26.7.2022 10.34
Lukijan juttu
 

Harrin Patille rakennettu Leijonalaavu on nyt valmis

Köyliön Leijonalaavu on valmis ja vapaasti käytettävissä.

Köyliön Leijonalaavu on valmis ja vapaasti käytettävissä.

image

Köy­li­ön Li­ons Club suun­nit­te­li vii­me kau­del­la mo­nen­lai­sia ak­ti­vi­teet­te­ja. Yh­dek­si pää­ak­ti­vi­tee­tik­si va­li­koi­tui laa­vun ra­ken­ta­mi­nen Ke­po­laan Har­rin Pa­tin kun­to­ra­dan var­teen. Ai­hees­ta oli kes­kus­tel­tu jo ai­kai­sem­min­kin.

Saa­tu­am­me vin­kin, et­tä laa­vun te­ke­mi­seen oli­si mah­dol­lis­ta saa­da ra­hoi­tus­ta mm. Le­a­der Py­hä­jär­vi­seu­dul­ta käyn­nis­tim­me hank­keen ha­ke­muk­sen osal­ta hel­mi­kuus­sa. Tar­kas­te­lim­me eri­lai­sia vaih­to­eh­to­ja ja sel­vi­tim­me myös kus­tan­nuk­sia. Pää­tim­me eh­dol­li­se­na hy­väk­syä kou­vo­la­lai­sen Ko­ri­an Hir­ren tar­jouk­sen Ko­ta­laa­vun ra­ken­nus­ma­te­ri­aa­lis­ta. Laa­dim­me oh­jei­den mu­kai­set ha­ke­muk­set ja toi­mi­tim­me ne Le­a­der Py­hä­jär­vi­seu­dul­le. Maa­lis­kuun 30 päi­vä­nä saim­me tie­don, et­tä hank­keem­me on hy­väk­syt­ty.

Ra­hoi­tus riit­tää kat­ta­maan suu­ren osan laa­vun ra­hal­li­ses­ta kus­tan­nuk­ses­ta. Ra­ken­ta­mi­ses­sa tar­vit­ta­vien li­sä­tar­vik­kei­den ku­lut ei­vät mah­tu­neet ra­hoi­tuk­sen pii­riin. Saim­me eril­li­sen gril­lin han­kin­taan tu­kea Aar­ne Ri­ta­ri sää­ti­öl­tä. Hank­kee­seem­me suh­tau­tui myö­tä­mie­li­ses­ti mm. Sä­ky­län kun­ta. Han­ket­tam­me tu­ki­vat myös mm. AP-Kiin­teis­tö­pal­ve­lut, Eu­ran Ra­ken­nus­tar­vi­ke ja Vei­kon Väri.

Pekka Väinölä (vas.), Simo Nummi, Jouni Mikola ja Timo Hulmi asensivat laavuun grillin, ennen kuin se valmistui.

Pekka Väinölä (vas.), Simo Nummi, Jouni Mikola ja Timo Hulmi asensivat laavuun grillin, ennen kuin se valmistui.

LC Köyliö

Tal­koo­työn osuus oli mer­kit­tä­vä. Maan­siir­to- ja mui­hin val­mis­ta­viin töi­hin tar­vit­tiin run­saas­ti jä­se­nis­tön ka­lus­toa ja kä­siä. Var­si­nai­seen laa­vun ko­ko­a­mi­seen osal­lis­tui tois­ta­kym­men­tä ak­tii­vis­ta lei­jo­naa, toi­set enem­män, toi­set hie­man vä­hem­män. Voi­daan kui­ten­kin sa­noa, et­tä koko clu­bin väki oli kii­tet­tä­väs­ti mu­ka­na edis­tä­mäs­sä hank­keen to­teut­ta­mis­ta.

Lei­jo­na­laa­vu on tar­koi­tet­tu jo­ka­mie­hen oi­keuk­sien ta­paan kaik­kien käyt­töön. Toi­vom­me tie­ten­kin, et­tä jo­kai­nen sii­vo­aa käy­tön jäl­keen omat jäl­ken­sä.

Kau­ko Ha­ka­la

laa­vu­vas­taa­va

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la Eu­ran kun­nas­ta nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia.

Ti 29.11. Lukukoira

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Ken­nel­lii­ton lu­ku­koi­ra Pip­pu­ri ja oh­jaa­ja Tiia Ke­to­la ovat val­mii­na kuun­te­le­maan nel­jää lu­ki­jaa, joil­le va­ra­taan var­tin lu­ku­ai­ka kir­jas­tos­ta. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 29.11. Satutuokio

klo 17 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 3–7-vuo­ti­ail­le lap­sil­le, tuo­ki­on päät­teek­si vä­rit­te­ly­het­ki. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Lautapelituokio

klo 17.50 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 8–12-vuo­ti­ail­le. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Jouluista yhteislaulua

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ti 29.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Ko­dik­sa­min ky­lä­ta­lol­la (Ko­dik­sa­min­tie 403, Rau­ma). Mu­ka­na Jou­ko Hil­tu­nen, San­na Jär­vi­nen ja lä­he­tys­työn koor­di­naat­to­ri Rai­ja Pa­ju­nie­mi. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki ja Rau­man seu­ra­kun­ta.

Ke 30.11. Proosa on pitkä prosessi

klo 18 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6.) Esi­kois­kir­jai­li­ja Tan­ja Lit­ma­nen ker­too proo­san ko­koi­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­ses­ta ja te­ok­sen­sa Ai­na oman­ne – ker­to­mus työ­i­käi­sen etä­o­mais­hoi­ta­juu­des­ta pää­tee­mo­ja. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Tan­ja Lit­ma­nen.

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­kan kuk­ka­puu­tar­han jou­lu­myy­mä­lä (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa Eu­ran kun­nan suun­ni­tel­mat ener­gi­an sääs­tä­mi­sek­si, ener­gi­a­sääs­tö­vink­ke­jä yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yh­dis­tyk­sil­le sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Pi­to­voi­maa Py­hä­jär­vi­seu­dul­le -han­ke.

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312). Kuu­maa me­hua ja pi­pa­rei­ta, ota lyh­ty mu­kaan. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la Eu­ran kun­nas­ta nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia.

Ti 29.11. Lukukoira

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Ken­nel­lii­ton lu­ku­koi­ra Pip­pu­ri ja oh­jaa­ja Tiia Ke­to­la ovat val­mii­na kuun­te­le­maan nel­jää lu­ki­jaa, joil­le va­ra­taan var­tin lu­ku­ai­ka kir­jas­tos­ta. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 29.11. Satutuokio

klo 17 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 3–7-vuo­ti­ail­le lap­sil­le, tuo­ki­on päät­teek­si vä­rit­te­ly­het­ki. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Lautapelituokio

klo 17.50 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 8–12-vuo­ti­ail­le. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Jouluista yhteislaulua

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ti 29.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Ko­dik­sa­min ky­lä­ta­lol­la (Ko­dik­sa­min­tie 403, Rau­ma). Mu­ka­na Jou­ko Hil­tu­nen, San­na Jär­vi­nen ja lä­he­tys­työn koor­di­naat­to­ri Rai­ja Pa­ju­nie­mi. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki ja Rau­man seu­ra­kun­ta.

Ke 30.11. Proosa on pitkä prosessi

klo 18 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6.) Esi­kois­kir­jai­li­ja Tan­ja Lit­ma­nen ker­too proo­san ko­koi­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­ses­ta ja te­ok­sen­sa Ai­na oman­ne – ker­to­mus työ­i­käi­sen etä­o­mais­hoi­ta­juu­des­ta pää­tee­mo­ja. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Tan­ja Lit­ma­nen.

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­kan kuk­ka­puu­tar­han jou­lu­myy­mä­lä (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa Eu­ran kun­nan suun­ni­tel­mat ener­gi­an sääs­tä­mi­sek­si, ener­gi­a­sääs­tö­vink­ke­jä yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yh­dis­tyk­sil­le sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Pi­to­voi­maa Py­hä­jär­vi­seu­dul­le -han­ke.

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312). Kuu­maa me­hua ja pi­pa­rei­ta, ota lyh­ty mu­kaan. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Instagram