Kolumnit
Tiina
 
Nuortimo
Päälle nelikymppinen paluumuuttaja, äiti ja yrittäjä Yläneeltä
11.8.2022 7.25

On taas se vuodenaika

Mo­nia tun­tuu är­syt­tä­vän lii­an ai­kai­sin ää­neen lau­sut­tu s-sana, siis syk­sy. Vie­lä on kuu­lem­ma ke­sää jäl­jel­lä! No on toki, ja nau­ti­taan nyt lop­pu­ke­sän su­loi­sen läm­pi­mis­tä päi­vis­tä. Ker­ron kui­ten­kin pa­ril­la sa­nal­la erääs­tä ih­mis­ryh­mäs­tä, jo­hon it­se­kin kuu­lun. Mei­tä ei s-sa­nat pai­na, sil­lä meil­lä on jo ihan muut ju­tut mie­les­sä.

Näil­lä main se ni­mit­täin al­kaa. Vää­jää­mä­tön läm­min tun­ne le­vi­ää sy­dä­na­laan en­sim­mäi­sen maa­han pu­don­neen kel­tai­sen leh­den myö­tä. Elo­kui­sen il­lan kyl­män­kir­peä tuok­su he­rät­tää ilon ja toi­von. Kynt­ti­län­va­lo il­ta­pa­la­pöy­däs­sä pa­kot­taa hy­myn­ka­reen kas­voil­le. Ihan pian se kie­too mei­dät taas su­loi­seen sy­lei­lyyn­sä – jou­lu.

Yri­tän vie­lä par­haa­ni mu­kaan ohit­taa jou­lu­lau­lu­lis­ta­ni Spo­ti­fys­sa. En­hän nyt suin­kaan kuu­lu hei­hin, jot­ka vi­rit­te­le­vät Last Christ­ma­sin soi­maan jo syys­kuus­sa! Ehei. Mut­ta kyl­lä lo­ka­kuus­sa jo pi­tää kuun­nel­la, jot­ta eh­tii kun­nol­la tun­nel­maan! En ri­pus­ta jou­lu­va­lo­ja ihan vie­lä ik­ku­noi­hin, mut­ta kau­si­va­lo­ja täy­tyy kyl­lä koh­ta jo kai­vel­la laa­ti­kois­ta. Jo­ko­han voi­si il­ta­sel­la kää­riy­tyä vilt­tiin höy­ry­ä­vän glö­gi­la­sin kera? Yöt ovat kui­ten­kin jo ai­ka kyl­miä.

Olen syn­ty­nyt var­mas­ti jon­kun sai­raa­lan ik­ku­nal­le unoh­tu­neen jou­lu­ko­ris­teen al­la (tou­ko­kuus­sa), tai sit­ten mi­nuun on gee­nien kaut­ta is­tu­tet­tu jär­käh­tä­mä­tön us­ko jou­lun hy­vyy­teen ja kau­neu­teen, mut­ta joka ta­pauk­ses­sa olen pe­sun­kes­tä­vä jou­luih­mi­nen. Edes jo lä­hem­mäs vii­si­kym­men­tä vie­tet­tyä jou­lua ei ole hei­ken­tä­nyt us­ko­a­ni sen tai­kaan. Tot­ta pu­hu­en ajat­te­len jou­lu­hul­luu­te­ni ole­van gee­ni­pe­ri­män li­säk­si suo­ra seu­raus lap­suu­te­ni jou­luis­ta. Koko suku ko­koon­tui yh­teen ja ai­kui­set­kin py­säh­tyi­vät vii­mein­kin iloit­se­maan, kuun­te­le­maan, ole­maan läs­nä. Jou­lua vie­tet­tiin ai­na las­ten kans­sa ja hei­dän eh­doil­laan. Jou­lun odo­tus oli jo sil­loin mel­kein pa­ras­ta mitä tie­sin.

Ko­e­ta siis kes­tää! Vaik­ka ne jou­lu­suk­laat tu­le­vat­kin kau­pan hyl­lyil­le mie­les­tä­si ai­van lii­an ai­kai­sin ja Ma­ri­ah Ca­reyn jou­lu­bii­sit rä­jäyt­tä­vät tä­ry­kal­vot kaup­pa­kes­kuk­ses­sa ke­sän juu­ri väis­tyt­tyä, niin hen­gi­tä sy­vään ja muis­ta mei­tä jou­luun hul­laan­tu­nei­ta. Ko­e­tam­me par­haam­me mu­kaan py­syä hiu­kan pii­los­sa ja ol­la är­syt­tä­mät­tä mui­ta, mut­ta han­ka­laa täl­lais­ta iloa on peit­tää. Meil­le se on mie­len­ti­la, meil­le se va­lai­see koko pi­me­än syk­syn. Tule jou­lu kul­tai­nen!

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 23.3. Yhteislenkki

klo 10 Kaut­tu­an Spor­ti­an vie­rei­sel­tä park­ki­pai­kal­ta (To­ri­tie 3, Eu­ra). Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

To 23.3. Iskelmän taivas -konsertti

klo 15 Hon­ki­lah­den seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra) ja klo 18 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen sa­lis­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Lau­lu­ja ja ta­ri­noi­ta elä­mäs­tä. Juk­ka He­lin, lau­lu ja kos­ke­tin­soit­ti­met, Kari Toi­vo­nen, ki­ta­ra ja lau­lu. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta ja Eu­ran kun­ta.

To 23.3. Monikielinen ilta

klo 17.30–18.30 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä). Il­las­sa ker­ro­taan kir­jas­ton mak­sut­to­mis­ta pal­ve­luis­ta ja mah­dol­li­suu­des­ta saa­da eri­kie­li­siä ai­neis­to­ja lai­nak­si. Pu­heet tul­ka­taan eng­lan­nik­si ja ve­nä­jäk­si, lap­sil­le on omaa oh­jel­maa. Kah­vi- ja me­hu­tar­joi­lu. Järj. Ylä­neen kir­jas­to.

Su 26.3. Kirkkoherran asettaminen virkaan

klo 10 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ve­te­raa­ni­ku­ja). Piis­pa Mari Lep­pä­nen aset­taa Ma­ri­an päi­vän mes­sus­sa vir­kaan­sa kirk­ko­her­ra Iri­na Kau­ki­sen. Mu­sii­kis­sa mu­ka­na seu­ra­kun­nan kuo­rot, Jo­han­nes Per­ko ja Kul­ler­vo Kaup­pi. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 27.3. Pääsi­äi­sas­kar­telua

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton ko­kous­huo­nees­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Tule te­ke­mään vir­po­mi­sok­sia tai pää­si­äis­ko­ris­tei­ta, ve­tä­jä­nä Ei­ja Ol­li­la. Mak­su­ton. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 28.3. Linnunpönttöjen valmistamista

klo 13–15 Eu­ran Ra­ken­nus­tar­vik­kees­sa (Ra­ken­ta­jan­tie 2). Myös se­ni­o­ri-ikäis­ten kah­vi­la. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Instagram

Menovinkit

To 23.3. Yhteislenkki

klo 10 Kaut­tu­an Spor­ti­an vie­rei­sel­tä park­ki­pai­kal­ta (To­ri­tie 3, Eu­ra). Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

To 23.3. Iskelmän taivas -konsertti

klo 15 Hon­ki­lah­den seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra) ja klo 18 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen sa­lis­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Lau­lu­ja ja ta­ri­noi­ta elä­mäs­tä. Juk­ka He­lin, lau­lu ja kos­ke­tin­soit­ti­met, Kari Toi­vo­nen, ki­ta­ra ja lau­lu. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta ja Eu­ran kun­ta.

To 23.3. Monikielinen ilta

klo 17.30–18.30 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä). Il­las­sa ker­ro­taan kir­jas­ton mak­sut­to­mis­ta pal­ve­luis­ta ja mah­dol­li­suu­des­ta saa­da eri­kie­li­siä ai­neis­to­ja lai­nak­si. Pu­heet tul­ka­taan eng­lan­nik­si ja ve­nä­jäk­si, lap­sil­le on omaa oh­jel­maa. Kah­vi- ja me­hu­tar­joi­lu. Järj. Ylä­neen kir­jas­to.

Su 26.3. Kirkkoherran asettaminen virkaan

klo 10 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ve­te­raa­ni­ku­ja). Piis­pa Mari Lep­pä­nen aset­taa Ma­ri­an päi­vän mes­sus­sa vir­kaan­sa kirk­ko­her­ra Iri­na Kau­ki­sen. Mu­sii­kis­sa mu­ka­na seu­ra­kun­nan kuo­rot, Jo­han­nes Per­ko ja Kul­ler­vo Kaup­pi. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 27.3. Pääsi­äi­sas­kar­telua

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton ko­kous­huo­nees­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Tule te­ke­mään vir­po­mi­sok­sia tai pää­si­äis­ko­ris­tei­ta, ve­tä­jä­nä Ei­ja Ol­li­la. Mak­su­ton. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 28.3. Linnunpönttöjen valmistamista

klo 13–15 Eu­ran Ra­ken­nus­tar­vik­kees­sa (Ra­ken­ta­jan­tie 2). Myös se­ni­o­ri-ikäis­ten kah­vi­la. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Instagram