27.3.2023 12.04
Lukijan juttu
 

Kiukaisten kansalliset seniorit tekivät tutus­tu­mis­reissun Brysseliin – Jouko Perttu raportoi

Kiukaisten kansalliset seniorit matkustivat Brysseliin tapaamaan euroedustaja Petri Sarvamaata.

Kiukaisten kansalliset seniorit matkustivat Brysseliin tapaamaan euroedustaja Petri Sarvamaata.

Juuso Kilpinen

image

Eu­ra, Kiu­kai­nen | Mat­kaa ryh­dyt­tiin suun­nit­te­le­maan jo syk­syl­lä 2019, mut­ta sit­ten tuli ko­ro­na­pan­de­mia ja mat­ka siir­tyi. Ryh­mäs­sä oli 20 se­ni­o­ria ja li­säk­si seu­ru­ee­seem­me liit­tyi Va­la­mon luos­ta­rin munk­ki And­re­as sekä pari muu­ta sa­vo­lais­ta.

Läh­dim­me mat­kaan sun­nun­tai­na il­ta­päi­väl­lä Niit­ty­maan bus­sil­la. Len­tom­me läh­ti il­lal­la, ja kes­ti va­jaat kak­si ja puo­li­tun­tia. Puo­le­nyön paik­keil­la saa­vuim­me Thon Ho­tel EU:n.

Maa­nan­tai­na ko­koon­nuim­me aa­mi­ai­sen jäl­keen ho­tel­lin au­laan. Odo­tel­les­sam­me näim­me ul­ko­mi­nis­te­ri Pek­ka Haa­vis­ton läh­te­vän omiin ko­kouk­siin­sa. Pet­ri Sar­va­maan avus­ta­ja Juu­so Kil­pi­nen ja har­joit­te­li­ja Ines­sa Kii­li opas­ti­vat mei­dät Suo­men py­sy­vään EU-edus­tus­toon.

Kuu­lim­me edus­tus­ton leh­dis­tö­vas­taa­val­ta Mar­jo Hak­ka­rai­sel­ta se­los­tuk­sen edus­tus­ton toi­min­nas­ta. Var­si­nai­sen esi­tel­män piti eri­tyi­sa­si­an­tun­ti­ja Ai­no Fant. Edus­tus­tos­sa työs­ken­te­lee 112 hen­ki­löä. Näi­den esi­tys­ten jäl­keen meil­lä oli va­paa­ta ai­kaa. Toi­set kä­vi­vät kah­vil­la ja toi­set lou­naal­la.

"Karisma täytti huoneen"

Il­ta­päi­väl­lä ko­koon­nuim­me Eu­roo­pan par­la­men­tin edes­sä. Si­sään men­nes­sä suo­ri­tet­tiin len­to­ken­tän tur­va­tar­kas­tuk­sen kal­tai­nen tar­kas­tus. Par­la­men­tis­sa kuu­lim­me leh­dis­tö­tie­dot­ta­ja Jan­ne Oja­mon esi­tyk­sen par­la­men­tin toi­min­nas­ta. MEP Pet­ri Sar­va­maan saa­pu­es­sa ko­kous­ti­laan hä­nes­sä huo­kui val­ta­va ka­ris­ma, joka täyt­ti huo­neen. Hän pu­hui ajan­koh­tai­sis­ta eu­roop­pa­po­li­tiik­kaa kä­sit­te­le­vis­tä asi­ois­ta. Esi­tyk­sen jäl­keen pää­sim­me tu­tus­tu­maan par­la­men­tin is­tun­to­sa­liin leh­te­ril­tä.

Par­la­men­tis­ta siir­ryim­me Hou­se of Eu­ro­pe­an His­to­ry -mu­se­oon. Mu­se­os­sa oli esi­tel­ty­nä koko eu­roo­pan pit­kä his­to­ria kuu­des­sa ker­rok­ses­sa. Jo­kai­nen sai tab­le­tin, jos­ta tuli kun­kin koh­teen se­los­tus suo­mek­si.

Il­lal­la suun­ta­sim­me as­ke­leem­me ra­vin­to­la At­ri­oon, jos­sa il­taam­me isän­nöi MEP Pet­ri Sar­va­maa. Nau­tim­me kol­men ruo­ka­la­jin il­lal­li­sen vii­nei­neen. Pie­nien pu­hei­den lo­mas­sa Pet­ri kävi kes­kus­te­le­mas­sa pie­nem­mis­sä ryh­mis­sä. Il­lan hui­pen­nuk­sek­si sain suos­tu­tel­tua Pet­rin lau­la­maan Frank Si­nat­ran kap­pa­leen Stran­gers In The Night.

Tiis­tai­na val­mis­tau­duim­me taas aa­mi­ai­sen jäl­keen läh­te­mään uu­teen koh­tee­seen. Eu­roo­pan ta­lous- ja so­si­aa­li­ko­mi­tea oli vuo­ros­sa. Asi­an­tun­ti­ja Maa­rit Lau­ri­la esit­te­li ko­mi­te­an työ­tä ja teh­tä­viä. Lop­pu­päi­vä oli va­paa­ta ai­kaa. Mo­net läh­ti­vät tu­tus­tu­maan Brys­se­lin van­haan kau­pun­kiin. Siel­lä Grand Pa­la­cen au­ki­oon sekä Man­ne­ken Pis pat­saa­seen. Lou­nas­tim­me ja pa­la­sim­me ho­tel­lil­le omaan tah­tiin.

Len­to­ken­täl­le men­nes­sä näim­me uu­den mah­ta­van Na­ton pää­ma­jan. Tämä reis­su oli pin­ta­raa­pai­su Eu­roo­pan hal­lin­nol­li­seen kes­kuk­seen. Us­ko­ak­se­ni mat­ka avar­si osal­lis­tu­jien nä­ke­myk­siä.

Jou­ko Pert­tu

Ota kantaa