19.10.2022 10.35
Lukijan juttu
 

Kauttuan taimenten elo tuli tutuksi retkellä

Eurajoen vesiensuojeluyhdistyksen illan hämyssä järjestetty taimenretki Kauttuankoskelle keräsi kaikenikäistä väkeä.

Eurajoen vesiensuojeluyhdistyksen illan hämyssä järjestetty taimenretki Kauttuankoskelle keräsi kaikenikäistä väkeä.

Petri Kantola

image

Eu­ra | Eu­ra­jo­en ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys jär­jes­ti Tai­men-ret­ken 16. lo­ka­kuu­ta Kaut­tu­an kos­kil­la.

Ret­ki aloi­tet­tiin kau­niis­sa syys­sääs­sä au­rin­gon vii­me­sä­tei­den va­los­sa, ja pai­kal­la oli yli 20 Kaut­tu­an tai­me­nen ys­tä­vää, lap­sis­ta vaa­rei­hin as­ti.

Ret­kel­lä näh­tiin Eu­ra­jo­en kir­kas­ta, vir­taa­vaa vet­tä, luon­non­kau­niis­sa Ruu­kin kos­ki­mai­se­mas­sa van­ho­jen myl­ly­rau­ni­oi­den huo­kail­les­sa.

Ve­si­siip­pa aloit­ti ret­ken tai­dok­kaal­la len­to­näy­tök­sel­lä, saa­lis­tus­len­nol­laan, Myl­ly­sil­lan puo­lel­la. Tai­me­ni­a­kin näh­tiin: yk­si suu­ri, 50–55 sen­tin mit­tai­nen, tai­men­pa­ri kutu-uin­nil­la ja usei­ta pie­nem­piä tai­me­nia seu­ra­lai­se­na sekä kak­si ku­tu­pe­sää.

Uhanalainen mutta pelastettavissa

Ret­ken op­pei­hin kuu­luu, et­tä Kaut­tu­an tai­men on ää­rim­mäi­sen uha­na­lai­nen. Se on ge­neet­ti­ses­ti eri­lais­tu­nut, pie­ni, pai­kal­li­nen tai­men­po­pu­laa­tio, jon­ka eli­na­lue ra­joit­tuu Kaut­tu­an ja Eu­ra­kos­ken vä­li­sel­le ve­si­a­lu­eel­le, jo­hon kak­si pa­toa on sul­ke­nut tai­me­net.

Po­pu­laa­ti­on ai­noa tun­net­tu li­sään­ty­mi­sa­lue si­jait­see Kaut­tu­an kos­kis­sa. Li­sään­ty­mi­nen ja koko po­pu­laa­ti­on elin­voi­mai­suus pe­rus­tuu täl­lä het­kel­lä ar­vi­ol­ta vii­teen ku­tu­pa­riin. Jo yh­den ku­tu­pa­rin me­neh­ty­mi­nen las­ki­si po­pu­laa­ti­on li­sään­ty­mis­te­hoa noin 20 pro­sen­til­la.

Po­pu­laa­tio on ge­neet­ti­ses­ti hy­vin sup­pea kos­ka gee­ni­vir­ta va­el­ta­vaan me­ri­tai­men­po­pu­laa­ti­oon on kat­kais­tu. Sup­pea gee­ni­pank­ki vä­hen­tää po­pu­laa­ti­on sel­viy­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia muut­tu­vis­sa ym­pä­ris­tö­o­lo­suh­teis­sa.

Kaut­tu­an tai­men li­sään­ty­mis­te­hoa pi­täi­si nos­taa, jot­ta po­pu­laa­tio säi­lyi­si elin­voi­mai­se­na. Kei­no­ja on kak­si: Kaut­tu­an­kos­kien ku­tu­soi­raik­ko­ja ja poi­kas­ten eli­na­lu­ei­ta on tar­koi­tus al­kaa kun­nos­taa vuon­na 2024 Py­hä­jär­vi-ins­ti­tuu­tin ja Py­hä­jär­vi­seu­dun per­ho­ka­las­ta­jien toi­mes­ta. Toi­sek­si, Eu­ra­kos­ken pa­don va­el­lu­ses­te tu­li­si pois­taa, jot­ta gee­ni­vir­ta va­el­ta­vas­ta me­ri­tai­men­po­pu­laa­ti­os­ta mah­dol­lis­tui­si.

Sep­po Var­jo­nen

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 23.3. Yhteislenkki

klo 10 Kaut­tu­an Spor­ti­an vie­rei­sel­tä park­ki­pai­kal­ta (To­ri­tie 3, Eu­ra). Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

To 23.3. Iskelmän taivas -konsertti

klo 15 Hon­ki­lah­den seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra) ja klo 18 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen sa­lis­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Lau­lu­ja ja ta­ri­noi­ta elä­mäs­tä. Juk­ka He­lin, lau­lu ja kos­ke­tin­soit­ti­met, Kari Toi­vo­nen, ki­ta­ra ja lau­lu. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta ja Eu­ran kun­ta.

To 23.3. Monikielinen ilta

klo 17.30–18.30 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä). Il­las­sa ker­ro­taan kir­jas­ton mak­sut­to­mis­ta pal­ve­luis­ta ja mah­dol­li­suu­des­ta saa­da eri­kie­li­siä ai­neis­to­ja lai­nak­si. Pu­heet tul­ka­taan eng­lan­nik­si ja ve­nä­jäk­si, lap­sil­le on omaa oh­jel­maa. Kah­vi- ja me­hu­tar­joi­lu. Järj. Ylä­neen kir­jas­to.

Su 26.3. Kirkkoherran asettaminen virkaan

klo 10 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ve­te­raa­ni­ku­ja). Piis­pa Mari Lep­pä­nen aset­taa Ma­ri­an päi­vän mes­sus­sa vir­kaan­sa kirk­ko­her­ra Iri­na Kau­ki­sen. Mu­sii­kis­sa mu­ka­na seu­ra­kun­nan kuo­rot, Jo­han­nes Per­ko ja Kul­ler­vo Kaup­pi. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 27.3. Pääsi­äi­sas­kar­telua

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton ko­kous­huo­nees­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Tule te­ke­mään vir­po­mi­sok­sia tai pää­si­äis­ko­ris­tei­ta, ve­tä­jä­nä Ei­ja Ol­li­la. Mak­su­ton. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 28.3. Linnunpönttöjen valmistamista

klo 13–15 Eu­ran Ra­ken­nus­tar­vik­kees­sa (Ra­ken­ta­jan­tie 2). Myös se­ni­o­ri-ikäis­ten kah­vi­la. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Instagram

Menovinkit

To 23.3. Yhteislenkki

klo 10 Kaut­tu­an Spor­ti­an vie­rei­sel­tä park­ki­pai­kal­ta (To­ri­tie 3, Eu­ra). Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

To 23.3. Iskelmän taivas -konsertti

klo 15 Hon­ki­lah­den seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra) ja klo 18 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen sa­lis­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Lau­lu­ja ja ta­ri­noi­ta elä­mäs­tä. Juk­ka He­lin, lau­lu ja kos­ke­tin­soit­ti­met, Kari Toi­vo­nen, ki­ta­ra ja lau­lu. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta ja Eu­ran kun­ta.

To 23.3. Monikielinen ilta

klo 17.30–18.30 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä). Il­las­sa ker­ro­taan kir­jas­ton mak­sut­to­mis­ta pal­ve­luis­ta ja mah­dol­li­suu­des­ta saa­da eri­kie­li­siä ai­neis­to­ja lai­nak­si. Pu­heet tul­ka­taan eng­lan­nik­si ja ve­nä­jäk­si, lap­sil­le on omaa oh­jel­maa. Kah­vi- ja me­hu­tar­joi­lu. Järj. Ylä­neen kir­jas­to.

Su 26.3. Kirkkoherran asettaminen virkaan

klo 10 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ve­te­raa­ni­ku­ja). Piis­pa Mari Lep­pä­nen aset­taa Ma­ri­an päi­vän mes­sus­sa vir­kaan­sa kirk­ko­her­ra Iri­na Kau­ki­sen. Mu­sii­kis­sa mu­ka­na seu­ra­kun­nan kuo­rot, Jo­han­nes Per­ko ja Kul­ler­vo Kaup­pi. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 27.3. Pääsi­äi­sas­kar­telua

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton ko­kous­huo­nees­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Tule te­ke­mään vir­po­mi­sok­sia tai pää­si­äis­ko­ris­tei­ta, ve­tä­jä­nä Ei­ja Ol­li­la. Mak­su­ton. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 28.3. Linnunpönttöjen valmistamista

klo 13–15 Eu­ran Ra­ken­nus­tar­vik­kees­sa (Ra­ken­ta­jan­tie 2). Myös se­ni­o­ri-ikäis­ten kah­vi­la. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Instagram