Kolumnit
Elisa
 
Niittymaa
Säkylän seudun lukion eläköitynyt äidinkielenopettaja Yläneeltä
16.8.2022 7.10

2100 merkkiä nuoren elämästä

Nuo­ren sil­min -pals­ta on ol­lut mo­nel­le lu­ki­o­lai­sel­le en­sim­mäi­nen jul­ki­nen teks­ti, ja sik­si ei ole sa­man­te­ke­vää, mitä ja mi­ten kir­joit­taa. Vä­lil­lä seu­raa­vas­sa leh­des­sä on ol­lut pa­lau­te­teks­ta­ri ko­lum­niin liit­ty­en. Se ker­too, et­tä teks­ti on lu­et­tu ja se on kos­ket­ta­nut.

Ko­lum­nin kir­joit­ta­mi­nen ete­nee tie­tyn kaa­van mu­kaan: ide­oin­ti, ha­ja­nai­set muis­tiin­pa­not, en­sim­mäi­nen ver­sio, teks­tin tuu­naa­mi­nen ja vii­meis­te­ly. Ai­heen kek­si­mi­nen on usein vai­kein­ta. On kir­joi­tet­tu il­mas­ton­muu­tok­ses­ta, lii­kun­nan mer­ki­tyk­ses­tä, mus­ti­kan­poi­min­nas­ta, vuo­de­nai­ko­jen kau­neu­des­ta, kir­jois­ta, lu­ki­o­lais­ten stres­sis­tä, nuo­ria kiin­nos­ta­vis­ta asi­ois­ta. Jos­kus lu­ki­o­lai­nen on kek­si­nyt it­se ai­heen, vä­lil­lä sitä on mie­tit­ty yh­des­sä. Jos­kus teks­ti on sol­ju­nut kuin it­ses­tään, jos­kus jo­kai­nen rivi on tuot­ta­nut tus­kaa. Yh­des­sä on mie­tit­ty ot­sik­koa. Kir­joit­ta­mi­nen on oman pään­si­säi­sen kaa­ok­sen jär­jes­tä­mis­tä. Mil­tei jo­kai­nen ko­lum­ni on kul­ke­nut sil­mie­ni edit­se en­nen kuin se on läh­te­nyt leh­teen.

Teh­tä­vä­ni on ol­lut tu­kea, kan­nus­taa, kom­men­toi­da, muis­tut­taa re­to­ri­sis­ta kei­nois­ta ja jos­kus lait­taa pilk­ku pai­kal­leen. Kaik­ki miet­teet pi­tää saa­da mah­tu­maan 2100 merk­kiin.

Sä­ky­län seu­dun lu­ki­o­lais­ten teks­te­jä on jul­kais­tu Ala­sa­ta­kun­nas­sa yli kym­me­nen vuot­ta, yk­si kuu­kau­des­sa, kak­si­tois­ta vuo­des­sa, kaik­ki­aan pit­käl­ti yli sata. Pai­kal­lis­leh­ti on tar­jon­nut oi­van ka­na­van nuo­ril­le il­mais­ta aja­tuk­si­aan ja mak­sa­nut sii­tä vie­lä pie­nen palk­ki­on. Pals­ta on ol­lut hie­noa har­joi­tus­ta yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin: mää­rä­mit­taan kir­joit­ta­mi­nen, ta­ka­ra­jois­ta huo­leh­ti­mi­nen ja hyvä kie­li kuu­lu­vat ny­ky­lu­ki­o­lai­sen pe­rus­tai­toi­hin.

Moni ko­lum­nis­ti on pää­ty­nyt kir­joit­ta­vaan am­mat­tiin, ku­ten kus­tan­nu­sa­lal­le, tie­dot­ta­jak­si tai toi­mit­ta­jak­si, äi­din­kie­le­no­pet­ta­jak­si­kin.

Elä­mä on hel­pom­paa, kun osaa kir­joit­taa.

Nyt on kii­tos­ten het­ki. Kii­tän pal­kit­tua pai­kal­lis­leh­ti Ala­sa­ta­kun­taa vuo­sien yh­teis­työs­tä. Kii­tän en­ti­siä op­pi­lai­ta ja kol­le­go­ja ku­kis­ta, lah­jois­ta, ru­nois­ta, säh­kö­pos­teis­ta, kau­niis­ta vies­teis­tä, joi­ta olen vas­taa­not­ta­nut eri ka­na­vien kaut­ta jää­des­sä­ni pois työs­tä.

Teen ku­ten Raa­ma­tun Ma­ria: pai­nan sa­nat si­ne­tik­si sy­dä­mel­le­ni.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram