25.10.2021 10.08
Lukijan juttu
 

Iloa ja valoa syysiltaan kulttuu­ri­kur­kis­tuk­sessa

Lukiolaiset Ruut Ahtola, Ilona Peltonen ja Eini Tyrisevä esittivät cover-musiikkia. Taustalla näkyy Sanni Rinta-Keturin maalaamaa taidetta.

Lukiolaiset Ruut Ahtola, Ilona Peltonen ja Eini Tyrisevä esittivät cover-musiikkia. Taustalla näkyy Sanni Rinta-Keturin maalaamaa taidetta.

Mari Hirvelä

image

Eu­ra | Py­hä­jär­vi-Te­at­te­riyh­dis­tyk­sen väki he­rät­te­li te­at­te­ri­ta­lo Pläk­kiä ko­ro­nau­nil­ta jär­jes­tä­mäl­lä per­jan­tai-il­ta­na kult­tuu­ri­kur­kis­tuk­sen. Oh­jel­mas­ta ja her­kul­li­sis­ta tar­joi­luis­ta vas­ta­si te­at­te­rin oma väki.

Lah­jak­kaat lu­ki­o­lai­set Ilo­na Pel­to­nen, Ei­ni Ty­ri­se­vä ja Ruut Ah­to­la esit­ti­vät sekä suo­men- et­tä eng­lan­nin­kie­lis­tä co­ver-mu­siik­kia. Soit­ti­mi­na kuul­tiin säh­kö­pi­a­noa, akus­tis­ta ki­ta­raa ja säh­kö­ki­ta­raa. Jo­kai­sel­ta kuul­tiin tai­dok­kai­ta soo­lo-osuuk­sia sekä lau­la­en et­tä soit­ta­en.

Näyt­te­li­jä­pa­ris­kun­ta Ma­ri­ta Fre­de­rik­sen ja Erk­ki Har­ti­kai­nen esit­ti haus­kan pie­nois­näy­tel­män Ak­ka ha­ku­ses­sa, jos­sa osu­vas­ti poh­dit­tiin laa­jas­ti mie­hen ja nai­sen vä­li­siä ero­a­vai­suuk­sia.

Erkki Hartikainen ja Marita Frederiksen esittivät pienoisnäytelmän, joka kutitti nauruhermoja.

Erkki Hartikainen ja Marita Frederiksen esittivät pienoisnäytelmän, joka kutitti nauruhermoja.

Mari Hirvelä

Tun­nel­ma Plä­kis­sä oli va­lais­tuk­si­neen läm­min­hen­ki­nen ja te­at­te­rin oma väki enem­män kuin on­nel­li­nen; vih­doin me saim­me tä­män ti­lan sii­hen käyt­töön, jo­hon se on tar­koi­tet­tu. Oli upe­aa näh­dä ja kuul­la, mi­ten tyy­ty­väi­se­nä ylei­sö läh­ti ko­ti­mat­kal­le sa­tei­seen syy­sil­taan. Tätä me ha­lu­am­me teh­dä li­sää.

Mi­kä­li ti­lai­suu­te­si on vail­la jär­jes­tä­mis­paik­kaa tai oh­jel­maa, Py­hä­jär­vi-Te­at­te­ril­ta saat­taa löy­tyä rat­kai­su mo­lem­piin on­gel­miin.

Mari Hir­ve­lä

Ota kantaa