17.2.2023 10.49
Lukijan juttu
 

Juhlakisoissa nousi kilokaupalla kalaa – pilkki­har­ras­tuksen pariin toivotaan lisää väkeä

Naisten pilkkikisan voitti Ulla Holmberg (kesk.), Sari Tuominen (oik.) oli toinen ja Päivi Saarinen kolmas.

Naisten pilkkikisan voitti Ulla Holmberg (kesk.), Sari Tuominen (oik.) oli toinen ja Päivi Saarinen kolmas.

Johanna Antila

image

Sä­ky­lä | Lou­nais-Suo­men Va­paa-ajan­ka­las­ta­jain nais­toi­mi­kun­ta jär­jes­ti 11. hel­mi­kuu­ta Py­hä­jär­vel­lä 50-vuo­tis­juh­la­pil­kin. Kil­pai­lu­kes­kus oli Ka­la­sa­ta­mas­sa Sä­ky­läs­sä.

Nais­toi­mi­kun­nan syn­ty­sa­nat lau­sut­tiin Kaut­tu­al­la Län­nen­ho­vin Nar­ri­baa­rin ka­bi­ne­tis­sa 18. lo­ka­kuu­ta vuon­na1973.

– Syy­tä juh­laan siis oli ja se teh­tiin pilk­ki­mi­sen mer­keis­sä, toi­mi­kun­nan sih­tee­ri Kai­ja Tan­hu­an­pää ja pu­heen­joh­ta­ja Tert­tu Ju­lin sa­no­vat.

He ker­to­vat, et­tä ny­kyi­sin toi­mi­kun­nas­sa ovat vah­vim­min mu­ka­na PJKM:n, FC:n ja KTUK:n nai­set. Uu­sia har­ras­ta­jia mah­tuu mu­kaan.

Juh­la­ki­sas­sa oli mu­ka­na 45 kil­pai­li­jaa, seit­se­män nais­ta ja 38 mies­tä. Kil­pai­lu­ka­la­na oli ah­ven.

– Va­li­tet­ta­vas­ti al­le 18-vuo­ti­ai­ta nuo­ria ei ol­lut läh­te­nyt mu­kaan, vaik­ka meil­lä oli myös nuor­ten sar­ja, nai­set har­mit­te­le­vat.

Juhlakilpailun järjesti naistoimikunta.

Juhlakilpailun järjesti naistoimikunta.

Johanna Antila

Nais­toi­mi­kun­nal­la on vank­ka ko­ke­mus ki­so­jen ja mui­den ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­tä.

– Ja tu­lok­sis­ta nä­kee, et­tä kun nai­set jär­jes­tä­vät ki­sat, saa­liit­kin pun­ni­taan gram­man tark­kuu­del­la, Kai­ja Tan­hu­an­pää nau­rah­taa.

Tu­lok­sia:

Mie­het: 1) Toni Holm­berg On­ki-86 7 064 g, 2) Mika Hurt­ti­la Pilk­ki-95 6 504 g, 3) Ka­le­vi Hurt­ti­la Pilk­ki-95 6 342 g, 4) Mar­ko Ju­lin LKM 6 080 g, 5) Tei­jo Pel­to­nen LKM 5 938 g, 6) Simo Aal­to­nen Pilk­ki-95 5 468 g, 7) Ar­to Mik­ko­la PUK 5 068 g.

Nai­set: 1) Ul­la Holm­berg On­ki-86 3 798, 2) Sari Tuo­mi­nen KTUK 3 760 g, 3) Päi­vi Saa­ri­nen PJKM 1 858 g.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 30.3. Seniorikuukauden päätöstapahtuma

klo 9–11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Hen­na-Riik­ka Sep­pä­lä ker­too ikään­ty­nei­den pal­ve­luis­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la, van­hus­neu­vos­ton toi­min­nan esit­te­lyä. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

Pe 31.3. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Sa­tu­ja ja as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Su 2.4. Hinnerjoen Nuorisoseuran 120-vuotisjuhlat

klo 13–15 Hin­ner­jo­en nuo­ri­so­seu­ran­ta­los­sa (Rin­no­mä­en­tie 16, Eu­ra). Synt­tä­ri­kah­vi­tus ja his­to­ri­a­näyt­te­ly. Va­paa pää­sy. Järj. Hin­ner­jo­en Nuo­ri­so­seu­ra ry.

Su 2.4. Italialainen kahvikonsertti

klo 14 La­pin pal­loi­lu­hal­lis­sa (Kirk­ko­tie 6, Rau­ma). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta esit­tää mu­siik­kia 1950–60-lu­vuil­ta tä­hän päi­vään. So­lis­tei­na Jus­si Lam­me­la ja Pi­rit­ta Ven­ho. Mak­sul­li­nen. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 2.4. Lastenkonsertti

klo 15 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Kie­li­nup­pu-kon­ser­tis­sa lau­le­taan, lei­ki­tään ja opi­taan yh­des­sä. Va­paa pää­sy. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 2.4. Piafia näyttämöllä

klo 17 Tuis­ku­lan Seu­ra­ta­los­sa (Il­miin­tie 34, Sä­ky­lä). Su­san­na Haa­vis­ton kä­si­kir­joit­ta­mas­sa Piaf – pak­ko saa­da lau­laa! -esi­tyk­ses­sä käy­dään di­a­lo­gia Edith Pi­a­fin kans­sa lau­la­mi­sen pa­kos­ta, ää­nes­tä ja hy­väk­syn­nän et­si­mi­ses­tä. Mak­sul­li­nen. Järj. Tuis­ku­lan seu­ra­ta­lo ry.

Ti 4.4. Kirjaston koukut

klo 18.00–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Instagram

Menovinkit

To 30.3. Seniorikuukauden päätöstapahtuma

klo 9–11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Hen­na-Riik­ka Sep­pä­lä ker­too ikään­ty­nei­den pal­ve­luis­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la, van­hus­neu­vos­ton toi­min­nan esit­te­lyä. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

Pe 31.3. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Sa­tu­ja ja as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Su 2.4. Hinnerjoen Nuorisoseuran 120-vuotisjuhlat

klo 13–15 Hin­ner­jo­en nuo­ri­so­seu­ran­ta­los­sa (Rin­no­mä­en­tie 16, Eu­ra). Synt­tä­ri­kah­vi­tus ja his­to­ri­a­näyt­te­ly. Va­paa pää­sy. Järj. Hin­ner­jo­en Nuo­ri­so­seu­ra ry.

Su 2.4. Italialainen kahvikonsertti

klo 14 La­pin pal­loi­lu­hal­lis­sa (Kirk­ko­tie 6, Rau­ma). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta esit­tää mu­siik­kia 1950–60-lu­vuil­ta tä­hän päi­vään. So­lis­tei­na Jus­si Lam­me­la ja Pi­rit­ta Ven­ho. Mak­sul­li­nen. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 2.4. Lastenkonsertti

klo 15 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Kie­li­nup­pu-kon­ser­tis­sa lau­le­taan, lei­ki­tään ja opi­taan yh­des­sä. Va­paa pää­sy. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 2.4. Piafia näyttämöllä

klo 17 Tuis­ku­lan Seu­ra­ta­los­sa (Il­miin­tie 34, Sä­ky­lä). Su­san­na Haa­vis­ton kä­si­kir­joit­ta­mas­sa Piaf – pak­ko saa­da lau­laa! -esi­tyk­ses­sä käy­dään di­a­lo­gia Edith Pi­a­fin kans­sa lau­la­mi­sen pa­kos­ta, ää­nes­tä ja hy­väk­syn­nän et­si­mi­ses­tä. Mak­sul­li­nen. Järj. Tuis­ku­lan seu­ra­ta­lo ry.

Ti 4.4. Kirjaston koukut

klo 18.00–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Instagram