11.11.2022 10.11
Kulttuuri
 
Juha Kaita-aho

Valoa pimeyteen: Hammin talon taakse jokirantaan rakennetaan jälleen suurta valoteosta

Hieman tämänkaltaiset näkymät odottavat vierailijoita taas lauantai-iltana Eurajoen rannassa Hammin talon takana. Arkistokuva.

Hieman tämänkaltaiset näkymät odottavat vierailijoita taas lauantai-iltana Eurajoen rannassa Hammin talon takana. Arkistokuva.

Pentti Hakamäki / arkisto

image

Eu­ra | Teos ulot­tuu noin 200 met­rin mat­kal­le, ja va­lo­ja tu­lee niin Eu­ra­jo­en ran­ta­pen­ke­reil­le, saa­reen joen kes­kel­le kuin joen poh­jaan­kin.

– Poh­jaan tu­lee kii­to­ra­ta sor­sil­le ja toi­nen kii­to­ra­ta tu­lee pel­lol­le, mis­sä len­toon läh­töä odot­taa rau­ma­lai­sen tai­tei­li­jan Kir­si Back­ma­nin len­to­ko­ne­te­os, ku­va­tai­tei­li­ja-ru­noi­li­ja Pir­jo Hamm-Ha­ka­mä­ki ja te­os­ta tal­koo­po­ru­kan kans­sa ra­ken­ta­nut Pent­ti Ha­ka­mä­ki ker­to­vat.

Tuonne ja tuonne tulee valoja, Pentti Hakamäki osoittaa.

Tuonne ja tuonne tulee valoja, Pentti Hakamäki osoittaa.

Juha Kaita-aho

Tämä on va­lo­te­ok­sen 19. syk­sy. Koko va­lo­ta­pah­tu­ma sai Ham­min mu­kaan ai­ka­naan al­kun­sa erään­lai­se­na vas­ta­lau­see­na jo­keen va­lu­neil­le pääs­töil­le. Tänä vuon­na teos sai ni­mek­seen Va­lon ja ve­den lah­ja.

– Ai­em­pi­na vuo­si­na olen an­ta­nut vä­hän pes­si­mis­ti­sem­piä ni­miä va­lo­te­ok­sel­le, mut­ta nyt on al­ka­nut tun­tua, et­tä jo­es­ta on alet­tu pi­tää huol­ta. Joen kau­neus on lah­ja meil­le. Mi­nul­le it­sel­le­ni joki mer­kit­see pal­jon.

Hamm-Ha­ka­mä­ki toi­voo, et­tä mo­ni­sä­vyi­nen va­lo­te­os vir­taa­van ve­den kes­kel­lä an­taa kat­so­jal­le rau­haa ja hil­jai­suut­ta, mah­dol­li­suu­den py­säh­tyä ja aja­tel­la elä­män kul­kua.

Va­lo­te­os syt­tyy 12.11.–20. mar­ras­kuu­ta joka päi­vä kel­lo 17 ja sam­muu klo 21. Sun­nun­tai-il­toi­na 13. ja 20. mar­ras­kuu­ta kel­lo 18 Hamm-Ha­ka­mä­ki esiin­tyy jo­ki­ran­nas­sa ja lau­suu ru­non­sa ni­mel­tään Va­lon ja ve­den lah­ja. Esi­tyk­seen liit­tyy myös mu­siik­kia.

– Ky­sees­sä on kak­si­o­sai­nen runo, jon­ka al­ku­puo­li on ai­ka synk­kä, mut­ta runo muut­tuu lop­pua koh­den po­si­tii­vi­sek­si, ru­noi­li­ja pal­jas­taa.

Uudet näyttelyt esille

Jo­ki­gal­le­ri­as­sa ja Jo­ki­gal­le­ri­an vie­ras­huo­nees­sa ovat joka päi­vä kel­lo 12–21 esil­lä Pir­jo Hamm-Ha­ka­mä­en tai­de­näyt­te­lyt Ka­ta­lo­ni­an en­ke­lei­tä – Ih­mi­siä au­rin­gon­pi­men­nyk­sen ai­kaan ja Ve­ne­zia 2/22.

Pirjo Hamm-Hakamäki on koonnut Jokigalleriaan uuden näyttelyn, jonka teokset eivät ole olleet esillä aikoihin. Kuvassa näkyvä pyörivä ja valaistu ”planeetta” on matkalla ikkunasta häämöttävään jokirantaan osaksi lauantaina aukeavaa valoteosta.

Pirjo Hamm-Hakamäki on koonnut Jokigalleriaan uuden näyttelyn, jonka teokset eivät ole olleet esillä aikoihin. Kuvassa näkyvä pyörivä ja valaistu ”planeetta” on matkalla ikkunasta häämöttävään jokirantaan osaksi lauantaina aukeavaa valoteosta.

Juha Kaita-aho

Ih­mi­siä au­rin­gon­pi­men­nyk­sen ai­kaan -te­os­sar­ja on teh­ty 90-lu­vun puo­li­vä­lis­sä.

– Sain sii­hen in­noi­tuk­sen au­rin­gon­pi­men­nyk­ses­tä. Te­ok­set on teh­ty se­ka­tek­nii­kal­la, tai­tei­li­ja ker­too.

Vuo­den pääs­tä nä­mä­kin te­ok­set pääs­se­vät esil­le Emil Ce­derc­reut­zin mu­se­oon, jon­ne on suun­ni­tel­tu Hamm-Ha­ka­mä­en pit­kää tai­tei­li­jau­raa ko­ko­a­vaa ret­ros­pek­tii­vis­tä näyt­te­lyä.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 29.2. Piispantarkastus: yhteis­vas­tuu­tempaus

klo 9.30–10.30 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie 5, Sä­ky­lä). Mu­siik­kia ja kes­kus­te­lua. Pai­kal­la piis­pa Mari Lep­pä­nen, seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä ja kun­nan­joh­ta­ja. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

To 29.2. Piispantarkastus: Mitä kuuluu kotiin ja kouluun?

klo 15 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä). Kes­kus­te­lua kou­lu­ar­jen on­gel­mis­ta ja opet­ta­jien­kin jak­sa­mi­ses­ta pai­kal­lis­ten opet­ta­jien ja kas­vat­ta­jien sekä piis­pa Mari Lep­pä­sen kes­ken. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.3. Satutuokio

klo 10–10.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Muu­ta­ma satu sekä muu­ta puu­haa. Al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.3. Kuntosali tutuksi seniori-ikäisille -lyhytkurssi

klo 12.45–13.45 Eu­ran ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33, Eu­ra). Mona Kos­ki oh­jaa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran ur­hei­lu­ta­lo.

Pe 1.3. Avoin nuokkari

klo 16–18 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le ja klo 18–19.30 13–18-vuo­ti­ail­le. Oh­jel­mas­sa pa­ko­huo­ne­pe­li. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ma 4.3. Seniori-ikäisten kahvila

klo 14–16 Kaut­tu­an ky­lä­ta­lol­la (Kir­ja­ku­ja, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mu­siik­kia, yh­teis­lau­lua ja mu­siik­ki­tie­to­vi­sa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Ma 4.3. Lautapeli-ilta

klo 17–20 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ant­ti Erk­ki­lä ve­tää tu­tus­tu­mis­ta lau­ta­pe­lei­hin lai­das­ta lai­taan. Suun­nat­tu yli 12-vuo­ti­ail­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 5.3. Tutustuminen Kiukaisten ikäihmisten kuntosaliryhmään

klo 10–11 Kiu­kais­ten kun­to­sa­lil­la (Opin­tie 2, Eu­ra). Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Potkukelkkailua

klo 13–16 Pis­pan laa­vul­ta (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1042, Sä­ky­lä) Köy­li­ön­jär­ven jääl­le. Myös mak­ka­ran­pais­toa ja kah­vit­te­lua. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jä­rejs­töt.

Ti 5.3. Seniori-iltapäivä nuorisotalolla

klo 16–18 Kaut­tu­an Nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Bin­goa. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­val­tuus­to ja nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Ää­ni­kir­jo­ja, mu­siik­kia, kä­den­tai­to­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun ny­ky­mar­tat.

Instagram

Menovinkit

To 29.2. Piispantarkastus: yhteis­vas­tuu­tempaus

klo 9.30–10.30 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie 5, Sä­ky­lä). Mu­siik­kia ja kes­kus­te­lua. Pai­kal­la piis­pa Mari Lep­pä­nen, seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä ja kun­nan­joh­ta­ja. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

To 29.2. Piispantarkastus: Mitä kuuluu kotiin ja kouluun?

klo 15 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä). Kes­kus­te­lua kou­lu­ar­jen on­gel­mis­ta ja opet­ta­jien­kin jak­sa­mi­ses­ta pai­kal­lis­ten opet­ta­jien ja kas­vat­ta­jien sekä piis­pa Mari Lep­pä­sen kes­ken. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.3. Satutuokio

klo 10–10.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Muu­ta­ma satu sekä muu­ta puu­haa. Al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.3. Kuntosali tutuksi seniori-ikäisille -lyhytkurssi

klo 12.45–13.45 Eu­ran ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33, Eu­ra). Mona Kos­ki oh­jaa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran ur­hei­lu­ta­lo.

Pe 1.3. Avoin nuokkari

klo 16–18 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le ja klo 18–19.30 13–18-vuo­ti­ail­le. Oh­jel­mas­sa pa­ko­huo­ne­pe­li. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ma 4.3. Seniori-ikäisten kahvila

klo 14–16 Kaut­tu­an ky­lä­ta­lol­la (Kir­ja­ku­ja, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mu­siik­kia, yh­teis­lau­lua ja mu­siik­ki­tie­to­vi­sa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Ma 4.3. Lautapeli-ilta

klo 17–20 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ant­ti Erk­ki­lä ve­tää tu­tus­tu­mis­ta lau­ta­pe­lei­hin lai­das­ta lai­taan. Suun­nat­tu yli 12-vuo­ti­ail­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 5.3. Tutustuminen Kiukaisten ikäihmisten kuntosaliryhmään

klo 10–11 Kiu­kais­ten kun­to­sa­lil­la (Opin­tie 2, Eu­ra). Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Potkukelkkailua

klo 13–16 Pis­pan laa­vul­ta (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1042, Sä­ky­lä) Köy­li­ön­jär­ven jääl­le. Myös mak­ka­ran­pais­toa ja kah­vit­te­lua. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jä­rejs­töt.

Ti 5.3. Seniori-iltapäivä nuorisotalolla

klo 16–18 Kaut­tu­an Nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Bin­goa. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­val­tuus­to ja nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Ää­ni­kir­jo­ja, mu­siik­kia, kä­den­tai­to­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun ny­ky­mar­tat.

Instagram