Kolumnit
Eeva
 
Kalli
euralainen kansanedustaja
3.3.2022 7.05

Paluu perusasioihin

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on järkyttänyt koko maailmaa, myös meitä Pyhäjär­vi­seu­dulla. Venäjän toimet on laajasti tuomittu ja niihin on yhteisesti pakotteilla vastattu.

Uk­rai­na tar­vit­see nyt apua ja mo­nen­lais­ta tu­kea: po­liit­tis­ta, ta­lou­del­lis­ta, ma­te­ri­aa­lis­ta ja hu­ma­ni­taa­ris­ta.

Sa­mal­la kun au­tam­me Uk­rai­naa, mei­dän on huo­leh­dit­ta­va, et­tä oma va­rau­tu­mi­sem­me ja huol­to­var­muu­tem­me ovat ajan ta­sal­la. Pe­ru­sa­si­at ovat pa­lan­neet po­li­tii­kan kes­ki­öön. Ruo­ka­tur­va on yk­si huol­to­var­muu­den pe­rus­pi­la­reis­ta.

Py­hä­jär­vi­seu­tu on tä­män tur­vaa­mi­ses­sa eri­tyi­sen tär­ke­äs­sä ase­mas­sa. Ko­ti­seu­tum­me ruo­an­tuot­ta­jat ja koko laa­ja elin­tar­vi­ke­ket­ju ruok­kii tä­kä­läis­ten li­säk­si ison jou­kon suo­ma­lai­sia. Suu­ri osa suo­ma­lai­sis­ta syö joka päi­vä tääl­lä tuo­tet­tua ruo­kaa.

Ei siis ole isän­maan kan­nal­ta yh­den­te­ke­vää, mi­ten Py­hä­jär­vi­seu­dun ruo­ka­ket­ju pär­jää. Päin­vas­toin, sen elin­voi­ma on kan­sal­li­ses­ti tär­keä ky­sy­mys.

Va­li­tet­ta­vas­ti oma ruo­ka ei ole it­ses­tään­sel­vyys. Ruo­an­tuot­ta­jat ovat his­to­ri­al­li­sen vai­ke­as­sa ti­lan­tees­sa.

On löy­det­tä­vä ta­po­ja hel­pot­taa maa­ta­lou­den äkil­lis­tä kus­tan­nus­taak­kaa ja li­sä­tä tu­lo­ja, sil­lä omaa ruo­an­tuo­tan­toa ei ole va­raa me­net­tää. Jo­kai­sel­la ruo­ka­ket­jun len­kil­lä on täs­sä tär­keä osan­sa.

Vil­je­li­jän teh­tä­vä on tuot­taa puh­das­ta, laa­du­kas­ta ruo­kaa – ko­val­la työl­lä ja vah­val­la osaa­mi­sel­la. Päät­tä­jien teh­tä­vä on löy­tää rat­kai­su­ja akuut­tiin kus­tan­nusk­rii­siin ja luo­da toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set kan­nat­ta­val­le ruo­an­tuo­tan­nol­le. Pan­keil­ta tar­vi­taan jous­ta­vuut­ta lai­no­jen mak­su­ai­ka­tau­lui­hin.

Elin­tar­vi­ke­mark­ki­noi­den teh­tä­vä on tar­kis­taa tuot­ta­ja­hin­nat ja ter­veh­dyt­tää so­pi­mus­käy­tän­nöt. Täs­sä vah­vim­mal­la osa­puo­lel­la, eli kau­pal­la, on ras­kain vas­tuu. Vas­tuul­li­suus ei saa jää­dä pel­käk­si pu­heek­si, sen on näyt­tä­vä myös te­ois­sa.

Ku­lut­ta­jan osa on vai­kut­taa va­lin­noil­laan. Lä­hel­lä tuo­te­tun ruo­an suo­si­mi­nen on pa­ras tapa tu­kea ko­ti­mais­ta ruo­ka­tur­vaa. Täl­lä seu­dul­la sii­hen on on­nek­sem­me run­saas­ti vaih­to­eh­to­ja, sil­lä ruo­an­tuot­ta­jia riit­tää niin La­pis­sa, Eu­ras­sa, Sä­ky­läs­sä kuin Pöy­ty­äl­lä.

Isän­maa tar­vit­see tääl­lä tuo­tet­tua ruo­kaa. Yh­tei­nen teh­tä­väm­me on pi­tää koko ruo­ka­ket­ju voi­mis­saan.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 23.3. Yhteislenkki

klo 10 Kaut­tu­an Spor­ti­an vie­rei­sel­tä park­ki­pai­kal­ta (To­ri­tie 3, Eu­ra). Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

To 23.3. Iskelmän taivas -konsertti

klo 15 Hon­ki­lah­den seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra) ja klo 18 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen sa­lis­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Lau­lu­ja ja ta­ri­noi­ta elä­mäs­tä. Juk­ka He­lin, lau­lu ja kos­ke­tin­soit­ti­met, Kari Toi­vo­nen, ki­ta­ra ja lau­lu. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta ja Eu­ran kun­ta.

To 23.3. Monikielinen ilta

klo 17.30–18.30 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä). Il­las­sa ker­ro­taan kir­jas­ton mak­sut­to­mis­ta pal­ve­luis­ta ja mah­dol­li­suu­des­ta saa­da eri­kie­li­siä ai­neis­to­ja lai­nak­si. Pu­heet tul­ka­taan eng­lan­nik­si ja ve­nä­jäk­si, lap­sil­le on omaa oh­jel­maa. Kah­vi- ja me­hu­tar­joi­lu. Järj. Ylä­neen kir­jas­to.

Su 26.3. Kirkkoherran asettaminen virkaan

klo 10 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ve­te­raa­ni­ku­ja). Piis­pa Mari Lep­pä­nen aset­taa Ma­ri­an päi­vän mes­sus­sa vir­kaan­sa kirk­ko­her­ra Iri­na Kau­ki­sen. Mu­sii­kis­sa mu­ka­na seu­ra­kun­nan kuo­rot, Jo­han­nes Per­ko ja Kul­ler­vo Kaup­pi. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 27.3. Pääsi­äi­sas­kar­telua

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton ko­kous­huo­nees­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Tule te­ke­mään vir­po­mi­sok­sia tai pää­si­äis­ko­ris­tei­ta, ve­tä­jä­nä Ei­ja Ol­li­la. Mak­su­ton. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 28.3. Linnunpönttöjen valmistamista

klo 13–15 Eu­ran Ra­ken­nus­tar­vik­kees­sa (Ra­ken­ta­jan­tie 2). Myös se­ni­o­ri-ikäis­ten kah­vi­la. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Instagram

Menovinkit

To 23.3. Yhteislenkki

klo 10 Kaut­tu­an Spor­ti­an vie­rei­sel­tä park­ki­pai­kal­ta (To­ri­tie 3, Eu­ra). Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

To 23.3. Iskelmän taivas -konsertti

klo 15 Hon­ki­lah­den seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra) ja klo 18 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen sa­lis­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Lau­lu­ja ja ta­ri­noi­ta elä­mäs­tä. Juk­ka He­lin, lau­lu ja kos­ke­tin­soit­ti­met, Kari Toi­vo­nen, ki­ta­ra ja lau­lu. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta ja Eu­ran kun­ta.

To 23.3. Monikielinen ilta

klo 17.30–18.30 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä). Il­las­sa ker­ro­taan kir­jas­ton mak­sut­to­mis­ta pal­ve­luis­ta ja mah­dol­li­suu­des­ta saa­da eri­kie­li­siä ai­neis­to­ja lai­nak­si. Pu­heet tul­ka­taan eng­lan­nik­si ja ve­nä­jäk­si, lap­sil­le on omaa oh­jel­maa. Kah­vi- ja me­hu­tar­joi­lu. Järj. Ylä­neen kir­jas­to.

Su 26.3. Kirkkoherran asettaminen virkaan

klo 10 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ve­te­raa­ni­ku­ja). Piis­pa Mari Lep­pä­nen aset­taa Ma­ri­an päi­vän mes­sus­sa vir­kaan­sa kirk­ko­her­ra Iri­na Kau­ki­sen. Mu­sii­kis­sa mu­ka­na seu­ra­kun­nan kuo­rot, Jo­han­nes Per­ko ja Kul­ler­vo Kaup­pi. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 27.3. Pääsi­äi­sas­kar­telua

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton ko­kous­huo­nees­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Tule te­ke­mään vir­po­mi­sok­sia tai pää­si­äis­ko­ris­tei­ta, ve­tä­jä­nä Ei­ja Ol­li­la. Mak­su­ton. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 28.3. Linnunpönttöjen valmistamista

klo 13–15 Eu­ran Ra­ken­nus­tar­vik­kees­sa (Ra­ken­ta­jan­tie 2). Myös se­ni­o­ri-ikäis­ten kah­vi­la. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Instagram