11.11.2022 12.52
Kulttuuri
 
Riina Kaski

Valot ja värit piristävät – Säkyläläisnuoret tempaisivat valotaiteilijan avustuksella

image

Sä­ky­lä | Sä­ky­lä­läis­nuor­ten pa­ras mie­li­ku­vi­tuk­sen len­to nä­kyy HEH­ku­vat-va­lo­tai­de­näyt­te­lys­sä. Suu­pie­let kään­ty­vät väis­tä­mät­tä hy­myyn, kun as­te­lee koh­ti Sä­ky­län kir­jas­ton ul­ko-ovea. Mo­lem­min puo­lin ik­ku­nois­sa nä­kyy vä­ri­käs­tä tai­det­ta, joka heh­kuu pi­me­äl­lä uv-va­lo­jen ja ta­val­li­sen koh­de­va­lai­sun an­si­os­ta. Te­ok­set on teh­ty lii­tu­tus­seil­la.

– Ik­ku­na­maa­laus­ten tee­ma­na on vii­dak­ko. Kai­kis­sa ik­ku­nois­sa on eri­lais­ta ku­vi­tus­ta, jos­kin mo­lem­mat ryh­mät miet­ti­vät ko­ko­nai­suut­ta etu­kä­teen, Hei­di Ran­ta­la ker­too.

Hän on to­teut­ta­nut toi­sen puo­len ik­ku­nat Au­ro­ra Mart­ti­lan, Vil­ma Mar­ja­sen, San­ni-So­fia Tu­ki­ai­sen sekä Tiia Sai­ni­on kans­sa.

Heidi Rantala, Sanni-Sofia Tukiainen, Aurora Marttila ja Vilma Marjanen poseeraavat ikkunateoksensa toisen osan edessä. Teos jatkuu Heidin takana. Kuvasta puuttuu tekijöistä Tiia Sainio.

Heidi Rantala, Sanni-Sofia Tukiainen, Aurora Marttila ja Vilma Marjanen poseeraavat ikkunateoksensa toisen osan edessä. Teos jatkuu Heidin takana. Kuvasta puuttuu tekijöistä Tiia Sainio.

Riina Kaski

Ik­ku­nois­sa on esi­mer­kik­si köyn­nök­siä, käär­me, tu­kaa­ni, lis­ko, su­den­ko­ren­to­ja ja eri­lai­sia kuk­kia. Han­ka­lin­ta oli hei­dän mu­kaan­sa piir­tää isol­le poh­jal­le sekä ope­tel­la, mi­ten lii­tu­tus­si käyt­täy­tyy. Tik­kai­ta ei tar­vit­tu, mut­ta muu­ten pien­tä kur­kot­te­lua kyl­lä.

Erilaista kuvaamataitoa

Toi­sen puo­len ik­ku­nois­sa on esi­mer­kik­si ki­rah­vi, joka ve­nyi vii­da­kon eläi­mek­si so­pi­van muo­ton­sa ta­kia. Ko­ko­nai­suut­ta täy­den­tä­vät esi­mer­kik­si käär­me, ku­kat, li­aa­nit ja api­na sekä ruo­hik­ko.

– Idea läh­ti puus­ta, jon­ka ym­pä­ril­le aloim­me ke­hi­tel­lä muu­ta. Olem­me tyy­ty­väi­siä, et­tä saim­me näin pal­jon ai­kaan pie­nes­sä ajas­sa, Ma­ti­as Hui­la, Lau­ri Rau­ti­o­na­ho ja Jimi Saa­ri sa­no­vat.

Jimi Saari, Matias Huila ja Lauri Rautionaho luomansa viidakkoikkunan edessä. Hämärässä ja pimeässä valaistus tuo teoksen paremmin esiin.

Jimi Saari, Matias Huila ja Lauri Rautionaho luomansa viidakkoikkunan edessä. Hämärässä ja pimeässä valaistus tuo teoksen paremmin esiin.

Riina Kaski

Ik­ku­na oli kol­mi­kon mie­les­tä pin­ta­na hie­man haas­ta­va, sil­lä kat­se tah­toi vä­lil­lä tar­ken­taa kau­as ulos ei­kä työs­ken­te­ly­pin­taan. Muu­ten piir­tä­mi­nen su­jui mu­ka­vas­ti, kun vä­rei­nä oli­vat vih­reä, orans­si, pink­ki ja kel­tai­nen. Nuo­ret ovat Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on kak­kos­luok­ka­lai­sia, jot­ka osal­lis­tui­vat sa­mal­le ku­vaa­ma­tai­don kurs­sil­le.

Tästä tunnistaa uv-valon, valotaiteilija Janne Parviainen havainnollistaa.

Tästä tunnistaa uv-valon, valotaiteilija Janne Parviainen havainnollistaa.

Riina Kaski

Ylä­ker­ran gal­le­ri­a­ti­las­sa le­vit­täy­ty­vät lu­ki­on yk­kös­luok­ka­lais­ten ja ylä­kou­lu­lais­ten tai­de­va­lai­si­met, joi­ta he ovat teh­neet va­lo­tai­tei­li­ja Jan­ne Par­vi­ai­sen ve­tä­mis­sä työ­pa­jois­sa ai­em­min syk­syl­lä. Te­ok­set on teh­ty pat­te­ri­käyt­töis­ten jou­lu­va­lo­jen ym­pä­ril­le, ja kaik­ki ma­te­ri­aa­lit on saa­tu kier­rä­tys­kes­kuk­sel­ta.

– Haus­kaa, mi­ten eri­lai­sia va­lai­si­mia nuo­ret te­ki­vät kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­lis­ta. On kau­neut­ta ja kan­taa­ot­ta­vuut­ta, hen­ka­rei­ta, tyh­jiä ran­ta­pal­lo­ja ja pul­lo­ja, jot­ka ovat tääl­lä he­rän­neet eloon. Te­os­ten teko oli an­toi­sa pro­jek­ti, Par­vi­ai­nen to­te­aa.

Kierrätysmateriaalista valmistettuja taidevalaisimia on esillä laidasta laitaan, noin 40 kaikkiaan.

Kierrätysmateriaalista valmistettuja taidevalaisimia on esillä laidasta laitaan, noin 40 kaikkiaan.

Riina Kaski

Hän aut­toi myös ik­ku­na­pii­rus­tus­ten ja nii­den va­lai­se­mi­sen kans­sa.

Mikä näyt­te­ly?

Mar­ras­kuun ajan esil­lä ole­va va­lo­tai­de­näyt­te­ly on osa Sä­ky­län kun­nan ta­pah­tu­ma­sar­jaa Kult­tuu­ri­po­sit+. Työ­pa­jat on vä­lit­tä­nyt Suo­men va­lo­tai­teen seu­ra Flash ry:n va­lo­tai­de­pank­ki Best of Light Art in Fin­land BLAF.

Hel­sin­ki­läi­sen va­lo­tai­tei­li­ja Jan­ne Par­vi­ai­sen ve­tä­miin työ­pa­joi­hin on osal­lis­tu­nut yh­teen­sä 75 pai­kal­lis­ta nuor­ta. HEH­ku­vat-näyt­te­ly koos­tuu rei­lus­ta 40 te­ok­ses­ta.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

La 26.11. Päivä paloasemalla Eurassa

klo 10–13 Eu­ra-Kaut­tu­an pa­lo­a­se­mal­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 41). Järj. Eu­ran VPK, Kaut­tu­an Teh­tai­den VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Säkylässä

klo 10–13 Sä­ky­län pa­lo­a­se­mal­la (Pa­lo­mie­hen­tie 2). Järj. Sä­ky­län VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Paneliassa

klo 11–14 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Köyliössä

klo 11–15 Ke­po­lan pa­lo­a­se­mal­la (Ko­ke­mä­en­tie 111). Järj. Köy­li­ön Län­ti­nen VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Hinnerjoella

klo 12–15 Hin­ner­jo­en pa­lo­a­se­mal­la (Lää­kä­rin­tie 16). Järj. Hin­ner­jo­en VPK.

To 24.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Pe 25.11. Joulunavaus Lapissa

klo 17–19.30 kes­kus­tan alu­eel­la. Jou­lu­puk­ki Lap­pi-Tu­val­la klo 17–18, Pyör­nil­lä klo 18–19, ilo­tu­li­tus klo 19.30.

La 26.11. Joulunavaus Säkylässä

klo 10–13 to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie). Jou­lu­puk­ki­juok­su klo 11, Ken­gu­ru­mei­nin­ki esiin­tyy lap­sil­le klo 11.30. Järj. Sä­ky­län kun­ta, Sä­ky­län Yrit­tä­jät.

La 26.11. Avoimet ovet

klo 10–14 Tin­ki­läs­sä (Ran­ta­tie 254, Sä­ky­lä). Glö­giä ja pi­pa­rei­ta, jou­lu­puk­ki vie­rai­lee klo 12. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra.

La 26.11. Joulumarkkinat ja ponien Joulumaa

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­ta, Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -han­ke.

La 26.11. Joulumarkkinat

klo 12–15 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 350, Sä­ky­lä ). Myyn­ti­ko­ju­ja, ky­läyh­dis­tyk­sen puf­fet­ti, mu­siik­kia, ar­pa­jai­set, lei­von­nai­sia. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys.

La 26.11. Joulunavaus Yläneellä

klo 13–15.30 Uu­den­kar­ta­non Lyst­met­täs­sä (Kuu­sis­ton­tie 437, Ylä­ne). Myy­jäi­set, jou­lu­puu­ro, kah­vi­la, ar­pa­jai­set, glö­giä, jou­lu­puk­ki. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

Su 27.11. Joulunavaus Paneliassa

klo 15–17 Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) puhe, mu­siik­kia, tar­joi­lua, tont­tu­la, jou­lu­puk­ki, jou­lu­mark­ki­nat. Klo 13–17 Mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 36, Eu­ra) myyn­nis­sä rii­si­puu­roa ja sop­paa. Klo 14–16 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra) kah­vi­la, kä­den­tai­ta­jien myy­jäi­set, sor­vaus­näy­tös.

Su 27.11. Joulunavaus Lapin Kauklaisissa

klo 16. Jou­lu­va­lot syt­ty­vät, lyh­ty­kul­kue, jou­lu­lau­lu­ja Ky­lä­ta­lol­la (Kauk­lais­ten­tie 239 B, Rau­ma) klo 16.30.

Su 27.11. Advent­ti­myy­jäiset

klo 17–18.30 lä­he­tyk­sen hyvk­si Sä­ky­län srk-ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 27.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Köy­li­ön Vuo­ren­maan kir­kos­sa (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä). Glö­gi­tar­joi­lu.

Ma 28.11. Tuo joulu -konsertti

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Esiin­ty­mäs­sä lä­hi­a­lu­ei­den kant­to­rei­ta. Oh­jel­ma­mak­su. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 28.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 38, Eu­ra). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia Eu­ran kun­nas­ta.

Ti 29.11. Jouluisia yhteislauluja

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Instagram

Menovinkit

La 26.11. Päivä paloasemalla Eurassa

klo 10–13 Eu­ra-Kaut­tu­an pa­lo­a­se­mal­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 41). Järj. Eu­ran VPK, Kaut­tu­an Teh­tai­den VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Säkylässä

klo 10–13 Sä­ky­län pa­lo­a­se­mal­la (Pa­lo­mie­hen­tie 2). Järj. Sä­ky­län VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Paneliassa

klo 11–14 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Köyliössä

klo 11–15 Ke­po­lan pa­lo­a­se­mal­la (Ko­ke­mä­en­tie 111). Järj. Köy­li­ön Län­ti­nen VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Hinnerjoella

klo 12–15 Hin­ner­jo­en pa­lo­a­se­mal­la (Lää­kä­rin­tie 16). Järj. Hin­ner­jo­en VPK.

To 24.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Pe 25.11. Joulunavaus Lapissa

klo 17–19.30 kes­kus­tan alu­eel­la. Jou­lu­puk­ki Lap­pi-Tu­val­la klo 17–18, Pyör­nil­lä klo 18–19, ilo­tu­li­tus klo 19.30.

La 26.11. Joulunavaus Säkylässä

klo 10–13 to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie). Jou­lu­puk­ki­juok­su klo 11, Ken­gu­ru­mei­nin­ki esiin­tyy lap­sil­le klo 11.30. Järj. Sä­ky­län kun­ta, Sä­ky­län Yrit­tä­jät.

La 26.11. Avoimet ovet

klo 10–14 Tin­ki­läs­sä (Ran­ta­tie 254, Sä­ky­lä). Glö­giä ja pi­pa­rei­ta, jou­lu­puk­ki vie­rai­lee klo 12. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra.

La 26.11. Joulumarkkinat ja ponien Joulumaa

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­ta, Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -han­ke.

La 26.11. Joulumarkkinat

klo 12–15 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 350, Sä­ky­lä ). Myyn­ti­ko­ju­ja, ky­läyh­dis­tyk­sen puf­fet­ti, mu­siik­kia, ar­pa­jai­set, lei­von­nai­sia. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys.

La 26.11. Joulunavaus Yläneellä

klo 13–15.30 Uu­den­kar­ta­non Lyst­met­täs­sä (Kuu­sis­ton­tie 437, Ylä­ne). Myy­jäi­set, jou­lu­puu­ro, kah­vi­la, ar­pa­jai­set, glö­giä, jou­lu­puk­ki. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

Su 27.11. Joulunavaus Paneliassa

klo 15–17 Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) puhe, mu­siik­kia, tar­joi­lua, tont­tu­la, jou­lu­puk­ki, jou­lu­mark­ki­nat. Klo 13–17 Mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 36, Eu­ra) myyn­nis­sä rii­si­puu­roa ja sop­paa. Klo 14–16 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra) kah­vi­la, kä­den­tai­ta­jien myy­jäi­set, sor­vaus­näy­tös.

Su 27.11. Joulunavaus Lapin Kauklaisissa

klo 16. Jou­lu­va­lot syt­ty­vät, lyh­ty­kul­kue, jou­lu­lau­lu­ja Ky­lä­ta­lol­la (Kauk­lais­ten­tie 239 B, Rau­ma) klo 16.30.

Su 27.11. Advent­ti­myy­jäiset

klo 17–18.30 lä­he­tyk­sen hyvk­si Sä­ky­län srk-ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 27.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Köy­li­ön Vuo­ren­maan kir­kos­sa (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä). Glö­gi­tar­joi­lu.

Ma 28.11. Tuo joulu -konsertti

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Esiin­ty­mäs­sä lä­hi­a­lu­ei­den kant­to­rei­ta. Oh­jel­ma­mak­su. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 28.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 38, Eu­ra). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia Eu­ran kun­nas­ta.

Ti 29.11. Jouluisia yhteislauluja

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Instagram