2.6.2022 6.15
Kulttuuri
 
Elli-Mari Ahola

Alasatakunnan uusi blogisti Hanna Mäntylä kirkastaa sokerit lapsiarjen pohjalta

Kauttuanmetsä on paikka, jota Hanna Mäntylä voi suositella lasten kanssa liikkumiseen. Leipominenkin on hyvää ajanvietettä myös lasten kanssa, ja näidenkin muffinssien teossa toinen pojista on ollut avustamassa.

Kauttuanmetsä on paikka, jota Hanna Mäntylä voi suositella lasten kanssa liikkumiseen. Leipominenkin on hyvää ajanvietettä myös lasten kanssa, ja näidenkin muffinssien teossa toinen pojista on ollut avustamassa.

Elli-Mari Ahola

image

Eu­ra | Eu­ra­lai­nen Han­na Män­ty­lä on aloit­ta­nut Ala­sa­ta­kun­nan uu­te­na blo­gis­ti­na. Hä­nen blo­gin­sa "Ma­kei jut­tui" avaa lap­si­per­he­ar­kea ja pal­jon lei­po­van per­heen re­sep­ti­vih­koa.

– Jän­nit­ty­nyt ja in­nos­tu­nut olen, hän ku­vaa tun­nel­mi­aan en­sim­mäi­sen blo­gi­kir­joi­tuk­sen jul­kai­sun kyn­nyk­sel­lä.

Ruuh­ka­vuo­si­aan elä­vä Han­na Män­ty­lä on ko­toi­sin Kaut­tu­al­ta ja on sit­tem­min aset­tu­nut mie­hen­sä ja kah­den al­le 5-vuo­ti­aan poi­kan­sa kans­sa Man­ni­laan. Äi­din vuo­ro­työ ryt­mit­tää per­heen ar­kea.

– Il­ta­vuo­ro­päi­vi­nä tou­hu­am­me las­ten kans­sa pal­jon aa­mui­sin, ja aa­mu­vuo­ron jäl­keen on tär­ke­ää, et­tei työ­päi­vän jäl­keen jä­mäh­dä soh­val­le vaan läh­de­tään ulos, Han­na Män­ty­lä ku­vai­lee.

Hän luon­neh­tii per­heen ar­kea hek­ti­sek­si ja pai­koin her­mo­ja ko­et­te­le­vak­si­kin, mut­ta myös viih­dyt­tä­väk­si.

– Kah­den pien­nen po­jan kans­sa elä­mä on ba­lans­sin ha­ke­mis­ta tun­tei­den vuo­ris­to­ra­dal­la. Py­rim­me ai­na sii­hen, et­tä per­hees­sä mah­dol­li­sim­man mo­nel­la oli­si mah­dol­li­sim­man suu­ren osan ajas­ta hyvä mie­li.

Osa tun­tee Han­na Män­ty­län Ins­tag­ram-ti­lis­tä han­na­maa­riit. Sen ku­va­vir­ta on kau­nis ja har­mo­ni­nen. Sa­maa hen­keä hän pyr­kii tuo­maan blo­giin­kin.

– Tyk­kään kai­kis­ta kau­niis­ta ju­tuis­ta, ja tyk­kään myös so­mis­taa asi­oi­ta vie­lä vä­hän pi­dem­mäl­le. Esi­mer­kik­si jos ka­kun her­kul­li­suu­den saa vie­lä vä­hän pa­rem­min vä­lit­ty­mään ku­vas­sa, vai­va kan­nat­taa näh­dä.

Lei­von­ta ja liik­ku­mi­nen ovat Han­nan las­ten tär­kei­tä puu­hia. Kau­nii­ta ar­jen pa­la­sia tal­len­tuu usein jär­jes­tel­mä­ka­me­ral­le.

Miten kuvailisit itseäsi lyhyesti, kuka ja millainen tyyppi olet?

Olen kol­me­kymp­pi­nen kah­den po­jan äi­ti. Tyk­kään suk­laas­ta, Ma­ri­me­kos­ta, kis­sois­ta ja lenk­keil­lä.

Mikä on blogisi nimi ja mistä nimi tulee?

Blo­gin ni­mek­si va­li­koi­tui "Ma­kei jut­tui". Nimi juon­taa juu­ren­sa al­le­kir­joit­ta­neen suk­laa­rak­kau­des­ta. Joka blo­gi­teks­tiin suun­ni­tel­mis­sa ja­kaa jo­kin hy­väk­si ha­vait­tu lei­von­ta­oh­je.

Mistä aiheesta kirjoitat ja miksi?

Lei­von­ta­vink­ke­jä, re­sep­te­jä... Lä­hi­seu­dun luon­nos­ta, las­ten lemp­pa­ri­pai­kois­ta. Ne ovat it­sel­le tär­kei­tä jut­tu­ja.

Mitä haluat lukijoillesi kertoa blogillasi, tai millaisia ajatuksia heissä herättää?

Toi­von, et­tä lu­ki­jat ins­pi­roi­tu­vat ko­kei­le­maan kiin­nos­ta­via re­sep­te­jä.

Mitä muuta elämääsi kuuluu, kuin blogi ja sen aihe?

Ruuh­ka­vuo­det ei­vät pal­jon an­na ti­laa har­ras­ta­mi­sel­le. Sil­loin, kun eh­di­tään, käy­dään ko­lu­a­mas­sa lenk­ki­po­lut ja leik­ki­ken­tät. Vii­kon­lop­pui­na kek­si­tään vä­hän spes­sum­paa me­noa, las­ten eh­doil­la. Tyk­kään va­lo­ku­vail­la ja ko­keil­la uu­sia re­sep­te­jä.

Lue Han­nan en­sim­mäi­nen blogi.