27.3.2023 12.04
Lukijan juttu
 

Kiukaisten kansalliset seniorit tekivät tutus­tu­mis­reissun Brysseliin – Jouko Perttu raportoi

Kiukaisten kansalliset seniorit matkustivat Brysseliin tapaamaan euroedustaja Petri Sarvamaata.

Kiukaisten kansalliset seniorit matkustivat Brysseliin tapaamaan euroedustaja Petri Sarvamaata.

Juuso Kilpinen

image

Eu­ra, Kiu­kai­nen | Mat­kaa ryh­dyt­tiin suun­nit­te­le­maan jo syk­syl­lä 2019, mut­ta sit­ten tuli ko­ro­na­pan­de­mia ja mat­ka siir­tyi. Ryh­mäs­sä oli 20 se­ni­o­ria ja li­säk­si seu­ru­ee­seem­me liit­tyi Va­la­mon luos­ta­rin munk­ki And­re­as sekä pari muu­ta sa­vo­lais­ta.

Läh­dim­me mat­kaan sun­nun­tai­na il­ta­päi­väl­lä Niit­ty­maan bus­sil­la. Len­tom­me läh­ti il­lal­la, ja kes­ti va­jaat kak­si ja puo­li­tun­tia. Puo­le­nyön paik­keil­la saa­vuim­me Thon Ho­tel EU:n.

Maa­nan­tai­na ko­koon­nuim­me aa­mi­ai­sen jäl­keen ho­tel­lin au­laan. Odo­tel­les­sam­me näim­me ul­ko­mi­nis­te­ri Pek­ka Haa­vis­ton läh­te­vän omiin ko­kouk­siin­sa. Pet­ri Sar­va­maan avus­ta­ja Juu­so Kil­pi­nen ja har­joit­te­li­ja Ines­sa Kii­li opas­ti­vat mei­dät Suo­men py­sy­vään EU-edus­tus­toon.

Kuu­lim­me edus­tus­ton leh­dis­tö­vas­taa­val­ta Mar­jo Hak­ka­rai­sel­ta se­los­tuk­sen edus­tus­ton toi­min­nas­ta. Var­si­nai­sen esi­tel­män piti eri­tyi­sa­si­an­tun­ti­ja Ai­no Fant. Edus­tus­tos­sa työs­ken­te­lee 112 hen­ki­löä. Näi­den esi­tys­ten jäl­keen meil­lä oli va­paa­ta ai­kaa. Toi­set kä­vi­vät kah­vil­la ja toi­set lou­naal­la.

"Karisma täytti huoneen"

Il­ta­päi­väl­lä ko­koon­nuim­me Eu­roo­pan par­la­men­tin edes­sä. Si­sään men­nes­sä suo­ri­tet­tiin len­to­ken­tän tur­va­tar­kas­tuk­sen kal­tai­nen tar­kas­tus. Par­la­men­tis­sa kuu­lim­me leh­dis­tö­tie­dot­ta­ja Jan­ne Oja­mon esi­tyk­sen par­la­men­tin toi­min­nas­ta. MEP Pet­ri Sar­va­maan saa­pu­es­sa ko­kous­ti­laan hä­nes­sä huo­kui val­ta­va ka­ris­ma, joka täyt­ti huo­neen. Hän pu­hui ajan­koh­tai­sis­ta eu­roop­pa­po­li­tiik­kaa kä­sit­te­le­vis­tä asi­ois­ta. Esi­tyk­sen jäl­keen pää­sim­me tu­tus­tu­maan par­la­men­tin is­tun­to­sa­liin leh­te­ril­tä.

Par­la­men­tis­ta siir­ryim­me Hou­se of Eu­ro­pe­an His­to­ry -mu­se­oon. Mu­se­os­sa oli esi­tel­ty­nä koko eu­roo­pan pit­kä his­to­ria kuu­des­sa ker­rok­ses­sa. Jo­kai­nen sai tab­le­tin, jos­ta tuli kun­kin koh­teen se­los­tus suo­mek­si.

Il­lal­la suun­ta­sim­me as­ke­leem­me ra­vin­to­la At­ri­oon, jos­sa il­taam­me isän­nöi MEP Pet­ri Sar­va­maa. Nau­tim­me kol­men ruo­ka­la­jin il­lal­li­sen vii­nei­neen. Pie­nien pu­hei­den lo­mas­sa Pet­ri kävi kes­kus­te­le­mas­sa pie­nem­mis­sä ryh­mis­sä. Il­lan hui­pen­nuk­sek­si sain suos­tu­tel­tua Pet­rin lau­la­maan Frank Si­nat­ran kap­pa­leen Stran­gers In The Night.

Tiis­tai­na val­mis­tau­duim­me taas aa­mi­ai­sen jäl­keen läh­te­mään uu­teen koh­tee­seen. Eu­roo­pan ta­lous- ja so­si­aa­li­ko­mi­tea oli vuo­ros­sa. Asi­an­tun­ti­ja Maa­rit Lau­ri­la esit­te­li ko­mi­te­an työ­tä ja teh­tä­viä. Lop­pu­päi­vä oli va­paa­ta ai­kaa. Mo­net läh­ti­vät tu­tus­tu­maan Brys­se­lin van­haan kau­pun­kiin. Siel­lä Grand Pa­la­cen au­ki­oon sekä Man­ne­ken Pis pat­saa­seen. Lou­nas­tim­me ja pa­la­sim­me ho­tel­lil­le omaan tah­tiin.

Len­to­ken­täl­le men­nes­sä näim­me uu­den mah­ta­van Na­ton pää­ma­jan. Tämä reis­su oli pin­ta­raa­pai­su Eu­roo­pan hal­lin­nol­li­seen kes­kuk­seen. Us­ko­ak­se­ni mat­ka avar­si osal­lis­tu­jien nä­ke­myk­siä.

Jou­ko Pert­tu

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram