28.7.2022 13.50
Lukijan juttu
 

Evolla testattiin kanttia ja pohdittiin omia vaiku­tus­mah­dol­li­suuksia ilmas­ton­muu­tokseen myös euralaisten partiolaisten voimin

Kanttilaakson toimintaradalla Jenna, Johannes ja Kata.

Kanttilaakson toimintaradalla Jenna, Johannes ja Kata.

Tiia Immonen

image

Eu­ra | Eu­ran Peu­rat lei­rei­li Suo­men Par­ti­o­lais­ten kah­dek­san­nel­la suur­lei­ril­lä 15.–23. hei­nä­kuu­ta. Kaik­ki­aan suur­lei­ri ko­ko­si Evon maas­toi­hin 13 500 par­ti­o­lais­ta.

Eu­ran peu­ro­ja oli Ka­jol­la 18, ja eu­ra­lai­set oli­vat hy­vin edus­tet­tu­na koko lei­rin ajan niin ra­ken­nus- kuin per­he­lei­ris­sä. Peu­ro­jen kans­sa sa­mas­sa Säde-ala­lei­ris­sä oli li­säk­si kak­si­tois­ta muu­ta lip­pu­kun­taa Rau­man ja Sa­vi­seu­dun alu­eel­ta.

Koko Peuraperhe Kajolla.

Koko Peuraperhe Kajolla.

Anna-Maija Dillström

Euran Peurat Kajolla.

Euran Peurat Kajolla.

Tiia Immonen

Lei­ril­lä tu­tus­tut­tiin eri­lai­siin oh­jel­ma­laak­soi­hin.

– Aloi­tim­me yh­tei­sen par­ti­o­seik­kai­lun tu­tus­tu­mal­la en­sim­mäi­se­nä päi­vä­nä tuu­ma­laak­soon. Laak­sos­sa tuu­mail­tiin muun mu­as­sa las­ku­ti­kun sa­lo­ja, rat­kot­tin ro­bot­ti­ra­dal­la reit­tiä ja mie­tit­tiin mei­dän par­ti­o­lais­ten vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia il­mas­ton­muu­tok­seen. En­sim­mäi­nen lei­ri­päi­vä päät­tyi koko lei­ri­kan­san yh­tei­siin ava­jai­siin, jois­sa oli pal­jon lau­lua, huu­to­ja ja kah­dek­san ala­lei­rin esit­te­lyt, Eu­ran Peu­rois­ta ker­ro­taan.

Lei­ri­päi­vien ai­ka­na eu­ra­lai­set tu­tus­tui­vat myös mit­te­lö­laak­soon, rau­han­laak­soon ja elä­mä­laak­soon.

– Vii­mei­se­nä var­si­nai­se­na lei­ri­päi­vä­nä meil­tä peu­roil­ta ky­syt­tiin kant­tia, kun saim­me osal­lis­tua kant­ti­laak­son oh­jel­maan. Osal­lis­tu­ja­pas­sei­hin ke­rä­sim­me lei­mo­ja muun mu­as­sa na­run­ve­dos­sa, on­gin­nas­sa sekä ren­kaan hei­tos­sa. Lo­puk­si lois­ta­vat suo­ri­tuk­set pal­kit­tiin Kajo-ta­tuo­in­nil­la. Il­ta­päi­vän ve­si­ak­ti­vi­tee­tit kruu­na­si­vat laak­son oh­jel­man ja so­pi­vat hel­tei­sen päi­vän pää­tök­sek­si.

Ramboradalla yhteistyöllä eteenpäin.

Ramboradalla yhteistyöllä eteenpäin.

Tiia Immonen

Rauhanlaaksossa pohdintaa tehtävän äärellä.

Rauhanlaaksossa pohdintaa tehtävän äärellä.

Tiia Immonen

Koko Kajo leipoo -ohjelmassa teimme suklaamuffinsseja.

Koko Kajo leipoo -ohjelmassa teimme suklaamuffinsseja.

Tiia Immonen

Jenna ja Akseli onkivat magneettia ankkalammella.

Jenna ja Akseli onkivat magneettia ankkalammella.

Tiia Immonen

Kanttilaakson Kajo-merkit palkinnoksi.

Kanttilaakson Kajo-merkit palkinnoksi.

Tiia Immonen

Pait­si ava­jai­sis­sa myös muis­sa lei­rin yh­tei­sis­sä oh­jel­mis­sa oli suu­ren par­ti­o­juh­lan tun­tua, kun eri mai­den li­put lie­hui­vat kor­ke­al­la ja vä­rik­käi­nä.

– Ko­koon­nuim­me kes­ki­äis­juh­laan, ava­jai­siin ja päät­tä­jäi­siin koko 13 500 par­ti­o­lai­sen voi­min.

Lei­rin ruo­kai­lut su­jui­vat kun­kin ala­lei­rin omis­sa lei­ri­keit­ti­öis­sä, jot­ka oli hy­vin va­rus­tet­tu sop­pa­ty­kein, kyl­mä­kon­tein ja hy­gie­ni­a­suo­si­tuk­sin. Jo­kai­nen keit­tiö tar­jo­si päi­vit­täin ruu­an noin 2000 par­ti­o­lai­sel­le nel­jä ker­taa. It­se ruo­ka kul­je­tet­tiin suo­raan val­mis­tus­keit­ti­öl­tä läm­pö­laa­ti­kois­sa ja­et­ta­vak­si lei­ri­keit­ti­öi­hin.

Leirilippukunnan portti.

Leirilippukunnan portti.

Tiia Immonen

Leirialueen kartta.

Leirialueen kartta.

Tiia Immonen

Vie­rai­lu­päi­vä­nä 19. hei­nä­kuu­ta lei­ril­lä vie­rai­li sa­to­ja van­hem­pia, ka­ve­rei­ta ja par­ti­oys­tä­viä, joil­le oli tar­jol­la lo­hi­keit­toa.

Eu­ran Peu­ro­jen mat­ka­tes­sa ko­tiin rep­pu täyn­nä iki­muis­toi­sia ko­ke­muk­sia, par­ti­o­ki­vaa ja muis­to­ja, jäi it­se lei­riä vie­lä pur­ka­maan iso jouk­ko ah­ke­ria pur­ku­lei­ri­läi­siä vas­taa­maan suu­rim­mis­ta ra­ken­teis­ta. Tel­tat ja ka­tok­set ja por­tit oli jo pu­ret­tu.

Muut lip­pu­kun­nat sa­mas­sa lei­ri­lip­pu­kun­nas­sa oli­vat: Alas­ta­ron Jy­vä­set, Jo­ki­laak­son Ra­vut, Ko­par­dit, Ky­rön Kiu­rut ja Ko­kot, Loi­maan Nuo­ti­o­loi­mut, Loi­maan Sa­vi­set, Mel­li­län Men­nin­käi­set, Myrs­ky­po­jat

Nar­vin Kajo, Pöy­ty­än Pöl­löt, Rau­man Par­ti­o­ty­töt ja Ta­sa­lam Boja.

Ala­lei­rit oli­vat ni­mel­tään: Säde, Tui­ke, Halo, Heh­ku, Fo­to­ni ja Lois­te.

Eu­ran Peu­ro­jen lei­ri­luot­sei­na oli­vat An­na-Mai­ja Dil­lst­röm ja Tiia Im­mo­nen.

Tiia Im­mo­nen

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram