16.5.2022 15.55
Lukijan juttu
 

Konkarit olivat koolla, kun Säkylän ensimmäiset ylioppilaat tapasivat

Yhteensä noin 750 vuotta elämänkokemusta Liedon Vanhalinnan portilla: Lasse Siivonen, Lauri Hokkinen, Ismo Takala, Mirja Saarivirta, Matti Kankare, Irma Takala, Tuula Lehto, Tarja Rinne, Jorma Santala ja Riitta Ruohonen.

Yhteensä noin 750 vuotta elämänkokemusta Liedon Vanhalinnan portilla: Lasse Siivonen, Lauri Hokkinen, Ismo Takala, Mirja Saarivirta, Matti Kankare, Irma Takala, Tuula Lehto, Tarja Rinne, Jorma Santala ja Riitta Ruohonen.

Ismo Takalan kotiarkisto

image

Sä­ky­lä | Sä­ky­län yh­teis­kou­lun en­sim­mäi­set, ke­vääl­lä 1965 val­ko­la­kin saa­neet yli­op­pi­laat ovat jär­jes­tä­neet luok­ka­ko­kouk­sia vii­den vuo­den vä­lein. Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vuok­si ko­koon­tu­mis­tah­ti ve­näh­ti täl­lä ker­taa pari vuot­ta pi­tem­mäk­si.

Kym­me­nen ”SYK:n yk­kös­vuo­si­ker­ran” yli­op­pi­las­ta ko­koon­tui vii­me vii­kol­la Is­mo ja Ir­ma Ta­ka­lan ko­tiin Lie­toon muis­te­le­maan kou­lun al­ku­ai­ko­jen opet­ta­jia ja ta­pah­tu­mia. Kuu­lu­mis­ten vaih­don ja ate­ri­oi­den lo­mas­sa tu­tus­tut­tiin Is­mon ja Ir­man ko­din lä­hel­lä si­jait­se­vaan Lie­don Van­ha­lin­nan kar­ta­noon ja mu­se­o­näyt­te­lyyn.

Kool­la ol­lut kym­men­päi­nen is­ku­jouk­ko sopi alus­ta­vas­ti, et­tä seu­raa­van ker­ran ko­koon­nu­taan tou­ko­kuus­sa 2025, kun yli­op­pi­las­juh­lis­ta tu­lee ku­lu­neek­si 60 vuot­ta. Sil­loin oh­jel­maan py­ri­tään si­säl­lyt­tä­mään myös tu­tus­tu­mis­käyn­ti van­han opi­nah­jon ti­loi­hin.

Lau­ri Hok­ki­nen