17.4.2023 12.13
Lukijan juttu
 

Euran VPK:n vuoden palokuntainen on Anssi Mäkelä

Anssi Mäkelä on Euran VPK:n vuoden palokuntalainen.

Anssi Mäkelä on Euran VPK:n vuoden palokuntalainen.

Mari Hirvelä

image

Eu­ra | Eu­ran VPK:n hal­li­tus va­lit­si yh­dis­tyk­sen jä­se­nis­tön kes­kuu­des­ta vuo­den 2022 pa­lo­kun­ta­lai­sek­si yrit­tä­jä Ans­si Mä­ke­län. Pe­rus­te­lui­na va­lin­nal­le oli Ans­sin esi­mer­kil­li­nen ak­tii­vi­suus pa­lo­kun­ta­har­ras­tuk­sen pa­ris­sa.

Hän osal­lis­tuu ah­ke­ras­ti hä­ly­tyk­siin, har­joi­tuk­siin ja hal­li­tuk­sen ko­kouk­siin. Li­säk­si Ans­si kävi vii­den opin­to­pis­teen laa­jui­sen so­pi­mus­pa­lo­kun­tien ryh­män­joh­ta­ja­kurs­sin, joka mah­dol­lis­taa hä­nel­le pää­syn sam­mu­tu­sau­ton apu­kus­kin pai­kal­le hä­ly­tys­ti­lan­tei­den ryh­män­joh­ta­jak­si. Täl­löin hän lait­taa kel­tai­sen ky­pä­rän si­jas­ta pää­hän­sä pu­nai­sen ky­pä­rän.

Kymmenvuotinen välivuosi

Mä­ke­lä liit­tyi pa­lo­kun­nan nuo­ri­so-osas­toon 9-vuo­ti­aa­na vuon­na 1992, jol­loin Eu­ran pa­lo­a­se­ma hoh­ti uu­tuut­taan. Hän ete­ni nuo­ri­so-osas­ton kurs­sien kaut­ta nuo­ri­so-osas­ton kou­lut­ta­jak­si jat­ka­en sitä myös mie­his­töön siir­ty­mi­sen jäl­keen. Eri­tyi­sel­lä läm­möl­lä Ans­si muis­te­lee nuo­ri­soo­sas­to­ai­koi­na ko­et­tu­ja isom­pia ja pie­nem­piä pa­lo­kun­ta­lei­re­jä, jois­sa on saa­tu op­pe­ja sekä pa­lo­kun­ta­toi­min­taan et­tä elä­mäs­tä yleen­sä­kin.

Van­hem­pi sam­mu­tus­mies Mä­ke­lä oli nuo­rem­pa­na työn­sä puo­les­ta pal­jon reis­su­hom­mis­sa ja hän teki ras­kaan pää­tök­sen vuon­na 2007 vä­li­vuo­den pi­tä­mi­ses­tä. Kym­me­nen vuot­ta kes­tä­neen vä­li­vuo­den ai­ka­na moni pa­lo­kun­ta­ka­ve­ri pyy­si ta­kai­sin mu­kaan toi­min­taan, mut­ta lo­pul­li­sen kan­nus­tus­pot­kun co­me­bac­kil­le an­toi avo­vai­mo Ka­rin.

Yrit­tä­jäk­si siir­ty­mi­nen mah­dol­lis­ti pa­luun ase­mal­le ja Ans­si ku­vaa sitä het­keä ”kuin ko­tiin olis tul­lu”.

Koko perheen harrastus

Pap­pa oli ak­tii­vi­nen pa­lo­kun­ta­lai­nen Har­ja­val­las­sa, sis­ko har­ras­ti nuo­rem­pa­na len­to­pal­loa ja isä oli ak­tii­vi­ses­ti tyt­tä­ren­sä har­ras­tuk­ses­sa mu­ka­na. Ans­sin lii­tyt­tyä nuo­ri­so-osas­toon, huo­ma­si äi­ti-Tui­ja ti­lai­suu­ten­sa tul­leen ja läh­ti mu­kaan VPK:n nai­so­sas­ton toi­min­taan. Hän oli jo nuo­rem­pa­na haa­veil­lut pa­lo­kun­ta­har­ras­tuk­ses­ta, mut­ta sii­hen ai­kaan ei poi­ka­o­sas­toi­hin tyt­tö­jä huo­lit­tu.

Ka­rin-puo­li­so sit­ten taas liit­tyi ai­koi­naan nai­so­sas­toon poi­kan­sa pa­lo­kun­ta­har­ras­tuk­sen myö­tä. Ei­kä sii­nä vie­lä kaik­ki: Ka­ri­nin ja Ans­sin 4-vuo­ti­as Alek­sand­ra-ty­tär sa­noi jo vuo­si sit­ten ”isi, minä en mene päi­vä­ko­tiin, minä tu­len isin kans­sa pa­lo­kun­taan” eli jat­koa tu­lee seu­raa­maan.

Ans­si on kii­tol­li­nen Ka­ri­nil­le sii­tä, et­tä tuli pa­la­tat­tua ta­kai­sin ri­viin. Pa­lo­kun­ta­har­ras­tus on tuo­nut yrit­tä­jän ar­keen mu­ka­vaa vas­ta­pai­noa, hy­viä ys­tä­viä ja yh­des­sä te­ke­mi­sen mei­nin­kiä eu­ra­lais­ten­hy­väk­si.

– Taus­tal­la on tot­ta­kai aut­ta­mi­sen halu, mut­ta kyl­lä täy­tyy myön­tää, et­tä vie­lä täl­lä­kin iäl­lä

tie­tyn­lai­nen jän­ni­tys ja se pil­li­kyy­tiä aja­mi­nen kieh­too, Mä­ke­lä sa­noo.

Mari Hir­ve­lä

Ota kantaa