Kolumnit
Eeva
 
Kalli
euralainen kansanedustaja
3.3.2022 7.05

Paluu perusasioihin

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on järkyttänyt koko maailmaa, myös meitä Pyhäjär­vi­seu­dulla. Venäjän toimet on laajasti tuomittu ja niihin on yhteisesti pakotteilla vastattu.

Uk­rai­na tar­vit­see nyt apua ja mo­nen­lais­ta tu­kea: po­liit­tis­ta, ta­lou­del­lis­ta, ma­te­ri­aa­lis­ta ja hu­ma­ni­taa­ris­ta.

Sa­mal­la kun au­tam­me Uk­rai­naa, mei­dän on huo­leh­dit­ta­va, et­tä oma va­rau­tu­mi­sem­me ja huol­to­var­muu­tem­me ovat ajan ta­sal­la. Pe­ru­sa­si­at ovat pa­lan­neet po­li­tii­kan kes­ki­öön. Ruo­ka­tur­va on yk­si huol­to­var­muu­den pe­rus­pi­la­reis­ta.

Py­hä­jär­vi­seu­tu on tä­män tur­vaa­mi­ses­sa eri­tyi­sen tär­ke­äs­sä ase­mas­sa. Ko­ti­seu­tum­me ruo­an­tuot­ta­jat ja koko laa­ja elin­tar­vi­ke­ket­ju ruok­kii tä­kä­läis­ten li­säk­si ison jou­kon suo­ma­lai­sia. Suu­ri osa suo­ma­lai­sis­ta syö joka päi­vä tääl­lä tuo­tet­tua ruo­kaa.

Ei siis ole isän­maan kan­nal­ta yh­den­te­ke­vää, mi­ten Py­hä­jär­vi­seu­dun ruo­ka­ket­ju pär­jää. Päin­vas­toin, sen elin­voi­ma on kan­sal­li­ses­ti tär­keä ky­sy­mys.

Va­li­tet­ta­vas­ti oma ruo­ka ei ole it­ses­tään­sel­vyys. Ruo­an­tuot­ta­jat ovat his­to­ri­al­li­sen vai­ke­as­sa ti­lan­tees­sa.

On löy­det­tä­vä ta­po­ja hel­pot­taa maa­ta­lou­den äkil­lis­tä kus­tan­nus­taak­kaa ja li­sä­tä tu­lo­ja, sil­lä omaa ruo­an­tuo­tan­toa ei ole va­raa me­net­tää. Jo­kai­sel­la ruo­ka­ket­jun len­kil­lä on täs­sä tär­keä osan­sa.

Vil­je­li­jän teh­tä­vä on tuot­taa puh­das­ta, laa­du­kas­ta ruo­kaa – ko­val­la työl­lä ja vah­val­la osaa­mi­sel­la. Päät­tä­jien teh­tä­vä on löy­tää rat­kai­su­ja akuut­tiin kus­tan­nusk­rii­siin ja luo­da toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set kan­nat­ta­val­le ruo­an­tuo­tan­nol­le. Pan­keil­ta tar­vi­taan jous­ta­vuut­ta lai­no­jen mak­su­ai­ka­tau­lui­hin.

Elin­tar­vi­ke­mark­ki­noi­den teh­tä­vä on tar­kis­taa tuot­ta­ja­hin­nat ja ter­veh­dyt­tää so­pi­mus­käy­tän­nöt. Täs­sä vah­vim­mal­la osa­puo­lel­la, eli kau­pal­la, on ras­kain vas­tuu. Vas­tuul­li­suus ei saa jää­dä pel­käk­si pu­heek­si, sen on näyt­tä­vä myös te­ois­sa.

Ku­lut­ta­jan osa on vai­kut­taa va­lin­noil­laan. Lä­hel­lä tuo­te­tun ruo­an suo­si­mi­nen on pa­ras tapa tu­kea ko­ti­mais­ta ruo­ka­tur­vaa. Täl­lä seu­dul­la sii­hen on on­nek­sem­me run­saas­ti vaih­to­eh­to­ja, sil­lä ruo­an­tuot­ta­jia riit­tää niin La­pis­sa, Eu­ras­sa, Sä­ky­läs­sä kuin Pöy­ty­äl­lä.

Isän­maa tar­vit­see tääl­lä tuo­tet­tua ruo­kaa. Yh­tei­nen teh­tä­väm­me on pi­tää koko ruo­ka­ket­ju voi­mis­saan.

Kirjoittajan muut kirjoitukset

Näköislehti

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram