29.8.2022 12.05
Kulttuuri
 

Heli Laaksoselle Kääntäjäkarhu-palkinto vuoropuhelusta kuolleen latvi­a­lais­ru­noi­lijan kanssa

Heli Laaksonen sai kauan sitten kuolleen latvialaisrunoilijan kanssa käymästään kirjallisesta vuoropuhelusta Yleisradion Kääntäjäkarhu-palkinnon.

Heli Laaksonen sai kauan sitten kuolleen latvialaisrunoilijan kanssa käymästään kirjallisesta vuoropuhelusta Yleisradion Kääntäjäkarhu-palkinnon.

Pia Mattila-Lonka / arkisto

image

Rau­ma, Lap­pi | Yleis­ra­di­on Tans­si­van kar­hun pal­kin­to­raa­ti on va­lin­nut Kään­tä­jä­kar­hu-pal­kin­non voit­ta­jak­si Heli Laak­so­sen kään­nös­työn kir­jas­sa Poi­mit sy­dä­me­ni kir­ja­hyl­lys­tä. Raa­din mu­kaan Laak­so­sen teos on kult­tuu­ri­te­ko, joka vir­kis­tää suo­men­ta­mi­sen tra­di­ti­o­ta. Se on omin­ta­kei­nen ja in­nos­ta­va su­kel­lus vuo­si­na 1901–1950 elä­neen lat­vi­a­lai­sen Alek­sandrs Čak­sin ru­nou­teen.

– Heli Laak­so­sen käy­mä vuo­ro­pu­he­lu sata vuot­ta sit­ten kuol­leen ru­noi­li­jan kans­sa he­rät­tää bal­ti­a­lai­sen ru­noi­li­jan eloon ja saa poh­ti­maan, mitä yh­teis­tä näi­den ru­noi­li­joi­den maa­il­mois­sa on ja mikä hei­tä erot­taa, pal­kin­toa pe­rus­tel­laan.

Tans­si­va kar­hu -pal­kin­to 2022 myön­net­tiin Ol­li Si­ni­vaa­ran te­ok­sel­le Puut. Pal­kin­to­raa­din mu­kaan se on teos joka kyt­key­tyy tyy­lik­kääs­ti suo­ma­lai­seen ja eu­roop­pa­lai­seen tra­di­ti­oon.

Tans­si­van kar­hun pa­lin­to­raa­din pu­heen­joh­ta­ja­na oli kir­jai­li­ja Jo­han­na Ven­ho ja mui­na jä­se­ni­nä toi­mit­ta­jat Min­na Jo­en­nie­mi ja Ma­rit Lindq­vist sekä tuot­ta­ja Pek­ka Sa­vo­lai­nen Yleis­ra­di­os­ta. Vuo­des­ta 1994 al­ka­en ja­e­tun Tans­si­van kar­hun pal­kin­to­sum­ma on 4 000 ja Kään­tä­jä­kar­hun 1 500 eu­roa.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Instagram

Menovinkit

Instagram