17.4.2023 12.13
Lukijan juttu
 

Euran VPK:n vuoden palokuntainen on Anssi Mäkelä

Anssi Mäkelä on Euran VPK:n vuoden palokuntalainen.

Anssi Mäkelä on Euran VPK:n vuoden palokuntalainen.

Mari Hirvelä

image

Eu­ra | Eu­ran VPK:n hal­li­tus va­lit­si yh­dis­tyk­sen jä­se­nis­tön kes­kuu­des­ta vuo­den 2022 pa­lo­kun­ta­lai­sek­si yrit­tä­jä Ans­si Mä­ke­län. Pe­rus­te­lui­na va­lin­nal­le oli Ans­sin esi­mer­kil­li­nen ak­tii­vi­suus pa­lo­kun­ta­har­ras­tuk­sen pa­ris­sa.

Hän osal­lis­tuu ah­ke­ras­ti hä­ly­tyk­siin, har­joi­tuk­siin ja hal­li­tuk­sen ko­kouk­siin. Li­säk­si Ans­si kävi vii­den opin­to­pis­teen laa­jui­sen so­pi­mus­pa­lo­kun­tien ryh­män­joh­ta­ja­kurs­sin, joka mah­dol­lis­taa hä­nel­le pää­syn sam­mu­tu­sau­ton apu­kus­kin pai­kal­le hä­ly­tys­ti­lan­tei­den ryh­män­joh­ta­jak­si. Täl­löin hän lait­taa kel­tai­sen ky­pä­rän si­jas­ta pää­hän­sä pu­nai­sen ky­pä­rän.

Kymmenvuotinen välivuosi

Mä­ke­lä liit­tyi pa­lo­kun­nan nuo­ri­so-osas­toon 9-vuo­ti­aa­na vuon­na 1992, jol­loin Eu­ran pa­lo­a­se­ma hoh­ti uu­tuut­taan. Hän ete­ni nuo­ri­so-osas­ton kurs­sien kaut­ta nuo­ri­so-osas­ton kou­lut­ta­jak­si jat­ka­en sitä myös mie­his­töön siir­ty­mi­sen jäl­keen. Eri­tyi­sel­lä läm­möl­lä Ans­si muis­te­lee nuo­ri­soo­sas­to­ai­koi­na ko­et­tu­ja isom­pia ja pie­nem­piä pa­lo­kun­ta­lei­re­jä, jois­sa on saa­tu op­pe­ja sekä pa­lo­kun­ta­toi­min­taan et­tä elä­mäs­tä yleen­sä­kin.

Van­hem­pi sam­mu­tus­mies Mä­ke­lä oli nuo­rem­pa­na työn­sä puo­les­ta pal­jon reis­su­hom­mis­sa ja hän teki ras­kaan pää­tök­sen vuon­na 2007 vä­li­vuo­den pi­tä­mi­ses­tä. Kym­me­nen vuot­ta kes­tä­neen vä­li­vuo­den ai­ka­na moni pa­lo­kun­ta­ka­ve­ri pyy­si ta­kai­sin mu­kaan toi­min­taan, mut­ta lo­pul­li­sen kan­nus­tus­pot­kun co­me­bac­kil­le an­toi avo­vai­mo Ka­rin.

Yrit­tä­jäk­si siir­ty­mi­nen mah­dol­lis­ti pa­luun ase­mal­le ja Ans­si ku­vaa sitä het­keä ”kuin ko­tiin olis tul­lu”.

Koko perheen harrastus

Pap­pa oli ak­tii­vi­nen pa­lo­kun­ta­lai­nen Har­ja­val­las­sa, sis­ko har­ras­ti nuo­rem­pa­na len­to­pal­loa ja isä oli ak­tii­vi­ses­ti tyt­tä­ren­sä har­ras­tuk­ses­sa mu­ka­na. Ans­sin lii­tyt­tyä nuo­ri­so-osas­toon, huo­ma­si äi­ti-Tui­ja ti­lai­suu­ten­sa tul­leen ja läh­ti mu­kaan VPK:n nai­so­sas­ton toi­min­taan. Hän oli jo nuo­rem­pa­na haa­veil­lut pa­lo­kun­ta­har­ras­tuk­ses­ta, mut­ta sii­hen ai­kaan ei poi­ka­o­sas­toi­hin tyt­tö­jä huo­lit­tu.

Ka­rin-puo­li­so sit­ten taas liit­tyi ai­koi­naan nai­so­sas­toon poi­kan­sa pa­lo­kun­ta­har­ras­tuk­sen myö­tä. Ei­kä sii­nä vie­lä kaik­ki: Ka­ri­nin ja Ans­sin 4-vuo­ti­as Alek­sand­ra-ty­tär sa­noi jo vuo­si sit­ten ”isi, minä en mene päi­vä­ko­tiin, minä tu­len isin kans­sa pa­lo­kun­taan” eli jat­koa tu­lee seu­raa­maan.

Ans­si on kii­tol­li­nen Ka­ri­nil­le sii­tä, et­tä tuli pa­la­tat­tua ta­kai­sin ri­viin. Pa­lo­kun­ta­har­ras­tus on tuo­nut yrit­tä­jän ar­keen mu­ka­vaa vas­ta­pai­noa, hy­viä ys­tä­viä ja yh­des­sä te­ke­mi­sen mei­nin­kiä eu­ra­lais­ten­hy­väk­si.

– Taus­tal­la on tot­ta­kai aut­ta­mi­sen halu, mut­ta kyl­lä täy­tyy myön­tää, et­tä vie­lä täl­lä­kin iäl­lä

tie­tyn­lai­nen jän­ni­tys ja se pil­li­kyy­tiä aja­mi­nen kieh­too, Mä­ke­lä sa­noo.

Mari Hir­ve­lä

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 5.12. Yönäyttely ja joulu­ko­ris­te­työpaja

klo 15–23 näyt­te­ly ja klo 15–20 työ­pa­ja Mer­jan gal­le­ri­as­sa (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Mer­ja Ah­to­la.

Ti 5.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

Ti 5.12. Näyttelyopastus Chorus sinensis -näyttelyyn

klo 17.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Järj. Po­rin tai­de­mu­seo ja Eu­ran kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ti 5.12. Koko kylän joulujuhla

klo 18 Vuo­ren­maan seu­ra­ta­los­sa (Vuo­ren­maan­tie 276, Sä­ky­lä). Vuo­ren­maan ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Vuo­ren­maan yh­dis­tyk­set.

Ti 5.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ke 6.12. Valo nousee veden sylistä -valoteos

klo 17–21 Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra). Järj. Ham­min talo.

Ke 6.12. Itsenäi­syys­päivän kulkue

klo 17 läh­tö K-mar­ket Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 6. luuk­ku. Järj. MLL Hin­ner­jo­ki.

Ke 6.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) Ve­te­raa­ni­ki­vi. Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17 ap­tee­kil­la (Pa­ne­li­an­tie 46, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Joulusaippuoiden valmistusta

klo 18–20 Hin­ner­jo­en kir­jas­tos­sa (Rin­no­mä­en­tie 7, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 7. luuk­ku. Järj. hin­ner­jo­ki­lai­set.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 La­pin Kau­ko­lan ky­lä­ta­los­sa (Nar­vin­tie 30, Rau­ma). Järj. Rau­man seu­ra­kun­ta.

To 7.12. Jouluinen yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Han­na-Lee­na Mä­ki­ta­lo lau­lat­taa ja sä­es­tää sekä mu­ka­na myös Ilo & Valo. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut.

Pe 8.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­hal­la (Kirk­ko­sil­lan­tie 15 B, Eu­ra) mak­ka­rang­ril­laus­ta. Järj. SPR Hin­ner­jo­ki.

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

Ti 5.12. Yönäyttely ja joulu­ko­ris­te­työpaja

klo 15–23 näyt­te­ly ja klo 15–20 työ­pa­ja Mer­jan gal­le­ri­as­sa (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Mer­ja Ah­to­la.

Ti 5.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

Ti 5.12. Näyttelyopastus Chorus sinensis -näyttelyyn

klo 17.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Järj. Po­rin tai­de­mu­seo ja Eu­ran kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ti 5.12. Koko kylän joulujuhla

klo 18 Vuo­ren­maan seu­ra­ta­los­sa (Vuo­ren­maan­tie 276, Sä­ky­lä). Vuo­ren­maan ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Vuo­ren­maan yh­dis­tyk­set.

Ti 5.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ke 6.12. Valo nousee veden sylistä -valoteos

klo 17–21 Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra). Järj. Ham­min talo.

Ke 6.12. Itsenäi­syys­päivän kulkue

klo 17 läh­tö K-mar­ket Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 6. luuk­ku. Järj. MLL Hin­ner­jo­ki.

Ke 6.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) Ve­te­raa­ni­ki­vi. Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17 ap­tee­kil­la (Pa­ne­li­an­tie 46, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Joulusaippuoiden valmistusta

klo 18–20 Hin­ner­jo­en kir­jas­tos­sa (Rin­no­mä­en­tie 7, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 7. luuk­ku. Järj. hin­ner­jo­ki­lai­set.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 La­pin Kau­ko­lan ky­lä­ta­los­sa (Nar­vin­tie 30, Rau­ma). Järj. Rau­man seu­ra­kun­ta.

To 7.12. Jouluinen yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Han­na-Lee­na Mä­ki­ta­lo lau­lat­taa ja sä­es­tää sekä mu­ka­na myös Ilo & Valo. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut.

Pe 8.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­hal­la (Kirk­ko­sil­lan­tie 15 B, Eu­ra) mak­ka­rang­ril­laus­ta. Järj. SPR Hin­ner­jo­ki.

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Instagram