­si ja aloi­tin ke­ra­miik­ka­kou­lun Fors­sas­sa. Ha­lu­an ja­kaa ko­ke­muk­si­a­ni ja kan­nus­taa mui­ta­kin ko­kei­le­maan uu­sia asi­oi­ta ja ot­ta­maan as­ke­lei­ta roh­ke­as­ti koh­ti oman­nä­köis­tä elä­mää.

Mitä muu­ta elä­mää­si kuu­luu kuin blogi ja sen ai­he?

Blogi kat­taa hy­vin ny­kyi­sen elä­män­vai­hee­ni, mut­ta näi­den ai­hei­den li­säk­si lä­hel­lä sy­dän­tä­ni on mm. kan­sain­vä­li­syys, kos­ka vie­tin vaih­to-op­pi­las vuo­den Cos­ta Ri­cas­sa lu­ki­os­sa, ja pi­dän ys­tä­vii­ni siel­lä edel­leen yh­teyt­tä ja olen käy­nyt siel­lä mo­nes­ti vuo­den jäl­keen­kin.

Val­mis­tuin Tu­run kaup­pa­kor­ke­a­kou­lus­ta mais­te­rik­si, ja kan­sain­vä­li­syys nä­kyi myös sii­nä tut­kin­nos­sa, sil­lä eh­din käy­dä vaih­dos­sa Mek­si­kos­sa ja In­do­ne­si­as­sa. Olen myös suo­rit­ta­nut me­dia-alan am­mat­ti­tut­kin­non, kos­ka graa­fi­nen suun­nit­te­lu ja kir­joit­ta­mi­nen ovat myös mie­len­kiin­non­koh­tei­ta­ni. Li­säk­si har­ras­tan maa­jouk­ku­e­ta­sol­la maa­il­man ai­nut­ta kol­miu­lot­teis­ta pal­lo­pe­liä eli up­po­pal­loa. Tai eh­kä nä­mä­kin ai­heet ni­vou­tu­vat joi­hin­kin blo­gi­teks­tei­hin, jo­ten luul­ta­vas­ti blo­gis­ta voit­te lu­kea mi­nua kuin avoin­ta kir­jaa.

Ota kantaa