13.6.2022 8.31
Kulttuuri
 
Juha Kaita-aho

Ympäristöön levittäytyvät kierrä­tys­me­tal­lie­läimet ja -kasvit muistuttavat, että pieni voi olla suurta niin luonnossa kuin ihmisessä

Sanna Saarisen teos Vierailija on Jokisaunan takapihalle Eurajoen varteen lehahtanut vähintään luonnollisen kokoinen metallinen joutsenolento. Monet näyttelyn teokset ovatkin suuria – joukosta löytyy esimerkiksi 1,5 metriä korkea kukkanen – ja niitä tulee kesän kuluessa lisää, joten näyttelyn voi käydä katsomassa vaikka useamman kerran.

Sanna Saarisen teos Vierailija on Jokisaunan takapihalle Eurajoen varteen lehahtanut vähintään luonnollisen kokoinen metallinen joutsenolento. Monet näyttelyn teokset ovatkin suuria – joukosta löytyy esimerkiksi 1,5 metriä korkea kukkanen – ja niitä tulee kesän kuluessa lisää, joten näyttelyn voi käydä katsomassa vaikka useamman kerran.

Elli-Mari Ahola

image

Eu­ra | El­li-Mari Aho­la

Eu­ra­lais­tai­tei­li­ja San­na Saa­ri­nen on pit­käs­tä ai­kaa pys­tyt­tä­nyt näyt­te­lyn ko­ti­kun­taan­sa, Eu­raan, Kaut­tu­an Jo­ki­sau­nal­le. Vii­me ai­koi­na hän on poh­ti­nut ja työs­tä­nyt usein lin­tu­ja.

– Oi­ke­as­ti en tun­nis­ta kuin jout­se­net ja va­rik­set, mut­ta lin­nuis­sa on haus­ko­ja yk­si­tyis­koh­tia, joi­ta voi ko­ros­taa ja si­ten tuo­da esiin luon­teen­piir­tei­tä, hän poh­tii.

Tai­tei­li­ja luon­neh­tii näyt­te­ly­ään hu­mo­ris­ti­sek­si ke­vy­ek­si ke­sä­näyt­te­lyk­si, joka so­pii kai­ke­ni­käi­sel­le ja kan­sain­vä­li­sel­le­kin ylei­söl­le. Pian hän va­ka­voi­tuu ja raa­put­taa pin­nan al­ta esiin myös te­ok­sis­saan ala­ti tois­tu­van kier­rä­tyk­sen ilo­sa­no­man, toi­saal­ta pie­nen ötö­kän mer­ki­tyk­sen luon­non kan­nal­ta, toi­saal­ta pie­nen ih­mi­sen ar­von.

– Lin­tu­jen maa­il­mas­sa luon­nos­sa voi ol­la min­kä hy­vän­sä vä­ri­nen tai vaik­ka mil­lai­nen töyh­tö, mut­ta ih­mi­ses­tä sa­no­taan äk­kiä ou­to­lin­tu.

Lä­hel­le kat­so­mi­nen kan­nat­taa, min­kä näyt­te­lyn te­os­ten ide­oin­tip­ro­ses­si konk­reet­ti­ses­ti on näyt­tä­nyt to­teen.

Sanna Saarinen – Hymy.

Sanna Saarinen – Hymy.

Elli-Mari Ahola

– Kun ko­ti­pi­hal­la koh­taan eri­lai­sia ötö­köi­tä, nii­tä kan­nat­taa vil­kais­ta suu­ren­nus­la­sil­la. Siel­tä saat­taa löy­tyä vaik­ka rai­dal­li­set sar­vet, mitä ei pal­jaal­la sil­mäl­lä huo­maa.

Ul­ko­ti­loi­hin si­joit­tu­van näyt­te­lyn pää­raa­ka-ai­ne on kier­rä­tys­me­tal­li, mut­ta San­na Saa­ri­nen va­kuut­taa, et­tä hä­nen ta­va­ra­merk­kin­sä teks­tii­lin ja me­tal­lin yh­dis­tä­mi­nen on tuo­tan­nos­sa muu­ten yhä voi­mis­saan.

Kokonais­val­tainen taiteilijaelämä

San­na Saa­ri­sen edel­li­ses­tä näyt­te­lys­tään Eu­ras­sa on jo vie­räh­tä­nyt ai­kaa. Hä­nel­lä on tätä ny­kyä oma gal­le­ria Rau­mal­la, ja hä­nen näyt­te­lyi­tään on vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na näh­ty ym­pä­ri maa­ta: Sei­nä­jo­el­la, Lo­vii­sas­sa ja Tei­jos­sa.

– Olen vii­mei­sen pa­rin vuo­den ai­ka­na kes­kit­ty­nyt tai­tee­seen ja pyr­ki­nyt am­mat­ti­mai­ses­ti tuot­teis­ta­maan omaa työ­tä­ni, hän ker­too.

Pää­toi­mi­sen tai­tei­li­jan elä­mä on pal­jon muu­ta­kin kuin näyt­te­lyi­den pys­tyt­tä­mis­tä ja te­os­ten to­teut­ta­mis­ta. Sii­hen kuu­luu myös tie­don­han­kin­taa ja suun­nit­te­lua te­ok­sia var­ten, pal­jon pa­pe­ri­työ­tä tie­to­ko­neen edes­sä, elin­tär­ke­ää ver­kos­toi­tu­mis­ta, so­si­aa­li­sen me­di­an te­ke­mis­tä...

– Olen etuo­i­keu­tet­tu, kun mi­nul­la on per­he, jol­ta olen ai­na saa­nut tu­kea tai­tei­li­jan ural­la­ni.

Tai­tei­li­ja­e­lä­mä on ko­ko­nais­val­tais­ta elä­mää.

– Mi­nul­la on sän­gyn vie­res­sä pie­ni muis­ti­kir­ja, sil­lä juu­ri en­nen nu­kah­ta­mis­ta tu­lee uu­siin te­ok­siin ide­oi­ta, joi­ta ei enää aa­mul­la muis­tai­si. Vuo­sien­kin pääs­tä on haus­ka ver­ra­ta ja näh­dä, kuin­ka yö­luon­nok­set nä­ky­vät val­miis­sa te­ok­sis­sa, hän pal­jas­taa.

Tai­teen rin­nal­la hän te­kee edel­leen joi­ta­kin ti­laus­töi­tä ja ope­tus­työ­tä kan­sa­lai­so­pis­tois­sa.

– Oma il­mai­su ke­hit­tyy koko ajan, ja mi­nul­la on jat­ku­va tar­ve men­nä uut­ta koh­ti. En tee lin­tu­ja lop­pui­kää­ni, vaik­ka ne ovat nyt ol­leet pin­nal­la, San­na Saa­ri­nen nau­raa.

San­na Saa­ri­sen ”pie­ni on SUU­RI” -näyt­te­ly on esil­lä Kaut­tu­an Jo­ki­sau­nal­la (Se­pän­tie 1, Eu­ra) kesä- ja hei­nä­kuun ajan. Jo­ki­sau­na on avoin­na kesä–elo­kuus­sa ti–pe klo 12–18 ja la–su klo 12–15.