23.11.2022 12.25
Lukijan juttu
 

Euran Pelastakaa Lapset jakaa tukea lasten harrastuksiin – myös ruokalahjakortit ovat tervetulleita lapsiperheisiin

Euran Pelastakaa Lapset -yhdistyksen jäsenet Terttu Virtanen (vas.), Annu Leppänen ja Riitta-Liisa Lehtimäki ripustivat Lapsen oikeuksien päivän aikaan yhdistyksen heijastimia Euran kirjaston edessä oleviin puihin. Niitä saa sieltä vapaasti ottaa näkyäkseen paremmin liikenteessä.

Euran Pelastakaa Lapset -yhdistyksen jäsenet Terttu Virtanen (vas.), Annu Leppänen ja Riitta-Liisa Lehtimäki ripustivat Lapsen oikeuksien päivän aikaan yhdistyksen heijastimia Euran kirjaston edessä oleviin puihin. Niitä saa sieltä vapaasti ottaa näkyäkseen paremmin liikenteessä.

Liisa Nykänen

image

Eu­ra | Eväi­tä elä­mäl­le -oh­jel­man mu­kai­nen har­ras­tus­tu­kien ja­ka­mi­nen eu­ra­lai­sil­le ja sä­ky­lä­läi­sil­le lap­sil­le ja nuo­ril­le sekä ruo­ka­lah­ja­kort­tien ja­ka­mi­nen lap­si­per­heil­le ovat en­si vuon­na­kin kes­keis­tä Eu­ran Pe­las­ta­kaa Lap­set -yh­dis­tyk­sen toi­min­nas­sa.

Tänä vuon­na yh­dis­tyk­sel­lä on ol­lut ja­et­ta­va­na 6500 eu­roa har­ras­te­tu­ki­na, joil­la tu­e­taan lap­sia saa­maan yh­den­ver­tai­set mah­dol­li­suu­det har­ras­taa mie­leis­tään la­jia.

Ruo­ka­lah­ja­kort­te­ja tul­laan tänä vuon­na ja­ka­maan so­si­aa­li­toi­men ja di­a­ko­ni­a­työn kaut­ta kaik­ki­aan 8000 eu­ron edes­tä. Eu­ra­lai­sil­le lap­si­per­heil­le on tänä vuon­na ja­et­tu ruo­ka­lah­ja­kort­te­ja jo yli 3600 eu­ron edes­tä, ja sä­ky­lä­läi­sil­le lap­si­per­heil­le yli 1500 eu­ron edes­tä. Sa­dan eu­ron suu­rui­sia ruo­ka­lah­ja­kort­te­ja ja­e­taan vie­lä jou­lun al­la nii­tä tar­vit­se­vil­le lap­si­per­heil­le.

Yh­dis­tys ja­kaa myös sti­pen­de­jä Eu­ran yh­teis­kou­lul­le ja Ah­ma­so­jan kou­lul­le ja tar­jo­aa tut­tuun ta­paan en­si vuon­na­kin Las­ten Tam­mi­kuus­sa eu­ra­lais­lap­sil­le mah­dol­li­suu­den il­mai­seen uin­tiin kah­te­na lau­an­tai­na Eu­ran ui­ma­hal­lis­sa.

Yh­dis­tyk­sen jat­ket­ta­viin pe­rin­tei­siin kuu­luu myös Wan­ha­na­jan leik­ki­päi­vään osal­lis­tu­mi­nen he­la­tors­tai­na Tal­lin­mä­el­lä ja ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­nen Lap­sen oi­keuk­sien päi­vän ai­koi­hin. Tänä vuon­na jouk­ko yh­dis­tyk­sen nai­sia oli kir­jas­tos­sa lu­ke­mas­sa sa­tu­ja lap­sil­le.

PeLa:n syys­ko­kouk­ses­sa va­lit­tiin yh­dis­tyk­sen uu­dek­si pu­heen­joh­ta­jak­si Tuu­la Toi­vo­la jat­ka­maan Rit­va Su­lo­sen työ­tä. Hal­li­tuk­sen uu­sik­si jä­se­nik­si va­lit­tiin Ai­ri Ma­tik­ka ja Lii­sa Ny­kä­nen, ja hal­li­tuk­ses­sa jat­ka­vat An­ne­li Jor­tik­ka, An­nu Lep­pä­nen, Tert­tu Vir­ta­nen, Ani­ta He­lan­der, Riit­ta-Lii­sa Leh­ti­mä­ki ja Ma­ri­ta Sal­mi. Hal­li­tuk­sen va­ra­jä­se­net ovat Pir­jo Saa­re­lai­nen ja Päi­vi Ant­ti­la.

Hal­li­tuk­sen jär­jes­täy­ty­mis­ko­kouk­ses­sa va­lit­tiin yh­dis­tyk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si Lii­sa Ny­kä­nen, sih­tee­rik­si Riit­ta-Lii­sa Leh­ti­mä­ki, ra­has­ton­hoi­ta­jak­si Tert­tu Vir­ta­nen ja jä­sen­re­kis­te­rin hoi­ta­jak­si An­ne­li Jor­tik­ka.

Lii­sa Ny­kä­nen

Ota kantaa