26.7.2022 10.34
Lukijan juttu
 

Harrin Patille rakennettu Leijonalaavu on nyt valmis

Köyliön Leijonalaavu on valmis ja vapaasti käytettävissä.

Köyliön Leijonalaavu on valmis ja vapaasti käytettävissä.

image

Köy­li­ön Li­ons Club suun­nit­te­li vii­me kau­del­la mo­nen­lai­sia ak­ti­vi­teet­te­ja. Yh­dek­si pää­ak­ti­vi­tee­tik­si va­li­koi­tui laa­vun ra­ken­ta­mi­nen Ke­po­laan Har­rin Pa­tin kun­to­ra­dan var­teen. Ai­hees­ta oli kes­kus­tel­tu jo ai­kai­sem­min­kin.

Saa­tu­am­me vin­kin, et­tä laa­vun te­ke­mi­seen oli­si mah­dol­lis­ta saa­da ra­hoi­tus­ta mm. Le­a­der Py­hä­jär­vi­seu­dul­ta käyn­nis­tim­me hank­keen ha­ke­muk­sen osal­ta hel­mi­kuus­sa. Tar­kas­te­lim­me eri­lai­sia vaih­to­eh­to­ja ja sel­vi­tim­me myös kus­tan­nuk­sia. Pää­tim­me eh­dol­li­se­na hy­väk­syä kou­vo­la­lai­sen Ko­ri­an Hir­ren tar­jouk­sen Ko­ta­laa­vun ra­ken­nus­ma­te­ri­aa­lis­ta. Laa­dim­me oh­jei­den mu­kai­set ha­ke­muk­set ja toi­mi­tim­me ne Le­a­der Py­hä­jär­vi­seu­dul­le. Maa­lis­kuun 30 päi­vä­nä saim­me tie­don, et­tä hank­keem­me on hy­väk­syt­ty.

Ra­hoi­tus riit­tää kat­ta­maan suu­ren osan laa­vun ra­hal­li­ses­ta kus­tan­nuk­ses­ta. Ra­ken­ta­mi­ses­sa tar­vit­ta­vien li­sä­tar­vik­kei­den ku­lut ei­vät mah­tu­neet ra­hoi­tuk­sen pii­riin. Saim­me eril­li­sen gril­lin han­kin­taan tu­kea Aar­ne Ri­ta­ri sää­ti­öl­tä. Hank­kee­seem­me suh­tau­tui myö­tä­mie­li­ses­ti mm. Sä­ky­län kun­ta. Han­ket­tam­me tu­ki­vat myös mm. AP-Kiin­teis­tö­pal­ve­lut, Eu­ran Ra­ken­nus­tar­vi­ke ja Vei­kon Väri.

Pekka Väinölä (vas.), Simo Nummi, Jouni Mikola ja Timo Hulmi asensivat laavuun grillin, ennen kuin se valmistui.

Pekka Väinölä (vas.), Simo Nummi, Jouni Mikola ja Timo Hulmi asensivat laavuun grillin, ennen kuin se valmistui.

LC Köyliö

Tal­koo­työn osuus oli mer­kit­tä­vä. Maan­siir­to- ja mui­hin val­mis­ta­viin töi­hin tar­vit­tiin run­saas­ti jä­se­nis­tön ka­lus­toa ja kä­siä. Var­si­nai­seen laa­vun ko­ko­a­mi­seen osal­lis­tui tois­ta­kym­men­tä ak­tii­vis­ta lei­jo­naa, toi­set enem­män, toi­set hie­man vä­hem­män. Voi­daan kui­ten­kin sa­noa, et­tä koko clu­bin väki oli kii­tet­tä­väs­ti mu­ka­na edis­tä­mäs­sä hank­keen to­teut­ta­mis­ta.

Lei­jo­na­laa­vu on tar­koi­tet­tu jo­ka­mie­hen oi­keuk­sien ta­paan kaik­kien käyt­töön. Toi­vom­me tie­ten­kin, et­tä jo­kai­nen sii­vo­aa käy­tön jäl­keen omat jäl­ken­sä.

Kau­ko Ha­ka­la

laa­vu­vas­taa­va

Ota kantaa